ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန
အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန
ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္
Postgraduate Certificate & Diploma သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁)
ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုရမည့္သူမ်ားစာရင္း

Certificate in Interpretation Course (English)

Sr Name Father's Name NRC Date
1 Myo Aung Kyaw U Nyunt Sein 14/PaThaNa(Naing)224491 2019-05-02 09:04:12
6 Mary Ko Gyi U Maung Ko Gyi 12/LaMaNa(C)149315 2019-05-02 09:04:42
8 Mg Myat Noe Aung U Tin Soe 11/Tha Ta Na(Naing)061973 2019-05-02 09:04:52
9 Ma Hnin Ei Hlaing U Thar Ga Doe 8/MaThaNa(Naing)076989 2019-05-02 09:04:56
10 Thuzar Win 12/PBT (N) 003226 2019-05-02 09:04:59
17 NI NI AYE LWIN U Tint Lwin Oo ALN(NAING )042841 2019-05-02 09:05:18
18 Zin Thu Thua Aung U Than Aung 8/PAKHAKA(N)202413 2019-05-02 09:05:22
19 Theint Theint Thu U Kyaw Thu 12/AhLaNa(C)038855 2019-05-02 09:05:22
20 HLA MYINT U Ba Aung 12/LaMaNa(N)053737 2019-05-02 09:05:27
23 Yin Min Aye U Kyaw Myint 12/OuKaMa(N)189371 2019-05-02 09:05:31
28 Than Min Aung U Pe Soe 12/TaMaNa (N) 042984 2019-05-02 09:05:45
31 Su Myat Kyaw U San Win Kyaw 12/MaGaDa(N)129862 2019-05-02 09:05:58
34 Khaing Su Thant U Myint Ko 8/MaKaNa(N)256639 2019-05-02 09:06:11
35 Ni Ni Win U Thein Win ၇/ ပခန (ႏိုင္) ၃၂၄၇၀၃ 2019-05-02 09:06:11
36 Khuncho Thanthar Sint U Ohn Cho 12/KAMAYA(N)062242 2019-05-02 09:06:12
43 Aye Phyo Phyo Khine U Tin Aye 12/LaMaTa(N) 035649 2019-05-02 09:06:33
46 Poeeiyadanarkhin Usanwin 10/thapaya n 140843 2019-05-02 09:06:36
48 Ma Eaint Chit Thae U Htay Win 7/PhaMaNa(N)155555 2019-05-02 09:06:39
51 May Wathan Oo U Zaw Loon Maung ၁၂/ဥကတ(ႏိုင္) ၁၈၁၀၅၄ 2019-05-02 09:06:43
52 Thet Oo San Paing Din U Hla Din ၁၂/မရက(ႏိုင္)၁၄၁၅၅၃ 2019-05-02 09:06:47
55 Shwe Yee Oo U Aung Naing ၁၂/မဂတ(ႏိုင္)၁၀၃၆၂၀ 2019-05-02 09:06:51
59 Mu Mu Maung U Maung Maung Oo 12/ah sa na (N) 208354 2019-05-02 09:06:54
60 Phyoe Khant Hein Dr Thet Oo 12/LaMaNa(N)149654 2019-05-02 09:06:55
61 May Ei Mon U Ye Soe 12/Katata(Naing)026743 2019-05-02 09:06:57
68 SANDA AUNG U THAUNG SHWE 7/Ta Nga Na(N) 015353 2019-05-02 09:07:10
69 Hnin Eizali U Zaw Htun Oo 12/LaMaNa(N)161857 2019-05-02 09:07:10
70 Aye Chan Myint Mo U Maung Maung Lay 12/DaGaNa (Naing) 032903 2019-05-02 09:07:11
71 Kyawt Mon Swe U Myo Swe 12/tatahta(N)004731 2019-05-02 09:07:14
72 Yie Mon Aein U Naing Oo 12/DaGaTa(N)080527 2019-05-02 09:07:15
73 May Mie Lwin U Myint Lwin 7/kapakaNaing097952 2019-05-02 09:07:16
74 Hnin Thazin Wai U Soe Win 1/BAMANA(Naing)085232 2019-05-02 09:07:20
