ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန
အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန
ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္
ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားညေနသင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ားစာရင္း

ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ရရွိသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းအပ္ရန္ သတ္မွတ္ရက္ျဖစ္သည့္ (၂-၁၀-၂၀၁၉) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၄-၁၀-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ပါသည္။
သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်ၿပီး လာေရာက္အပ္ႏွံသူမ်ားအား ေက်ာင္း၀င္ခြင့္လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။

ေက်ာင္းအပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနရာတြင္ Waiting List မွ လူမ်ားအား အစားထုိး လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ျပီး Waiting List စာရင္းအား ဆက္လက္ေၾကညာေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

English (3 Months)

Sr Name Father's Name NRC Date
2 Ma May Poe War Thein U Tin Thein 7/ tangana (N) 192170 2019-09-17 09:30:48
15 ZinNilarKyaw U win kyaw 12/MaGaDa(N)160644 2019-09-17 09:31:12
18 Ms. Phyo Phyo Aung U Than Nyunt 12/Ou Ka Ma (Naing) 201223 2019-09-17 09:31:14
22 Nandar Win U Myint Swe 12/THA LA NA (NAING)125486 2019-09-17 09:31:19
55 Phyo Ngwe Hein U Khin Maung Kyi 12/(C)OUKATA196609 2019-09-17 09:31:33
70 Min Htet Kyaw Kyaw Kyaw Thein ၁၂/မရက(နိုင်)၁၇၃၄၄၉ 2019-09-17 09:31:39
92 PAING MIN SETT u tin moe aung 12/အစန(ႏိုင္)242388 2019-09-17 09:31:43
98 Mg Thant Zin Aung U Soe Naing 8/tataka(N)221085 2019-09-17 09:31:46
111 Htu Mai U Ngaw Tu 1/Ba Ma Na (N)064424 2019-09-17 09:31:47
113 Su Yadanar U Aung Gyi 12/Tha Ga Ka(N) 187228 2019-09-17 09:31:48
133 Khant Ko Ko U Aung Myo Win ၁၂/သခန(နိုင်)၁၅၃၂၉၃ 2019-09-17 09:31:52
141 Shun Lei Tin Soe U Tin Soe 12/ကမရ(ႏိုင္)063278 2019-09-17 09:31:53
151 Chaw Su Hlaing U San Yin ၁၂/ဥကမ(ႏိုင္)၂၃၁၂၃၄ 2019-09-17 09:31:55
165 Hmwe Pwint Khaing U Pwint Oo 12/OoKaMa (N) 247444 2019-09-17 09:31:59
169 Ma Nandar Win Shwe U San Win ၁၂/ရပတ(ႏိုင္) ၁၀၇၀၆၈ 2019-09-17 09:31:59
179 Thu thu lin U Tin Myint 12/ Oo Ka Ta (N) 197229 2019-09-17 09:32:01
188 Sai Lin Tun U Tun Aye ၁၂/လသယ(နိုင္)၀၉၄၀၇၂ 2019-09-17 09:32:03
197 Aung Ko Ko U Aung Myo Win ၁၂/သခန(ႏိုင္)၁၅၃၂၉၂ 2019-09-17 09:32:04
199 Ma Phoo Phoo Pyae Sone U Soe Htun 12/Kamata (N) 086389 2019-09-17 09:32:04
208 Lynn Lak Ya Mone U Myo Thein 12/AhLaNa(Naing)051047 2019-09-17 09:32:05
222 Mg san htet U thaw zin 12/TGK(N)191369 2019-09-17 09:32:07
