ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန
အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန
ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္
ပထမႏွစ္ သင္တန္း ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

ေၾကညာခ်က္

ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ပထမႏွစ္သင္တန္းသို႔ ၀င္ခြင့္ရရွိသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ ၀င္ခြင့္ရရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ (၁၇-၉-၁၈) ရက္ေန႔မွ (၁၇-၁၀-၁၈) ရက္ေန႔အတြင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံရန္ ပ်က္ကြက္သည့္သူမ်ားအား ထပ္မံစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။ တကၠသိုလ္တစ္ခုထက္ပို၍ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ အကယ္၍ ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္အျပင္ အျခားတကၠသိုလ္တစ္ခုသို႔လည္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံထားသည္ကိုေတြ႔ရွိပါက ေက်ာင္း၀င္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕
ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္Chinese      English      French      German      Japan      Korea      Russia      Thai