75 Khaing Thazin U Sai Than TunAung 13/Takana (N)284112 2019-05-02 09:07:21
79 Nyein Nyein Thant Aung U Aung Myint Zaw ၉/အမဇ(ႏိုင္)၀၄၀၈၅၆ 2019-05-02 09:07:31
80 Aung Pye Soe U soe Thein ၁၂/ တတန (ႏိုင္) ၁၃၄၁၁၄ 2019-05-02 09:07:36
85 May Hsu Paing U Myint Sein 12/LAMATA(N)036173 2019-05-02 09:08:01
88 Ma Sandi Nwe Win U Win Naing ၁၂/ဥကမ(ႏိုင္) ၂၁၇၃၄၂ 2019-05-02 09:08:16
89 Yamin Moh Moh U Win Htein 12/LATHAYA (N) 073952 2019-05-02 09:08:20
91 Han Win Aung U Chit Win 5/ahtana(N)084545 2019-05-02 09:08:38
92 Aye Thiri Aung U Aung Kyaw Oo 12/ DGM (C) 021769 2019-05-02 09:08:39
98 Ma Ei Ei Moe Oo U Thant Zin Oo 12/SaKhaNa(N)072192 2019-05-02 09:08:52
100 Nyo Nyo Tun F.Judson ၁၂/အစန နိုင္ ၀၄၁၅၆၆ 2019-05-02 09:08:55
101 Nay la aung U Htay Aung ၁/မကန(ႏိုင္​)၁၄၃၀၃၀ 2019-05-02 09:08:57
102 Phyoe Ei Han U Hla Myint 12/Ma Ga Da (Naing) 158702 2019-05-02 09:08:58
106 thant yin win U WIN BO 5/MA YA NA (NAING) 165437 2019-05-02 09:09:19
110 Ma Shwe Yee Oo U Aung Naing ၁၂:မဂတ(ႏိုင္)၁၀၃၆၂၀ 2019-05-02 09:09:35
112 Hnin Phyu Sin U Kyaw Win 9/PaMaNa(naing)237468 2019-05-02 09:09:41
115 U Ba Ni U Faw Ni 11/ ka pa na (N) 000001 2019-05-02 09:10:04
118 May Pyae Phyo Thu U Kyaw Htay 12/bahana(N)098148 2019-05-02 09:10:10
119 Yee Yee Nwe U Aye Maung 7/MMN ( N) 2019-05-02 09:10:11
120 Win Win Ei U Hmae Kyaw 5/KalaHta (N)239833 2019-05-02 09:10:39
123 Kyaw Kyaw U Tun Thein 5/KaNaNa(c)000072 2019-05-02 09:10:46
125 Zin Zin Aung U Hla Win Myint 13/PaTaYa(N)047327 2019-05-02 09:11:04
127 Set Yee Win U Pyae Hane 12/Ma Ya Ka (N) 156084 2019-05-02 09:11:19
129 Zwe Thet Paing U Shwe Ba 11/MaTaNa(Naing)026500 2019-05-02 09:11:25
131 NI NI Aung LWIN U Tint Lwin Oo (အလန(နိုင္)042840 2019-05-02 09:11:28
142 Su Zin Naing U Cho Naing Oo 14/ Ah Ga Pa (N)207176 2019-05-02 09:12:00
143 Nay La Aung U Htay Aung ၁/ မကန (ႏိုင္​) ၁၄၃၀၃၀ 2019-05-02 09:12:00
145 Said Aung Naing Oo U Mya Thar 13/takana(N)326936 2019-05-02 09:12:24
154 Ma Khine Thinzar Aung U Aung Naing ၁၂/ဥကမ (ႏိုင္) ၂၂၀၁၃၆ 2019-05-02 09:12:50
158 Zar Zar Tin Tun U Tin Tun 12/ Tha Ka ta(N) 179146 2019-05-02 09:13:00
159 Suyee Nandar U Soe Han 12/LMN(Naing)153605 2019-05-02 09:13:00
161 Ye Ko Naing U Soe Lwin 12/UKaTa (N)167729 2019-05-02 09:13:09
162 Miss Chaw Hnin Wai U Win Naing 12/ ka ta na (C) 100738 2019-05-02 09:13:15
165 May Thet Khine U Aung Ko Htwe ၁၂/တမန(နိုင္​)၁၂၀၈၆၄ 2019-05-02 09:13:24
167 Ye Thu Aung U Kyaw ၈/မလန(ႏိုင္၀၉၄၀၀၃ 2019-05-02 09:13:31
169 Aii Aii Chaw U Than Tun 12/OKAMA(C)015287 2019-05-02 09:13:43
170 Ma Win Htet Htet Paing U Than Htay ၁၂/ ဥကတ (ႏိုင္) ၁၈၀၄၀၉ 2019-05-02 09:13:49
