ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန
အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန
ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္
Postgraduate Certificate & Diploma သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁)
ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုရမည့္သူမ်ားစာရင္း

Diploma in China Studies

Sr Name Father's Name NRC Date
14 Yu War San U San Hla 5/kalahta(နိုင္)157494 2019-05-02 09:05:10
26 Ei Shwe Sin Soe U Soe Naing 12/DaGaMa(N)033587 2019-05-02 09:05:38
29 War War Lwin U Saw Lwin 12/Tha La Na(N)124444 2019-05-02 09:05:51
33 PHYO PHYO SAN U AYE THWIN 12/MGD(C)132272 2019-05-02 09:06:10
45 Pwint Pyar Pyar Lwin U Soe Lwin 6/HtaWaNa(N)076324 2019-05-02 09:06:35
49 Ma Lwin Lwin Aung U Myo Myint Aung 9/PaOuLa(N)032756 2019-05-02 09:06:39
56 Hnin Thandar Shein U Soe Shein 12/Dalana (N) 037402 2019-05-02 09:06:52
57 Nan Su Hlaing Thein U MG Thein 9/MaKaNa(N)113527 2019-05-02 09:06:53
77 Nan Yin Yin Maw U Kyaw Win 12/လမန(ႏိုင္)168511 2019-05-02 09:07:25
81 Thin ei san U Tun Myint ၁၂/စခန(ႏိုင္)၀၆၈၇၂၇ 2019-05-02 09:07:39
84 Ma Ei Ei Khaing U Nyunt Win 12/UKM(Naing)191163 2019-05-02 09:07:57
93 Wut Yee Hlaing U Kyaw Kyaw Moe ၉/ပဥလ(ႏုိင္)022177 2019-05-02 09:08:41
94 Nan Sandi Hlaing U Sai Mg Kyan 10/THN(N)201724 2019-05-02 09:08:43
105 Aint Mi Mi U Thein Tun ၁၂/ဗဟန(ႏိုင္)၀၉၉၁၅၇ 2019-05-02 09:09:10
108 Ma Sandar Soe U Soe Hein 12/DAGAMA(N)012524 2019-05-02 09:09:23
128 HTET AUNG U THEIN TUN 12/LAKANA(N)239418 2019-05-02 09:11:23
139 Ma Hlaing Htet Htet Kyaw U Kyaw Hlaing 14/DaNuPhyu(N)206650 2019-05-02 09:11:52
148 Ma Yin Myo Myat Khin U Khin Mg Aye 12/LaMaNa(Naing)151488 2019-05-02 09:12:36
153 Ma OhnMar Khine U Tin Ssin ၁၂/သဃက(ႏိုင္​)171090 2019-05-02 09:12:49
155 Daw Hlaing Hlaing Win U Kyaw Win 12/DAGAMA(E)000003 2019-05-02 09:12:58
163 SU LEI YI U MOE MYINT KYU 12/BAHAHA(N)099613 2019-05-02 09:13:16
168 lu seng awng u tu awng 13/kakhana n 078358 2019-05-02 09:13:38
187 Wai Yan Htet U Myint Aung 13/TaKaNa(N)261986 2019-05-02 09:14:49
188 Naw May Kyi Oo U Saw Wah Ler ၁၄/ဖပန(ႏိုင္) ၀၉၆၀၆၈ 2019-05-02 09:14:50
192 Pyae Phyoe Kyaw Kyaw Min Tun ၁၂/ဒဂန(နိုင္)၀၃၄၈၅၇ 2019-05-02 09:14:56
201 Ma Myat Mon Oo U Tun Tun Oo 12/MGT(N)094143 2019-05-02 09:15:27
217 Saw Myat Hmue U San Min Tun 13/tha pa na(naing)072987 2019-05-02 09:16:41
229 Yin Htike Soe U Win Htay 12/La Tha Na (N)023094 2019-05-02 09:17:20
230 WIN THANDAR MOE U TIN MOE 12/OUKATA(N)200031 2019-05-02 09:17:22
252 Shwe Poe Ohu U Htay win 12/pzt (N)036571 2019-05-02 09:19:19
287 Thet Htar Swe U Tin Aung ၁၂/​ဗဟန(ႏိုင္​)၁၀၃၆၇၄ 2019-05-02 09:21:43
289 Nyunt Nyunt U Sein Maung 12/OhKaMa(N)164119 2019-05-02 09:21:54
290 Mg Tu Tu U Tang Gun 1/MaKaNa ( N ) 163814 2019-05-02 09:22:09
298 Aye Myint Maw U Aye Nyein 12/LaMaNa(N)001120 2019-05-02 09:22:58
304 Wint Nay Chi U Myo Nyunt 12/sakhana(ng)063727 2019-05-02 09:23:38
312 NANG PYAE PYAE PHYOE U SAI NYUNT KHAING 13/LAYANA(N)130959 2019-05-02 09:24:10
326 Nwe yin win U aung myint 12/Lyn(e)001812 2019-05-02 09:27:06
