ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန
အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန
ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္
Postgraduate Certificate & Diploma သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁)

Postgraduate Diploma ႏွင့္ Certificate ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ စတင္ဖြင္႔လွစ္မည့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္အျမစ္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈဌာန (ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠသုိလ္) Postgraduate Diploma ႏွင့္ Certificate အမွတ္စဥ္ (၁) တြင္ -
(၁) Diploma in China Studies (တနလာၤေန႕မွ ေသာၾကာေန႕အထိ ေန႕စဥ္ နံနက္ ၇နာရီမွ ၉နာရီ အထိ)
- ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္၊မႏၲေလးႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္မ်ားမွ တရုတ္ဘာသာအထူးျပဳျဖင့္ ဘြဲ႕ႏွင့္ ဒီပလုိမာေအာင္လက္မွတ္ရရွိထားသူမ်ား (သုိ႕မဟုတ္)
- ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ တကၠသုိလ္တခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိထားျပီး (၂) ႏွစ္အတြင္းေျဖဆုိထားသည့္ တရုတ္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ HSK Level 3 ႏွင့္အထက္ေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ား
(၂) Diploma in International Relations (တနလာၤေန႕မွ ေသာၾကာေန႕အထိ ေန႕စဥ္ နံနက္ ၇နာရီမွ ၉နာရီ အထိ)
- ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တကၠသုိလ္တခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိသူမ်ား
(၃) Certificate in Interpretation Course (English) (တနလာၤ၊ဗုဒၶဟူး၊ေသာၾကာ ညေန ၅ း၂၀ နာရီမွ ၇နာရီအထိ)
- ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တကၠသုိလ္တခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိသူမ်ား
(၄) Certificate in French Translation and Interpretation (တနလာၤ၊ဗုဒၶဟူး၊ေသာၾကာ ညေန ၅ း၂၀ နာရီမွ ၇နာရီအထိ)
- ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္၊မႏၲေလးႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္မ်ားမွေပးအပ္ေသာ ျပင္သစ္ဘာသာဘြဲ႕လြန္ဒီပလုိမာဒုတိယႏွစ္ေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ား၊ ဝိဇၨာဘြဲ႕ၾကိဳ ဒုတိယႏွစ္ေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ား၊ CHRD သင္တန္းမ်ားမွ ျပင္သစ္ဘာသာ International Level I ေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ား၊ ျပင္သစ္ဘာသာကုိ DELF A2 အဆင့္ေအာင္ျမင္ျပီး B 1 အဆင့္ရရွိထားသူမ်ား