171 Nant May Myat Hein U Aye Myint 12/LaKaNa(Naing)195744 2019-05-02 09:13:53
176 Ma Yoon Shwe Yi Naing U Nyi Nyi Naing ၁၂/သဃက(ႏိုင္)183720 2019-05-02 09:14:11
177 Ei Phyo Wai U Soe Aung 7/wamanaNaing139166 2019-05-02 09:14:29
179 hninnayzar uTunaung hla 9/Makana(C)162707 2019-05-02 09:14:32
180 Myo Myint Oo U San Pe 12/MaYaKa(Naing)053905 2019-05-02 09:14:38
181 Hsu Min Myat U Aung Kyi ၁၂/လမန(နိင္​)၁၅၆၃၃၁ 2019-05-02 09:14:38
184 Ma Khet Khet Oo U Aung Myint ၁၂/ဗဟန(နိုင္)၀၈၈၆၉၀ 2019-05-02 09:14:42
185 Thinn Thwe Nu U Myint Thane 12/MYK(N)121503 2019-05-02 09:14:46
186 Nwe yin win U aung myint 12/ltn(e)001812 2019-05-02 09:14:48
189 Myo Htet Thiri Hlaing U Nyunt Hlaing 12/Ka Ma Ta (Naing) 065916 2019-05-02 09:14:55
190 Hsu Moe Hlaing U Aung Thein 12/AuKaMa(N)253083 2019-05-02 09:14:55
193 Waing Chit Aung U Toe Toe 5/ထခန (ႏိုင္) 052487 2019-05-02 09:14:59
196 Aung Ko Oo U Aung Maung ၃/ကဆက(နိုင္)၀၅၃၂၇၈ 2019-05-02 09:15:14
197 Ma Ei Thuzar Minn U Zaw Minn 7/NyaLaPa(N)114481 2019-05-02 09:15:15
198 Theingi Aung U Myint Swe 12/BaHaNa(N)088348 2019-05-02 09:15:15
199 May Mon Maung Maung U Maung Maung 12/YAKANA (N) 075079 2019-05-02 09:15:18
200 Hsu Wai Tun U Mg Mg Tun 12/KaMaTa(N)082013 2019-05-02 09:15:21
202 Eindrey Oo U Soe Tint ၁၂/လမန(ႏိုင္)၁၆၀၃၇၃ 2019-05-02 09:15:30
205 Thet Htar Swe U Tin Aung ၁၂/ဗဟန(ႏိုင္​)၁၀၃၆၇၄ 2019-05-02 09:15:36
207 Honey Ko Ko U Ko Ko Shein 12/AhSaNa(Ng)199666 2019-05-02 09:15:50
211 TIn HTUT HLAING KYIN THAUNG 14/NGA PA TA (NAING)086791 2019-05-02 09:16:09
225 Tin Nandar Htet U Aung Zeya ၁၂/ကမရိငႏို္)၀၆၃၉၀၀ 2019-05-02 09:17:01
237 Thant Sin Hut U Than Htut Aung 12/kakhaka (c) 093829 2019-05-02 09:17:52
240 Eaint Myat Noe Naing U Thein Naing ၆/ကစန(ႏိုင္) ၀၉၁၈၆၇ 2019-05-02 09:18:07
243 Phyu Mon Thae U Aung Kyaw Phyu 12/TaMaNa(N)118147 2019-05-02 09:18:17
244 May Zaw Thu U Thike Aye ၈/ဖခက (နိုင္​)၂၆၈၂၃၄ 2019-05-02 09:18:23
248 Thi Thi Han U Aye Zaw 12/DKN(N)028865 2019-05-02 09:18:46
253 Ye Wint Aung U Pay Lue 10/Tha Hta Na (N) 204949 2019-05-02 09:19:20
254 Lay Mon Aung U Aung Zaw 12/BaHaNa (N) 002151 2019-05-02 09:19:28
256 Ma Khin Nandar Theint U Tin Win 12/magata(nai)100557 2019-05-02 09:19:35
261 Thu Zar Lin Pyay Thein 12/ThaGaKa(N)044509 2019-05-02 09:20:10
265 Saw Yu Nwe Zin U Myo Win 12/TaMaNa(Naing)117300 2019-05-02 09:20:30
266 Zar Ni Win Tin Shwe 12/OuKaTa(Naing)162887 2019-05-02 09:20:31
267 May Zin Phyu U Nyunt Tin 14/WKM(N)161097 2019-05-02 09:20:37
268 Aye Wutyi Thant Aung Win ၁၂/သကတ(ႏိုင္​)၂၀၁၆၅၆ 2019-05-02 09:20:38
269 Mg Kyaw Zin Win U Thein Win ၇/ပတတ(ႏိုင္) ၁၀၄၉၈၀ 2019-05-02 09:20:48