330 MA KHIN MOH MOH TUN U WIN KYI 8/ TA TA KA(N) 141448 2019-05-02 09:27:43
333 Lei Lei Myint U Kyaw Myint - 2019-05-02 09:28:05
343 Ma Aye Aye Mon U tin aung ၁၂/ဥကတ(ႏိုင္)၁၅၆၅၆၄ 2019-05-02 09:29:45
374 KAY THI MYINT U Nay Myo ၁၂/လသယ(ႏိုင္)၀၆၅၃၉၃ 2019-05-02 09:39:25
392 Nan Khan Li U Sai San Thit 9. MaNaMa(naing)086215 2019-05-02 09:47:47
396 Phone Sett Paing Win Maung Thein 12/TAMANA(C)115080 2019-05-02 09:49:42
405 ohn myint U Khway 7/phamana(N)084087 2019-05-02 09:53:53
406 Nay Linn Aung U Win Hlaing ၁၀/ဘလန(ႏိုင္​)၁၇၄၉၀၀ 2019-05-02 09:54:10
411 Phoo Thet Nwal U Htay Win 9/NYU(C) 204447 2019-05-02 09:57:37
418 Ma Phyo Wutt Yee U Khin Mg Thein 12/da ga ma (naing)013732 2019-05-02 10:03:59
419 May Moe Aung U Thein Swe 12/AhSaNa (Naing) 182523 2019-05-02 10:08:51
428 Sann Dee U kyin shaw 1/makana(p)000388 2019-05-02 10:17:50
432 Tharaphi U Kyaw Myint ၁၂/ဥကတ( ႏိုင္)၁၅၁၂၄၆ 2019-05-02 10:20:10
442 Thin Thin Aye U San Maung 12/Da Ga Ya (N) 012608 2019-05-02 10:40:16
464 Phoo Thinzar Nyo U Than Oo 6/Ma Ma Na(N)161588 2019-05-02 11:27:44
467 Hla Myo Myo Sint U Aung Naing Oo 12/kamata(N)058023 2019-05-02 11:32:17
468 Ma Zin Myo Thu U Win Myint ၇/တငန (ႏိုင္​)၁၃၉၃၀၄ 2019-05-02 11:33:32
472 Khin Hnin Yee U Khin Maung 12/AhSaNa(N)102127 2019-05-02 11:35:00
492 NI NI LIN AUNG U MAUNG HLA 12/LAMANA(E)000464 2019-05-02 12:25:36
494 Ye Win Naing U Thar Khin 8/ ya na kha (N) 072968 2019-05-02 12:30:42
498 TAY HWEE SHONG U TIN WIN 12/LAMADA ( p ) 000165 2019-05-02 12:41:01
515 Su Hnin Aye U Hla Kyi 9/pamana(n)144873 2019-05-02 13:14:59
523 Phyo Zaw U Zaw Win 13/kalana(naing)074036 2019-05-02 14:08:02
532 Hazel San yunt San Nyunt 12/DaGaTa(N)094540 2019-05-02 14:26:44
536 Zarchi Win U Myint Aung 12/LaMaTa(N)034315 2019-05-02 14:36:25
538 Win Khaing Khaing Tun U Than Win 12/MaBaNa(Naing)130440 2019-05-02 14:43:08
543 U Min Bala Kyaw U Kyaw Sein 5/SAKANA(C)207987 2019-05-02 15:07:21
544 TAY HWEE SHONG U TIN WIN 12/LAMATA (P) 000165 2019-05-02 15:07:47
564 Sandar Win U Myint Shwe 14/အဂပ(ႏိုင္)190309 2019-05-02 17:02:54
571 May Myat Nold U Maung Tin 9/ပဥလ(နိုင္)043858 2019-05-02 17:59:16
599 Ma Thel Thel Hsu U Wai Lin 12/lamana(naing)157727 2019-05-02 23:36:33
605 Chein Hoke U Hla Aung 10/LMMANA(N)017372 2019-05-03 08:41:41

Diploma in International Relations

Sr Name Father's Name NRC Date
2 Phone Mo Oo U Phone Wai 12/TaMaNa(N)115422 2019-05-02 09:04:21
3 Kyaw Myint Naing U Kyi Than 12/Thakata (N)167084 2019-05-02 09:04:24
4 Yonn Myet Chae U Tun Tun Oo 7/LaPaTa(N)150242 2019-05-02 09:04:33
5 Kay Zar Yu Winn U Winn Kyaw 12/tamana(N)114676 2019-05-02 09:04:39
7 MG YE PAING OO U KAN NYUNT 6/kathana(N)054726 2019-05-02 09:04:45
12 Ei Thet Hmu Maw U Hla Maw 13/YaSaNa(C)077030 2019-05-02 09:05:07
13 Ma wai wai khine U Than Htay 14/wakama(n)175934 2019-05-02 09:05:10
15 Chan Thar U San Ko Ko ၉/ကပတ(ႏိုင္)၂၄၉၈၆၄ 2019-05-02 09:05:13
16 Ei Sandi Ko U thein win 12/oukama(n)201474 2019-05-02 09:05:14
21 Thura Aung U Tin Tun Aung 12/DGN(N) 034335 2019-05-02 09:05:29
22 Zaw Lwin Thein U Tint Lwin 12/Tha Ga Ka(N)184903 2019-05-02 09:05:31
