ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန
အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန
ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္
ပထမႏွစ္ သင္တန္း ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္သို႔ ၀င္ခြင့္ေလ ွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ၀င္ခြင့္ ေလ ွ်ာက္လႊာပံုစံအား View Form Sample button အား ႏွိပ္ၿပီး Form အား Download ခ်၍ အခ်က္အလက္မ်ားအား ျဖည့္စြက္ၿပီး ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ၁၅-၆-၂၀၁၈ ရက္ေန႕မွစ၍ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတင္သြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္...


View Form Sample