271 Lei Wutt Yee Oo U Aung Kyaw Oo 12/lathaya(N)048703 2019-05-02 09:20:52
274 Let yin tun U Win Htein 12/oukama (N)204696 2019-05-02 09:21:00
277 Eii May Soe U Soe Than 12/Thagaka(N)164371 2019-05-02 09:21:14
278 May Myat Su Nyi U Nyi Nyi ၇/လပတ(နိုင္​)၁၅၀၁၄၆ 2019-05-02 09:21:17
279 Thunn Htet San Khaing Myint 12/ya pa tha(naing)106021 2019-05-02 09:21:18
281 Ma Yin Myo Myat Khin U Khin Mg Aye ၁၂/လမန(ႏိုင္)၁၅၁၄၈၈ 2019-05-02 09:21:28
282 Ma Lwin Lwin Aung U Myo Naing Oo 7/PKN(N)352153 2019-05-02 09:21:30
285 Ma Hlaing Htet Htet Kyaw U Kyaw Hlaing 14/DaNuPhyu(N)205518 2019-05-02 09:21:39
288 May Zin Mar Soe U Hla Myint 12/That La Na (N) 105930 2019-05-02 09:21:51
292 Han Su Su Linn U Aung Linn 8/pakhaka(n)252642 2019-05-02 09:22:16
293 Mg Htat Naing Lin U Zaw Win Than ၁၂/ဒဂရ(နိုင္)၀၁၉၅၈၂ 2019-05-02 09:22:18
294 Eaindra Soe U Soe Naing 6/Ma Ma Na (C) 150861 2019-05-02 09:22:20
296 ႊThant Yin Win Aung Myint 12/ Ah La Na (N) 036464 2019-05-02 09:22:33
303 Tint Khine U Soe Thein 7/YAKANA(N)037796 2019-05-02 09:23:32
305 Wai Pann Phyu U Aung Myo Zaw 7/NLP(Naing)190105 2019-05-02 09:23:41
306 Kywe Kywe Khine U San Aung ၁၂/သဃက (ႏိုင္)၁၆၆၂၇၄ 2019-05-02 09:23:46
307 Honey Ko Ko U Ko Ko Shein 12/AhSaMa(Ng)199666 2019-05-02 09:23:50
317 Aye Thida Pe U Thein Pe 12/Dagaya(N) 003670 2019-05-02 09:25:35
318 Su Mon Yadanar U Tin Tun Naing 12/Ookama (Naing)204364 2019-05-02 09:25:39
319 Tinpapavo U Soe Moe Kyaw 12/TMN(N)117923 2019-05-02 09:25:44
321 Swe Swe Thet Htoo Aung Myat Htoo 12/BHN(N)096933 2019-05-02 09:25:57
322 Ei Thinzar Phyu U Kyaw Htoo Aung 12/sakhana(N)075447 2019-05-02 09:26:06
323 Ye Moe Aung U Moe Aye ၁၂/ မတဂ (နိုင္) ၀၉၈၇၉၉ 2019-05-02 09:26:18
325 Daw Kyawt Kay Khaing U Thein Oo 8/TaTaKa(N)149671 2019-05-02 09:26:48
327 Mg Pyae Phyo Maung U Aung Htwe ၇/ပတန(နိုင္)၁၃၆၉၇၃ 2019-05-02 09:27:16
328 Daw Hnin Si U Mar Din 9/Thasana(Naing)147806 2019-05-02 09:27:20
332 Thiri Maung U Maung Maung Nyunt 11/GaMaNa (N) 041665 2019-05-02 09:27:53
334 Maung Maung U Dat Pyar ၁၃/တကန (ႏိုင္)၂၄၈၅၈၇ 2019-05-02 09:28:06
337 Hai Mar Phyo U Aye Cho 7/PaMaNa (Naing)143050 2019-05-02 09:29:04
338 Si Thu Htut U Kyaw Myint ၁၂/ဒဂရ(ႏိုင္)၀၁၅၃၂၃ 2019-05-02 09:29:04
341 Khin Ein Si U Kyaw Kyaw Win 12/ Ya Ka Na(N) 076559 2019-05-02 09:29:29
344 Win khaing U Aye myint 12 / Sa.Kha.Na ( N ) 003548 2019-05-02 09:29:59
347 May pyone U Than Aung 12/SAKANA(N)068048 2019-05-02 09:30:40
348 Kay Zar Hla Win U Hla Win 12/Pabada (Naing ) 031722 2019-05-02 09:30:44
350 Ei Ei Zin U Soe Than 14/NgaPaTa(N)181317 2019-05-02 09:31:06
354 BANYAR TWAY U CHAUNG KYAW 10/MADANA(N)224445 2019-05-02 09:32:26