24 Ma Kay Thi Thwe U Khin Mg Myint 12/UKATA(N)177803 2019-05-02 09:05:32
25 Hsu Myat Thaung U Thaung Win 12/OuKaMa(C)193744 2019-05-02 09:05:36
27 Phoo Kyal Sin Maung U Kyi Thu 12/DPN(N)056074 2019-05-02 09:05:42
30 Dr. Swe Myint Htun U Myint Thein 10/မဒန(ႏိုင္)161604 2019-05-02 09:05:52
32 Tin Maw Maw Tun U Aye Maw 12/ Ah La Na (Naing) 042436 2019-05-02 09:06:00
38 Aung Myat Thu U Soe Thein 12/LAMANA(N)151814 2019-05-02 09:06:18
39 Yin Nwet Swe U Than Swe 12/ Sa Ka Na (N) 068362 2019-05-02 09:06:21
40 Hlaing Thet Htar Aye U Aung Min 12/PaZaTa (Naing) 035873 2019-05-02 09:06:22
41 Yee Ywai Aung U Win Myint 14/ Ma Ma Ka (N) 185110 2019-05-02 09:06:26
42 Thet Thet Min Thein U Min Thein 12/dalana(N)041479 2019-05-02 09:06:30
44 Pyae Phyo Aung U Aung Kyaw Oo 8/NaMaNa(N)197511 2019-05-02 09:06:33
47 Aung Phyo Hein Bo Kyant 5/YaBaNa(N)218747 2019-05-02 09:06:37
50 U HEIN MIN ZAW U ZAW WIN 5/mamana(n)085493 2019-05-02 09:06:40
53 Ayemin Khine U Than Tun 12/MaYaKa (N)134056 2019-05-02 09:06:48
54 Aung Ko Oo U Aung Maung ၃/ကဆက(နိုင္)၀၅၃၂၇၆ 2019-05-02 09:06:49
58 Kyaw Tun Aung U Tun Mya 8/samana(N)065383 2019-05-02 09:06:53
62 Yoon Wut Yee Lynn U Min Zaw 14/HaThaDa(N)338312 2019-05-02 09:06:57
63 Theingi Tun Naing Tin Tun Naing 13/Ka Ta Na (Naing) 084602 2019-05-02 09:07:03
65 Chan Zaw Aung U Aung San 5 / Ta Sa Na (N) 142189 2019-05-02 09:07:07
66 Lin Thant Oo U Sein Oo 12/THAGAKA(N)187182 2019-05-02 09:07:07
67 Mr. Zay Bo Bo Oo Mr. San War ၁၀/မလမ(ႏိုင္) ၂၀၈၇၁၃ 2019-05-02 09:07:08
76 Nay Nwe Lwin U Than Lwin 11/thatana(naing)090365 2019-05-02 09:07:22
78 J P Nan Tong U J P Nan Shaung ၁/မကန(ႏိုင္)၁၂၈၇၀၈ 2019-05-02 09:07:28
82 Khin Su Mon Aye U Myint Than 12/OKT (N) 167144 2019-05-02 09:07:47
83 Ma Thazin Oo U Saw Myint Maung 12/AhSaNa(Naing)205401 2019-05-02 09:07:50
86 Su La Pyae Mon U Khin Mg Yee 12/dakata(Naing)048433 2019-05-02 09:08:06
87 Lei Thinzar Swe U Thein Swe 12/YaPaTha(C)079013 2019-05-02 09:08:06
90 Htet Aung Phyoe U Soe Nyunt 12/DaLaNa(N)062950 2019-05-02 09:08:36
95 KA DU JA RA LU U ZAU TU ၁။မကန(နိုင္)၁၃၅၄၅၅ 2019-05-02 09:08:44
96 Aye Lwin U Tin Ngo 11 / Tha Ta Na (Naing) 078342 2019-05-02 09:08:52
97 Thet Sandi Thet Sandi ZaBaTha(N)003884 2019-05-02 09:08:52
99 MAY ZIN WIN WIN NYUNT 8/TTK(N)159348 2019-05-02 09:08:55
103 Ma Wai Wai Khaing U Than Htay 14/WaKhaMa(N)175934 2019-05-02 09:09:05
104 Pyae Phyo Kyaw U Kyaw Min Tun 12/DGN(N)034857 2019-05-02 09:09:07
107 Zin Mar Htoo U Pho Htoo 12/Lamata ( N) 002768 2019-05-02 09:09:20
109 Aung Ko Oo U Aung Maung ၃/ကဆက(နိုင္)၀၅၃၂၇၇ 2019-05-02 09:09:33
111 Aye Thuzar Myint U Hla Myint ၁၂/စခန(ႏိုင္​)၀၇၄၃၉၁ 2019-05-02 09:09:38
113 May Thet Khine U Aung Ko Htwe ၁၂/တမန(နိုင္​)၁၂၀၈၆၄ 2019-05-02 09:09:43
114 Nang Phyu Sin May U Aung Kyaw 13/KaMaNa(N) 129091 2019-05-02 09:09:59
116 Theingi Aye U MG MG AYE 12/YAPATHA(N)057687 2019-05-02 09:10:09
117 Ma Moe Myint Thu U Min Latt 13/TaKaNa(N)288427 2019-05-02 09:10:10
122 Hnin Hay Marn Maung Thein 10/KMaYa(N)098434 2019-05-02 09:10:46
124 Ei Thinzar Kyaw U Kyaw Tun Kyi 8/mabana(n)124599 2019-05-02 09:10:59
126 Yee Mon Nyein U Toe Chit Oo 12/SAKHANA(N)068698 2019-05-02 09:11:18
130 Ma Theint Thura Thway U Win Aung Ko SLN(C) 152929 2019-05-02 09:11:27
132 Yadanar Htay U Han Kyi 8/MLN(N)112011 2019-05-02 09:11:29
133 AYE AYE AUNG KHIN MAUNG OO 7/Ah Ta Na (n)086022 2019-05-02 09:11:30
134 U TUN TUN OO U Myint Oo 12/AhSaNa(n)193746 2019-05-02 09:11:38
135 Zaw Linn Htut U Maung Maung Myint 12/BAHANA(N)094783 2019-05-02 09:11:39
136 KHIN THIRI KYAW U SOE KYAW THU 12/ ALN ( C ) 047288 2019-05-02 09:11:40
137 KHIN CHAW AYE U Hla Myint 12/ThaGaKa(N)164930 2019-05-02 09:11:42
138 WinWinHtay U Thein Oo 11/AHMANA (N) 054558 2019-05-02 09:11:47
141 Aye Thiri Aung U Aung Kyaw Oo 12/Da Ga Ma ( C ) 021769 2019-05-02 09:11:54
144 Naw May Sandi Maung U Maung Gyi 12/AhSaNa(Naing)223544 2019-05-02 09:12:07
147 Arkar Min U Kyaw Moe Tun ၁၂/မဂဒ(ႏိုင္​)၁၃၈၇၃၀ 2019-05-02 09:12:32
149 Wai Phyo U Than Htut ၁၂/ပဘတ(ႏုိင္) ၀၃၂၀၈၇ 2019-05-02 09:12:36
150 Aung Htut Win U Phe Maung 12/LMT (N) 030788 2019-05-02 09:12:39
151 Nyein Nyein Htwe U Mg Nyunt 9/KaHsaNa(N)157900 2019-05-02 09:12:46
152 Swe Thae Nu U Kyaw Win 8/Pakhaka(N)212931 2019-05-02 09:12:46
156 LINN ZAY YAR ZAW NAING 12/DAGATA(N)076480 2019-05-02 09:12:59
157 May Zar Win U Myo Aung 10/Kha Sa Na(N)130790 2019-05-02 09:13:00
160 Arkar Aung U Myint Htwe 13/NaSaNa(Naing)064261 2019-05-02 09:13:08
164 Yee Mon Nyein U Toe Chit Oo ၁၂/စခန(နုိင္)068698 2019-05-02 09:13:17
166 Nahn Thu Htoo San U Kyin Htun 12/PZD(N) 034463 2019-05-02 09:13:30
172 Ma Htet Htet Hlaing U Win Naing 12/ထတပ(ႏိူင္)120652 2019-05-02 09:13:56
173 Ei Thandar Phyu U Myo Thant 12/MaGaDa(N)154264 2019-05-02 09:14:00
174 Thet Nwe Oo U Khin Maung Kyi 12/KaMaTa(N)071093 2019-05-02 09:14:02
175 Ma That Hnin Su U They Tin ၁၂/ပဘတ(ႏိုင္)၀၃၅၈၁၁ 2019-05-02 09:14:07
178 Su Zin Naing U Cho Naing Oo 14/Ah Ga Pa(N)207176 2019-05-02 09:14:31
182 Aye Khit Yee Htun U Htun Kyaing ၇/ပမန(ႏိုင္)၂၀၀၇၉၉ 2019-05-02 09:14:42
183 Maung Chit Paing U Ye Win 12/YaPaTha(Naing)090938 2019-05-02 09:14:42
191 Nway Nway Lwin U Than Lwin 12/LaMaTa(C)030646 2019-05-02 09:14:55
195 Thet Oo Maung U Myat Soe 12/ThaKaTa(N)163441 2019-05-02 09:15:12
203 Thae Su Su Htun U Thet Tun 12/ ThaGaKa(C)180238 2019-05-02 09:15:33
204 Ma September Win Htay U Win Htay 12/ Tha Ga Ka (N) 168908 2019-05-02 09:15:35
206 AYE CHAN THU ZAW WIN THU 12/DaGaZa(N)012606 2019-05-02 09:15:47
209 Nang Haymar Myint Khaing U Sai Kan Nyunt 13/Layana(N)131395 2019-05-02 09:15:59
210 Mg Bo Min U Mg Kan ၉/ညဥန(ႏိုင္) ၁၆၇၉၇၉ 2019-05-02 09:16:09
212 Khine Mon Swe U Than Win Tint 12/DaPaNa(N)052198 2019-05-02 09:16:22
213 Nay Htun Aung Thin Aung thin ၉/မလန(ႏိုင္)၁၁၅၂၉၃ 2019-05-02 09:16:29
215 Mai Josephine U Tin Win 12/A Sa N(Naing)272831 2019-05-02 09:16:35
216 Ei Thandar Phyo U Htay Myint 14/WaKhaMa(N)157782 2019-05-02 09:16:38
218 Ma Moe Thu Zar Hlaing U Kyaw Hlaing ၈/ပခက(နုိင္)166546 2019-05-02 09:16:45
219 Ma Moe Thi Han U Aung Kyaw Soe 12/KMD(N)078763 2019-05-02 09:16:46
220 KYAW MYAT KHINE U Aung Htoo Myaing ၁၂/လမန(ႏိူင္)၁၅၃၁၀၄ 2019-05-02 09:16:46