357 Chan Myae Thu U Tint Lwin 12/AhLaNa(Naing)040188 2019-05-02 09:33:08
359 Nay La Aung U Htay Aung ၁/ မကန (ႏိုင္​) ၁၄၃၀၃၀ 2019-05-02 09:33:24
360 Mya Thandar U Win Kyi ၁၂/မရက (ႏိုင္) ၁၃၇၄၄၈ 2019-05-02 09:33:33
361 Daw Soe Yu Maw U Tin Win 9/Watana(Naing)160050 2019-05-02 09:34:43
362 Dwel Ja U Zaw La 13/ ka kha na (C) 082923 2019-05-02 09:35:17
366 Ms. SANE SANE U SAW HLA 10 MA LA MA (NAING) 023775 2019-05-02 09:36:54
367 zar chi myint oo myint oo 12/ba ta hta (n)026313 2019-05-02 09:36:55
369 Kyi Kyi Tun U Tun Sein 12/ThaGaKa(N)000471 2019-05-02 09:37:01
371 Myo Aung Myint U Aung Myint 7/Ka Ta Kha (Ng) 086705 2019-05-02 09:37:30
373 Mi Kathy Mon U Wi 12/LaMaNa(Naing)148203 2019-05-02 09:38:25
376 Esther Pau Sann Cing Cope Suan Pau 12/DaGaSa (N) 005781 2019-05-02 09:40:14
378 Hlaing Yin Mon U Ba Thein ၂/လကန ႏိုင္ ၀၅၂၆၈၃ 2019-05-02 09:42:21
380 Daw Cho Min Htwe U Sein Myint 5/Kalata(N)093330 2019-05-02 09:42:56
381 Zin Moe Thu U Aung Myo Oo 12/DaGaTa(N)062705 2019-05-02 09:43:09
382 Hlaing Ei Htet U Win Myint ၁၂/ဥကမ (ႏိုင္) ၂၃၉၈၁၅ 2019-05-02 09:43:34
383 ommar Lin U Htain Lin ၁၂/ကမတ(နိုင္) ၀၁၈၀၄၈ 2019-05-02 09:44:12
384 Tin Aye Khine U Myo Aung 8/ Ma Ka Na (Ng) 235840 2019-05-02 09:44:28
386 sai aung naing oo mya thar 13/ta ka na (n)326936 2019-05-02 09:44:43
389 May Pan Phyu U Than Win 7/ Ta Nga Na (Na) 142294 2019-05-02 09:45:32
390 Mai Thawtar Min U Mang Ngai 1/MaNyaNa(N)124956 2019-05-02 09:46:54
393 Daw Pyae Phyo Kyawel U Khin Maung Htwe ၉/မသန(ႏိူင္)၁၅၃၁၅၈ 2019-05-02 09:48:22
394 Khant Chaw U Nyunt Swe ၁၂/တမန္(နိင္) ၁၂၇၂၃၉ 2019-05-02 09:48:41
395 NILAR WIN U TUN WIN 5/TaSaNa(N)077119 2019-05-02 09:48:59
398 Min Maw U Kyaw ရ/ပခန(နိုင္)၂၁၅၆၉၇ 2019-05-02 09:51:26
399 Nan Thiri Lwin U Myint Lwin ၁၃/နခတ(ႏိုင္)၀၅၅၀၆၁ 2019-05-02 09:51:28
400 Khine San Yin U Nyunt Tin 10/Thaphaya(C)070256 2019-05-02 09:51:33
402 Ei Ei Aung U Tin Maung 12/thakata(N)161121 2019-05-02 09:52:30
410 Kyawt Kyawt Aye U Ye Min Shwe ၁၂/ ဥကတ နိုင္၁၇၂၈၃၂ 2019-05-02 09:57:06
413 Kyii Kyii Hlaing U Thein Hlaing ၁၂/အလန(ႏိုင္)၀၁၇၂၉၀ 2019-05-02 10:00:07
415 Su Myat Chit U Tin Aye 12/BTH(N)042169 2019-05-02 10:01:28
416 Thurazawoo U Khin Zaw ၁၂/လမန(ႏုိင္)၁၄၅၀၀၈ 2019-05-02 10:03:29
417 Ma Nadi Oo U Soe Thaung ၆/မမန(ႏိုင္)၂၀၅၂၉၄ 2019-05-02 10:03:33
421 May Thonedra Myo U Myo Thet 12/BaHaNa(N)096540 2019-05-02 10:09:50
422 kyaw soe U Khway 7/nyalapa(N)014766 2019-05-02 10:11:08
423 Thiri Myat Thu U Myint Thein 12/MAGATA(NAING)103134 2019-05-02 10:11:26
427 Zun Mya Mya Htut U Ye Htut ၁၂/ဒဂန(ႏိုင္)၀၃၅၅၈၈ 2019-05-02 10:16:38