221 Ma Swe Swe Hlaing U Sein Oo 12/Da Ga Ta (Naing)043640 2019-05-02 09:16:47
222 Zu Zan Thein Tun Thein Tun ၉/ကပတ(ႏိုင္) ၂၂၀၇၀၀ 2019-05-02 09:16:51
223 Han Su Su Linn U Aung Linn 8/pakhaka(naing)252642 2019-05-02 09:16:56
224 Wathone San U San Myint ၁၂/ကမတ(ႏိုင္​)၀၇၄၇၇၁ 2019-05-02 09:17:00
226 Ma Seint Seint Thu U Kyaw Hein 5/MaYaNa(N)199650 2019-05-02 09:17:03
228 Aye Aye Tun U Tun Lwin 8/Pakhaka(N)009629 2019-05-02 09:17:19
231 Kaung Htet Thu U Mya Oo 12/SaKhaNa (Naing)064640 2019-05-02 09:17:26
234 Yu Nandar Tun U Nay Myo ၁၃/တကန(နိုင္)၂၅၈၆၆၀ 2019-05-02 09:17:47
235 ့SHWE ZIN EI U SHWE OAK 10/ThaHtaNa(N)093577 2019-05-02 09:17:52
236 Mo Zin Htet U Win Nyunt 10/ThaPhaYa(Naing)151224 2019-05-02 09:17:52
238 Ma Barani U Khin Maung Kyi 12/AHLANA(N)051019 2019-05-02 09:17:53
239 Kay Khine Htun Aye Htun 7/pakana(N)427385 2019-05-02 09:18:02
242 Pyae Phyo Aung khant U Ye Tun Hlaing 12/DAGATA(N)082295 2019-05-02 09:18:14
245 Shein Htet Aung Than Shwe ၁၂/ဒဂတ(ႏိုင္)၀၄၉၂၀၈ 2019-05-02 09:18:24
246 Kyaw Myo Min U Tin Maung Win 1/ma nya na ( N ) 090617 ( ၁/မညန ( ႏိုင္ ) ၀၉၀၆၁၇ ) 2019-05-02 09:18:36
249 Thu Zar Linn U Bo Kyaw Pa Ma Na (N)126103 2019-05-02 09:18:55
250 Wai Yan Min Phyo U Aung Kyaw Oo 12/DaGaTa(N)059972 2019-05-02 09:19:00
251 THON THWE THWE THON U WIN TUN 12/LaKaNa(N)207455 2019-05-02 09:19:11
257 Inzali Aung Htay Aung 9/POL (N) 041477 2019-05-02 09:19:38
258 HNIN WAI PHYO U KYI MYINT 7/YATAYA (C) 137032 2019-05-02 09:19:41
259 Soe Nay Linn U Soe Aye 12/LaMaTa(N)035348 2019-05-02 09:19:42
260 Htet Htet U Ye Myint 12/ Ta Ma Na (N) 111384 2019-05-02 09:20:09
262 War War Wai Lwin U Wai Lwin ၁၂/ဒဂတ(ႏိုင္)၀၇၇၇၈၈ 2019-05-02 09:20:11
264 Nay Htar Gill U Thein Han 7/Ka Ta Kha (N)158062 2019-05-02 09:20:25
270 Nilar Aung U Aung Zaya 5/MaYaNa(N)210340 2019-05-02 09:20:48
272 Lusengawng U tu aung ၁၃/ကခနႏိုင္ ၀၇၈၃၅၈ 2019-05-02 09:20:52
275 Zaw Myo Hein U Saw Chin 14/KaPaNa(Naing)142114 2019-05-02 09:21:02
280 Ma Zin Linn Htet U Htay Lwin 9/PaMaNa(N)267594 2019-05-02 09:21:24
283 MOH MOH AUNG U AUNG KHIN 12/YAPATHA(N)068539 2019-05-02 09:21:33
284 Ma Ei Ngon Win U Thaung Win ၁၂/မဂဒ(ႏိုင္)၁၅၀၄၅၄ 2019-05-02 09:21:34
286 Phyo Marlar Tun U Aye Maung ၈/စလန(နိုင္)148043 2019-05-02 09:21:40
291 PAN PHYU THIN U THET OO 3/KAKAYA(N)168144 2019-05-02 09:22:14
295 Nweni Khin Soe U Khin Soe 12/AhSaNa(N)182270 2019-05-02 09:22:25
297 Ma Su Wai Lynn Htut U Kyaw Htut 12/Magata(Naing)106878 2019-05-02 09:22:36
299 Phyu Hnin Pwint U San Tun ၁၂/မရက(ႏိုင္)၁၆၀၀၂၆ 2019-05-02 09:23:00
300 Thet Myat Noe U Thura Naing 12/Lathaya(N)074087 2019-05-02 09:23:00
301 Mah Zin Aung U Zaw Win Aung 12/TAKANA(N)164025 2019-05-02 09:23:00
302 Ma Me Me Thet U Soe Naing 12/DAGATA (N)074917 2019-05-02 09:23:10
309 Hnin Hay Marn U Maung Thein 10/KAMAYA (Naing)098434 2019-05-02 09:23:59
310 Mg Ye Htut U Sein Mg 9/MaThaNa(N)141678 2019-05-02 09:24:00
311 Hay Mar Hla Win U Hla Win 12/Pa Ba Da ( Naing )031721 2019-05-02 09:24:06
313 Mr Than Soe U Tin Win 8/ Ma Ma Na (N) 215314 2019-05-02 09:24:18
314 THUREIN TUN U THANT ZIN OO 9/PaKaKha(N)013666 2019-05-02 09:24:27