433 Yin Lei Yee Myint U Myint Naing ၁၂/မဂတ(ႏိုင္)၀၉၈၄၉၆ 2019-05-02 10:21:47
437 Ma Htet Wai Wai Kyaw U Than Aung Kyaw ၁/မညန(ႏိုင္)၁၅၀၆၂၉ 2019-05-02 10:24:10
438 AUNG SOE NAING KYAW NYUNT 12/TAGHAKA (C) 056179 2019-05-02 10:24:37
439 May Khine Phyo U Hla Khine 12/AhSaNa(C)205157 2019-05-02 10:25:26
448 Hsu Wai Hnin U Tin Sein 12/AuKaTa(N)189834 2019-05-02 10:58:42
452 Khin Thandar Tun Nyan Tun 12/DKT(N)050661 2019-05-02 11:07:28
455 Thiri May Shan Aung U Aung Kyi 7/ PaKhaNa ( N ) 348137 2019-05-02 11:17:00
460 Thuzar Win U Min Swe 14/Ba Ka La (Naing)260015 2019-05-02 11:22:54
461 Aung Paing Soe U Than Zaw Oo 14/Ka Pa Na (N) 267762 2019-05-02 11:25:35
463 Kyi Kyi Linn U Hla Htay 11/SaTaNa(C)049002 2019-05-02 11:26:47
466 May Marlar Soe U Mg Mg Soe 12/DGM(Naing)038093 2019-05-02 11:29:56
469 Myat Hsu Mon U Tin Sein ၁၂/ဥကတ(နိုင္)၁၆၄၁၇၇ 2019-05-02 11:33:33
470 Pwint Pwint Phyu U Tun Tun ၁၂/အစန(နိုင္)၁၈၆၈၀၈ 2019-05-02 11:34:01
476 May Thet Khaing U Tint Zaw Oo 12/MAGATA(N)097286 2019-05-02 11:42:22
477 Aung Thu Lin U Tun Lin 0 12/dagaya(naing)003254 2019-05-02 11:45:27
479 Kyipyar Shwe U Ohn Shwe ၁၂/ ဒဂရ(နိုင္) ၀၀၈၁၉၂ 2019-05-02 11:46:50
483 Chaw Su Khaing U Khin Mg Lwin 12/Ta Ma Na (N)115458 2019-05-02 12:00:41
486 Nay Chi Aye Myint U Aye Myint 12/SaKhaNa(N)069187 2019-05-02 12:09:14
489 Poe Ei Ei Soe U Hla Soe 12/ Da Pa Na (N) 049201 2019-05-02 12:12:23
490 Thandar Soe U Tun Win Oo 12/ Tha Ga Ka (N) 165889 2019-05-02 12:15:36
493 Thin Thin Mar U Kyaw Thaung ၁၂/တကန(ႏိုင္​)၁၄၂၂၀၉ 2019-05-02 12:30:22
496 Soethinzaraung U Theik Tun ၁၀/ရမန(ႏိူင္)၁၇၃၆၅၃ 2019-05-02 12:39:14
499 Ma Hnin Oo Hlaing U Aung Kyaw Soe 11/KaPhaNa(N)113527 2019-05-02 12:42:30
502 Saw Win Nyo Nyo Tun Naung 12/TaMaNa (Naing) 109750 2019-05-02 12:45:22
508 Myat Thu Ra Tun U Win Thein Tun 12/LaKaNa(Naing)195251 2019-05-02 12:57:57
511 Myat Thandar Aung U Aung Paing 14/MAP(N)273816 2019-05-02 13:03:44
513 Wai Lynn Htoon U Thein Soe 12/HTATAPA(C)110958 2019-05-02 13:12:45
514 Alice Su U Tin shein 14/phapana(N)196172 2019-05-02 13:14:47
517 Daw Ami kyaw U Than Soe 12/khayana(N) 098430 2019-05-02 13:44:05
518 Mya Nwe Soe U Aye Thein 9/KPT(N)252084 2019-05-02 13:49:50
519 Aye Mon Nyein U Lu Aye 3/BaAhNa(N) 2019-05-02 13:56:31
520 Ms Mu Mu Nwet U Hmone Kyi 9/NyaUNa(N)186483 2019-05-02 13:57:04
521 Pyi Chi Thein U Thein Tun 12/BHN ( N ) 077761 2019-05-02 14:02:24
526 YeeMonMonAung AungKyawSoe 9/PaMaNa(Naing)184792 2019-05-02 14:11:14
527 Pann Eaint Phyu Htun U Myint Htwe ၁၂/စခန(ႏိုင္) ၀၇၁၈၁၁ 2019-05-02 14:14:40
528 Miss Moe Pwint Phyu Aung U Nay Win 12/MaGaDa(Ng)136091 2019-05-02 14:17:15