315 Su Su Hlaing U Mya Hlaing 14/Ka La Na(N)136842 2019-05-02 09:24:37
320 Saw Maw Day U Aung Thein 12/KaMaNa(Naing)080237 2019-05-02 09:25:44
324 Aung Kaung Myat U Tin Htoo ၁၂/ရကန(ႏိုင္)၀၈၃၃၉၂ 2019-05-02 09:26:20
329 Tun Yar Zar U Mg Mg Oo ၇/လပတ(ႏွိင္)၁၃၈၂၀၂ 2019-05-02 09:27:30
331 Lynn Thuta Hlaing U Tun Tun Lin 12/THAKATA(Naing)180006 2019-05-02 09:27:50
335 Easter Aye Myint Shwe U Shwe Hue 1/MaKaNa(N)154889 2019-05-02 09:28:29
336 Su Su Mon U THET OO ၃/ဘအန(ႏိုင္) ၂၇၆၀၄၅ 2019-05-02 09:28:35
339 Hsat Naing Htoo U Aung Kyaw Naing ၁၄/ဟသတ(ႏိုင္​)၃၂၂၃၉၅ 2019-05-02 09:29:08
340 Mai Lin Darli Myo U Myo Myint Naing 8/NgaPhaNa(N)036555 2019-05-02 09:29:12
342 Ma Htoo Lae Moe Naing U Kyaw Moe Naing 12/MaGaDa(N)162490 2019-05-02 09:29:40
345 Ye Moe Aung ဦးမိုးေအး ၁၂/မဂတ(ႏိုင္)၀၄၈၇၉၉ 2019-05-02 09:30:06
346 Pwint Pwint Phyu U Tun Tun ၁၂/အစန(ႏိုင္)၁၈၆၈၀၈ 2019-05-02 09:30:17
349 Su Sandar Myint Thaung Myint 12/OKT(N)164617 2019-05-02 09:30:56
351 Phyo wai lin U Thoung Ngwe 12/La Ma Ta ( N) 029521 2019-05-02 09:31:45
353 MaTin Htay Oo U Aung Tin 12/DaGaTa(Naing)040653 2019-05-02 09:32:24
355 KHIN NAYCHI TUN KHIN MAUNG TUN 10/Malama(N)207431 2019-05-02 09:32:33
358 Thandar Hlaing U KYEE Myint 12/ThaGaKa (N) 157560 2019-05-02 09:33:24
363 Zin Moe Thu U Aung Myo Oo 12/Da Ga Ta (N)062705 2019-05-02 09:35:21
364 Aye Thet Zin U Chit Thein ၁၂/သကတ(ႏိုင္)၁၈၅၃၄၃ 2019-05-02 09:36:26
365 Saw Aung Naing Oo U Aung Kyi Myint 3/LaBaNa(N)102181 2019-05-02 09:36:36
368 Ma Su Cherry Lynn U Then Win 12/DaGaYa(N)018438 2019-05-02 09:36:59
370 May Myat Noe U Than Tun ၁၂/ဥကတ(ႏိုင္)၁၉၅၀၈၈ 2019-05-02 09:37:27
372 Kaung Htet Moe U Nyunt Oo 12/Ma Ya Ka(N)156511 2019-05-02 09:37:55
375 Theint Thinzar Myint U Maung Maung Myint 12/ Ma Ga Ta (Naing)098241 2019-05-02 09:40:03
377 Ma Yin Min Htwe U Khin Maung Aye 8/KhaMaNa (Naing)139681 2019-05-02 09:40:33
379 Khin Chaw Su Han U Win Kyi 7/pa kha na (naing)273958 2019-05-02 09:42:33
387 Ei Mon Mon San U Ye Myint. Aung 14/Hathada(N)304969 2019-05-02 09:45:11
388 khin khin htwe U Kyaw Myint 12/OuKaMa(N)188276 2019-05-02 09:45:30
391 Su Wutyee Hnin U Kyaw Myint Mg 12/KMT(N)075709 2019-05-02 09:47:11
397 Thant Sin Phyu U Aung Win 9/La Wa Na(Naing)183550 2019-05-02 09:49:44
401 Jue Jue Sandi Kyaw U Thiha Kyaw ၇/ရတန (နိုင္)၁၂၁၄၂၀ 2019-05-02 09:52:10
403 Thwr Thwe Soe Myo Thin 12/Ou Ka Ta(N)169678 2019-05-02 09:53:02
404 Lae Lae Htun U Thaung Tun 12/MAYAKA(N)161135 2019-05-02 09:53:02
407 Aung Kyaw Thu U Nyunt Kyi 14/LaPaTa(N)172999 2019-05-02 09:54:11
408 Naw Jel May Dhi Saw Gan Dhi Ah Sa Na (N) 212920 2019-05-02 09:55:35
409 Hein Htet Aung U Than Win 12/DaGaRa(C)019342 2019-05-02 09:56:31
412 Aye Thinzar Soe U Myint Soe 12/ah sa na (N) 178882 2019-05-02 09:59:45
414 Phone Myint U Soe Win ၈/ရနခ(ႏိုင္) 108161 2019-05-02 10:00:35
420 Phoo Phoo Pyae Zan U Aye Maung 12/SKN(N)079888 2019-05-02 10:09:32
424 Su Sandar Zaw U Zaw Myo Lwin ၇/ပမန (ႏုုိင္​)၁၉၇၂၁၆ 2019-05-02 10:11:31
425 Min Thu Aung U Shaung 5/YAONA (N) 095415 2019-05-02 10:12:47
426 Ma Su Htwe Aung U Aung Than 4/MATANA(N)031903 2019-05-02 10:13:07