533 Lai Yin Win U Htay Myint 12/AhSaNa(N)192977 2019-05-02 14:31:57
535 K Zar Phyo Thwe U Myint Aung 8/Yasaka(Naing)188372 2019-05-02 14:33:31
537 May Thu Thu Aung U Aung Kyaw Moe 12/KTN(N)129880 2019-05-02 14:42:15
539 Daw May Thazin Kyi U Kyi Lin 12/RaKaNa(N)075427 2019-05-02 14:43:37
540 Phyo Maung Maung Kyaw U Ohn Khine 12/Tha. Ga. Ka (Naing) 167811 2019-05-02 14:59:42
545 Hnin Ei Phyu Phyu U Than Win 7/thanapa(N)073683 2019-05-02 15:07:53
549 Kaung Htet Myint U Myint Thein 12/YaKaNa(N)076117 2019-05-02 15:33:06
553 Mg Phone Myat Paing U Soe Paing ၇/သနပ(ႏိုင္)၁၃၈၁၃၈ 2019-05-02 15:53:32
555 Ma Ei Ei Tun U Hla Tun ၁၂ ဒဂတ ႏိုင္​ ၀၃၂၄၇၃ 2019-05-02 15:56:11
560 YIN MIN HLAING U MYINT THEIN 12/U KA MA (N) 204392 2019-05-02 16:52:41
561 ZinZinMon U Sein Cho 13/MaHsaTa(N)046059 2019-05-02 16:53:52
563 Saw Ghay Moo ွSaw Lar Baa ၁၂/အစန(ႏိုင္)၁၇၂၆၃၁ 2019-05-02 17:01:45
565 Mg Kyaw Kyaw Khine U Tin Maung Oo ၁၂/ဥကမ (ႏိုင္)၂၆၅၈၇ 2019-05-02 17:03:41
566 Thunn Htet San Khaing Myint ၁၂/ရပသ(နိုင္​)၁၀၆၀၂၁ 2019-05-02 17:12:32
568 Le Win Cherry U Tin Maung Htike 12/MaGaTa(N)098518 2019-05-02 17:41:55
572 Mg Nawbin U date bahadu 9/Makana(N)153431 2019-05-02 18:29:08
573 Soe Moe Kyaw U Hla Tin ၁၄/မမက(နိင္)၁၇၈၁၈၈ 2019-05-02 18:54:33
574 Zay Yar Htut Aung Kyaw Myint 12/DAGAMA(N)032937 2019-05-02 18:58:24
575 Ma Soe Thiri Kyawt U Htay Aung ၁၂/ခရန(ႏိုင္)၁၃၄၁၅၂ 2019-05-02 19:03:29
579 Su Su Lin U kin Maung Thein Ma.Ga. Ta ( naing ) 099641 2019-05-02 19:40:41
580 Thinn Thwe Nu U Myint Thane 12/MaYaKa (N) 121503 2019-05-02 19:42:50
581 Myo Nyunt U Kyi Myint 14/DaDaYa(N)158015 2019-05-02 19:53:06
583 May Thida Aung U Tun Hlaing 9/ Nya Au Na (N) 170525 2019-05-02 20:09:31
584 Thi Thi Win Myint U Kyaw Myint 5/BTL(N)081007 2019-05-02 20:24:46
585 Su Lin Htet U Aye Ko ၈/မကန(ႏိုင္)၂၄၂၈၃၀ 2019-05-02 20:28:14
586 Khin Eindra Lin U Zaw Lin 13/TaKaNa(N)302267 2019-05-02 20:30:53
587 Ma Zin Mar Htwe U Sai Lone 13/HaPaNa(N)085231 2019-05-02 20:33:12
591 Aroha Lian U Lian Thang 12/Ou Ka Ma (N) 210454 2019-05-02 21:07:48
593 Su Lin Htet U Aye Ko ၈/မကန(ႏိုင္)၂၄၂၈၃၀ 2019-05-02 21:39:22
595 Si Si Myint U Hla Myo 5/MaRaNa(N)265123 2019-05-02 22:30:17
596 Hsu Sandar Aung U Aung Thein 12/DaGaSa(N) 009751 2019-05-02 23:03:28
604 Mya Kyu Thin U Zaw Hla 12/LMT(e)001091 2019-05-03 07:58:02
606 Su Mon Aung Tun Hla Sein 12/PaBaTa(N)027444 2019-05-03 08:51:52
608 Lai Yin Myint U Myint Thein 7/Pa Ta Na(Naing)107666 2019-05-03 09:05:45
609 Htar Htar Win U Kyu Hote 9/Nya Oo Na(Naing)000537 2019-05-03 09:09:45
615 Nyein Chan Kyaw U 123456789 2019-05-10 15:46:16
616 Zay Min Paing U 123456798 2019-05-10 15:47:14