429 Hlaing Satinn U Kyi Thinn ၉/ညဥန(ႏိုင္)၁၈၂၈၈၅ 2019-05-02 10:17:52
430 Yin Lei Yee Myint U Myint Naing 12/Ma Ga Ta (Naing) 098496 2019-05-02 10:17:56
431 Hsu Myat Noe Htrt U Than Aung 12/kamata(N)075410 2019-05-02 10:19:06
434 Moe Hnin Oo U Aung San Myint 5/Kha Au Ta (N) 085000 2019-05-02 10:22:21
435 Soe Chit Chit Paing U Soe Than 8/YaNaKha (N) 112159 2019-05-02 10:23:40
436 Ma Moe Moe Oo U Khin Hlying 10/MLM(C)226464 2019-05-02 10:23:48
440 Thae Pwint Khaing U Kyaw Kyaw Lwin 12/YKN(Naing)081252 2019-05-02 10:27:50
441 Nyan Htet Lin U Maung Maung Win 14/MaMaNa(Naing)297513 2019-05-02 10:31:20
443 Thu Rein Win U Win Myint ၁၂/ဒဂန(နိင္​)၀၀၀၅၂၅ 2019-05-02 10:40:38
444 ZIN MYO WIN U MYO TINT ၅/မရန (နုိင္) ၂၉၁၃၃၇ 2019-05-02 10:44:13
445 Myat Myat Moe U Bo Than 7/Ahtana(N)130901 2019-05-02 10:47:10
446 Wai Phyo Zaw U Win Aung 7/PaMaNa(N)149325 2019-05-02 10:49:40
449 Kyaw Moe Naing U Han Myint 8/MaMaNa(Naing)-222934 2019-05-02 10:59:08
450 Soe Lin Thu U Eng Myo 6/MAMANA(N) 145256 2019-05-02 11:00:12
451 Kim Te U Shwe Tun 5/KALAHTA(N)177894 2019-05-02 11:04:39
453 Aung Khine Tun Dr. Aung Tun ၁၂/ ပဘတ (ႏိုင္) ၀၁၅၄၉၅ 2019-05-02 11:10:48
454 Ma Su Lay Nwel U Khin San 12/yapata(ning)088484 2019-05-02 11:11:31
456 Ma Kyawt Kay Khaing U Kyaw Sein 12/PaZaTa(N)001868 2019-05-02 11:18:11
457 Ling Hnin Pwint U Ngai Ling 5/ Ka La Hta (N) 206495 2019-05-02 11:18:33
458 Tin Htet Maung U Tin Maung Thein 12/DaGaMa(Naing)016527 2019-05-02 11:20:40
462 Swe Mon Tint U Zaw Tint 12/BaTaHta(Naing)037042 2019-05-02 11:25:39
465 SuLei Waddy U Win Tin 12/UKaTa(N)171361 2019-05-02 11:28:18
471 Kyaw Zin Htet U Kyaw Sint 12/BaHaNa(N)098468 2019-05-02 11:34:24
473 Moe Moe Shwe U Khin Soe 8/Sa La Na (Naing) 186233 2019-05-02 11:35:42
474 Theint Nandar Htwe U Myo Wai 12/SaKaNa(Naing)072869 2019-05-02 11:37:54
475 Thinzar Phyo U Chit Ko Ko 12/LTN(N)023882 2019-05-02 11:40:30
478 Ma Soe San Htike U Thein Tun 7/ပခန (ႏိုင္)342075 2019-05-02 11:45:55
480 U Than Zaw Tun U Thein Tun 12/DaGaMa(N)018357 2019-05-02 11:55:48
481 May Lei Swe U Win Lwin 12/Pa Ba Ta (N) 031774 2019-05-02 11:58:11
482 Ma Htet Htet Lwin Aung U Saw Hlaing 11/SaTaNa(N)069380 2019-05-02 11:59:27
484 Ma Shwe Yi Htay U Than Tun ၈/မကန နိုင္ ၂၀၂၆၄၃ 2019-05-02 12:02:06
485 Ei Myat Mon U Tun Tun 12/DaGaNa(Naing)035034 2019-05-02 12:02:42
487 Nu Tsen Mun U Hkra Naw 13/KaMaNa (N) 121290 2019-05-02 12:11:45
488 Myint Myat Tin U Tin Han 8/Pakhaka(N)209350 2019-05-02 12:11:56
491 Khin Zaw Zaw Htet U Zaw Min 9/MaKhaNa(N)194778 2019-05-02 12:18:00
495 TharaPhi Tin U Khin Soe 12/sakhana(naing)080777 2019-05-02 12:36:46
500 Moe Kyaw Thu U Sann Lwin ၈/ပခက(ႏိုင္)၂၁၀၀၄၃ 2019-05-02 12:44:18
501 TIN AUNG WIN U MAHADAVAN 12/TA MA NA(NAING) 121046 2019-05-02 12:44:29
503 Khin Thet Zun U Khin Maung Win 12/Pazata(N)030437 2019-05-02 12:49:54
504 Jueli Mone Aung N Gaw Tu Mai ၁၂/စခန(ႏိုင္)၀၇၁၁၉၉ 2019-05-02 12:52:17
506 MAY THIRI MAUNG U MG MG THEIN 12/MAGADA(N)147574 2019-05-02 12:55:18
507 Myo Thu Rain Tun U soe min tun 12/DGA(N) 062394 2019-05-02 12:57:16