Certificate in French Translation and Interpretation

Sr Name Father's Name NRC Date
11 Khaing Wutyi Thaw U Tin Latt 12/KaMaYa(Naing)063650 2019-05-02 09:05:01
37 Lin Ei Ei Zaw U Zaw Lin 12/MaYaKa(N)152300 2019-05-02 09:06:18
64 Ma Htut Htut Moe Phyu U Tin Tun Naing 12/MaGaDa(N)167208 2019-05-02 09:07:06
121 Chaw Su Thar U Aye Naing ၁၂/တမန(ႏိုင္) ၁၂၃၆၀၆ 2019-05-02 09:10:41
146 Ju Jue Chaw Yadanar U Aung Than ၁၂/အလန(ႏိုင္)၀၄၉၁၂၈ 2019-05-02 09:12:28
194 Ei Mon Kyaw U Myint Thaung ၁၂/ကမရ(ႏိုင္)၀၆၄၆၄၂ 2019-05-02 09:15:08
208 Ma Ei Ei Moe Oo U Thant Zin Oo 12/ SaKhaNa (N) 072192 2019-05-02 09:15:58
214 Ma Lamin Thu U San Lwin ၁၂လမတ (ႏိုင္) ၀၃၆၅၈၆ 2019-05-02 09:16:31
227 Su Myat Han U Han Nyunt 12/KaMaYa(N)058717 2019-05-02 09:17:07
232 HTET HTET PHYO THWE U Min Aung 12/tagaka(N)163299 2019-05-02 09:17:34
233 Ma Phyo Thandar Khine U Aung Myint ၁၂/ ဗဟန ( နိုင္) ၀၉၇၆၃၅ 2019-05-02 09:17:45
241 Win Mon Kyaw U Win Naing 12/Dagma(N)031370 2019-05-02 09:18:10
247 Than than Aye Khaing U maung Khaing Ppn 211018 2019-05-02 09:18:42
255 Khin Su Myat Toe U Thaung Win ၁၂/ဒဂရ (ႏိုင္) ၀၂၆၃၈၇ 2019-05-02 09:19:29
263 Aye Thiri Aung U Kyaw Moe Aye ၁၂/အလန(ႏိုင္)048079 2019-05-02 09:20:17
273 Than Than Aye Khaing U maung khaing PPN211018/ phapana (naing) 082493 2019-05-02 09:21:00
276 Thu Thu Naing Soe U Nyein Aung 12/DaGaMa naing 026458 2019-05-02 09:21:07
308 Ohmmar Kyaw U Ah Too 12/OuKaMa naing 175651 2019-05-02 09:23:54
316 Ma Shwe Wit Hmone Oo U San Win ၁၂/သဃက(ႏိုင္)၁၈၁၂၂၆ 2019-05-02 09:25:28
352 Khine Su Mon Oo U Htay San Oo ၁၂/မဂဒ(ႏိုင္) ၁၅၁၅၆၁ 2019-05-02 09:32:02
356 Ei Mon Mon Kyaw Lin Kyaw Lin 9/PaBaNa(N)222746 2019-05-02 09:32:56
385 Yan Naing Tun Thaung Tun Oo 11/ Ya Ba Na(N) 069466 2019-05-02 09:44:40
447 Moe Moe Naing U Than Win 12/AhSaNa(N)220666 2019-05-02 10:57:56
459 Win Lae Nyo Tint U Thein Myint 12 Sa Kha Na(N) 074803 2019-05-02 11:21:48
497 Than Than Soe U Khing Aye 12/ASN (Ng) 141119 2019-05-02 12:40:40
505 Susi Myat Phyo U Kyaw Kyaw Win Maung 12/ThaGaKa (N) 182442 2019-05-02 12:52:46
512 May Thingyan U Win Aung Htay ၁၂/သလန(ႏုိင္​)၁၇၀၉၇၅ 2019-05-02 13:10:15
548 Ma Mon Mon San U Paw 9/NyaUNa (Naing) 115611 2019-05-02 15:23:05
576 Thu Kywe Khant Soe U Myint Tin 12/LaMaNa(N)137370 2019-05-02 19:18:00
594 Hsu Hlaing Tint U Kyin It 8/PKK (N) 259031 2019-05-02 22:29:23
597 Khin Myo Thant U Pho Htaw 5/KALAHTA(C)260052 2019-05-02 23:15:09
600 Thet Lyar Theint Myat Noe U Soe Htet Win 9/KMZ(N)050170 2019-05-02 23:47:04
602 MON YI KYAW U KYAW WIN 9/MAHAMA(N)034314 2019-05-03 01:05:56

© 2019 All Rights Reserved. Powered by World Wide Myanmar