509 Ma Khaing Zin Thaw U Soe Maung 12/KMD(N)076274 2019-05-02 13:00:13
510 Pyae Pyae Soe Aung U Soe Aung 12/Oukama(N)216277 2019-05-02 13:03:00
516 Nway Nway Hsu Mon U Nyo Win ၁၂/ဥကမ(ႏိုင္)၂၂၅၅၆၀ 2019-05-02 13:34:05
522 That kyaw U Kyaw 12/DAGATA(N)02341 2019-05-02 14:03:28
524 Ma Marn Swel Wint U San Toe 12/ဥကမ(ႏိုင္)224828 2019-05-02 14:08:49
525 Ma Marn Swel Wint U San Toe 12/ဥကမ(ႏိုင္)224828 2019-05-02 14:08:56
529 U Nyunt Maung Shein U Tun Shein 12/မရက(ႏိုင္)00744 2019-05-02 14:23:12
530 Thaw Htun Naung U Min Lwin 8/SALANA(N)186231 2019-05-02 14:23:23
531 U Nyunt Maung Shein U Tun Shein 12/မရက(ႏိုင္)00744 2019-05-02 14:25:41
534 DAW ZUE ZUE THAIK U HAN MYINT 12/OUKAMA(N)208829 2019-05-02 14:32:00
541 Mg Naing Tun U Ko Ko Htay 12/ Ukama(N) 251265 2019-05-02 15:01:48
542 Ja Htoi Bu U Lanan Zaw Mai 1/makana(n)184206 2019-05-02 15:05:13
546 Hnin Yadanar Htun Moe Zaw 12/OKM(N)217524 2019-05-02 15:12:34
547 PHYU THAW U Tin Soe 12/Ka Kha Ka (N) 074537 2019-05-02 15:12:59
550 Khin Sandat Tin U Tin Maung Win 12/Kamaya(N)060469 2019-05-02 15:34:06
551 Aye Aye Mon U Kyaw Nyunt 6/ MAMANA (N) 129339 2019-05-02 15:42:04
552 Ei Ei Thant U Myint Aung 12/LaKaNa(N)214307 2019-05-02 15:43:24
554 May Thet Cho U Tin Cho 9/Na Hta Ka (N)153421 2019-05-02 15:53:55
556 Khaing Khaing Nyein U Than Win 9/pathaka(C)156407 2019-05-02 16:14:31
557 AUNG MYO KHANT U KHIN MAUNG CHO ၁၂/ဒဂမ (နိုင္)030242 2019-05-02 16:22:57
558 Nyana Soe Soe Lin ၅/ရဥန(ႏိုင္) ၀၇၀၈၉၅ 2019-05-02 16:34:54
559 Munn Seng Ja U Tu Ja ၁၂/တမန(ႏိုင္)၁၁၅၇၉၄ 2019-05-02 16:50:51
562 DAW MAY MYAT THU AUNG U HTAY AUNG 12/THAKATA(N)194449 2019-05-02 16:54:30
567 Zaw Khant Tin Kyu 12/LaMaTa(N)032955 2019-05-02 17:20:46
569 Zaw Aung U Htoi Shawng ၁ / ဗမန(ႏုုိင္) ၀၅၃၄၇၄ 2019-05-02 17:49:31
570 Phan Du U Zaw Latt 9/Ma Na Ma(Ng)007479 2019-05-02 17:56:53
577 Ma Win Thant Thant Lin U Nay Myo 12/UKT (N) 192098 2019-05-02 19:28:46
578 NAW AYE MYA MYA MOE U KYAW THEIN 6/TAWANA(Naing)121384 2019-05-02 19:38:27
582 Zaw Nu Dan U Khun Seng 1/Ma Ka Na(N) 167228 2019-05-02 20:05:30
588 Khant Thiri Maw U Myint Soe 11/STN(N)096129 2019-05-02 20:37:29
589 Kaung Myat Ko Ko U Khin Maung Ko 8/PaKhaKa N 230332 2019-05-02 20:47:39
590 MAY KHAING OO TUN AUNG ၁၂/ဥကတ(ႏိုင္)၁၀၄၈၈၀ 2019-05-02 21:07:23
592 Mary Cung Bawi U Dal Do Thang 13/ Ta Ya Na (N) 051818 2019-05-02 21:18:32
598 Htet Htet Aung U Win Myint 12/YaKaNa(N)078382 2019-05-02 23:28:25
601 Chaw Su Tin Htut U Tin Htut ၁၂/ရကန (ႏိုင္) ၀၇၈၃၃၆ 2019-05-03 00:11:28
603 Moe Thu Zaw U Kyaw Than 9/MaMaNa(Ng)013120 2019-05-03 07:14:32
607 zar chi myint oo myint oo 12/ba ta hta ( N) 026313 2019-05-03 09:04:32
610 Khin Yadanar Moe U Win Moe 12/Thakata(Naing)189892 2019-05-03 09:14:32
611 Thet Thet Aung U Win Aung 12/OUKAMA(N)256960 2019-05-03 09:22:43
612 Ei Thazin Phyu U Hla Kyaw 14/PaThaNa(N)222349 2019-05-03 09:27:00
613 Wint War Phu Phu U Win Thein Zaw ၁၂/မဂဓ(ႏိုင္​)၁၆၁၅၈၆ 2019-05-03 09:28:23
614 Saw Andrew Saw Kyaw Tha ၁၂/အစန(ႏိုင္)၁၉၀၈၄၈ 2019-05-03 09:52:48

© 2019 All Rights Reserved. Powered by World Wide Myanmar