223 Aung Kaung Khant U Khin Maung Yee ၁၂/တမန(ႏိုင္​)၁၂၃၈၀၇ 2019-09-17 09:32:08
232 Yoon Hsu Yee U Win Myint Aung ၁၂/လမန(ႏိုင္)၁၆၂၅၉၁ 2019-09-17 09:32:10
233 Saw Lar Pwe Htoo U Kyi Win 14/ThaPaNa(N)151767 2019-09-17 09:32:10
234 Khun HtunWin U Aye 13/ NATAYA(N)001092 2019-09-17 09:32:10
253 Khine Thet Zin U San Tun 12/TaMaNa (N) 115989 2019-09-17 09:32:14
255 Ma Khin Kyi Kyi Thaw U Myint Than 14/ Ba Ka La (N) 233027 2019-09-17 09:32:14
256 Moe Sett U Than Htun Aung 7/LPT(C)159033 2019-09-17 09:32:14
270 SI THU AUNG U Myo Min Oo ၁၂/မဂဒ(နိုင္​)032376 2019-09-17 09:32:15
271 Irine John 12/oukama (naing) 240323 2019-09-17 09:32:15
276 Nilar Aung U Aung Zaya 5/MaYaNa(N)210340 2019-09-17 09:32:15
287 Ingjin Pwint U Tin Win Aung ၁၂/ဒဂမ(နိုင္​)၀၃၄၃၄၁ 2019-09-17 09:32:16
289 Kaung Sitt Lynn U Chit Win processing 2019-09-17 09:32:16
291 Su Hnin Phyu U Tin Yu ၁၂/လသယ(ႏုိင္)096667 2019-09-17 09:32:16
306 Khin Ei Ei kyaw U Than Soe ၁၄/လပတ(ႏိုင္)၁၇၇၁၅၃ 2019-09-17 09:32:18
310 SU LEI NAING U KYAW SWAR HLAING ေလ်ာက္ထားဆဲ 2019-09-17 09:32:19
312 Myat Hay Man Khin U Thura Lwin 12PZT(naing)039755 2019-09-17 09:32:19
315 Hnin Yu Yu Htwe H Kyi Htwe ၁၂/မရက(နိုင်)၁၆၅၉၉၈ 2019-09-17 09:32:19
333 sai soe moe lwin U Sein Htun 14/BaKaLa(N)377538 2019-09-17 09:32:22
355 Kay Khaing Oo U Min Oo 12/ThaGaKa(N)176015 2019-09-17 09:32:24
358 Su Mon Aung Tun Hla Sein 12/pabata(n)027444 2019-09-17 09:32:24
361 Aung Pyae Phyo U Myo Lwin ၁၂/အစနႏိုင္၂၄၇၄၃၇ 2019-09-17 09:32:25
371 San Min Min U Khing Maung Thaung ၁၂/ဒဂမ(ႏိုင္)၀၄၁၅၇၁ 2019-09-17 09:32:26
376 Wyne Yadanar Myo U Myo Naing 12/Ta Ma Na (N) 126972 2019-09-17 09:32:29
404 NAN EI PHYU SIN THANT U than Zaw htoo 12/LaMaNa(N)161533 2019-09-17 09:32:31
406 Aye Chan Myat Mon U Thein Zaw ၁၄/၀ခမ(နိုင္)၁၇၆၅၅၉ 2019-09-17 09:32:31
412 Win Nilar Thaw U Hla Myaing 12/BHN (N) 098312 2019-09-17 09:32:31
415 Tin Zar Min Aung U Min Aung 12/Ah Sa Na(N) 240245 2019-09-17 09:32:32
417 Mie Mie Htun U Hmatt Tin 5/TaSaNa(N)136501 2019-09-17 09:32:32
431 HEIN THIKE U TINT AUNG 12/DAGAMA(n)025924 2019-09-17 09:32:34
443 Htet wai phyo U Tin Kyaing ၁၂/ကမတ (ႏိုင္)090698 2019-09-17 09:32:35
444 Nanda Aung U Win Naing 7/PaMaNa(N)212526 2019-09-17 09:32:35
450 Nay Khyi Wint Wint Aung U Tin Ko Myint 12/Ma Ga Da (N) 190288 2019-09-17 09:32:36
451 Hein Htet Ko U Myint Aung 12/OuKaMa(N)232774 2019-09-17 09:32:36
457 Eaint Phoo Panchi U Zaw Win Hlaing ၁၂/သဃက(ႏိုင္)၁၉၀၄၇၁ 2019-09-17 09:32:37
462 Hsu Myat Noe U Ngwe Htun 12/ဥကတ(ႏိုင္)177140 2019-09-17 09:32:37
464 Hmue Thazin Htet U Kyaw Thu 7/DAOUNA(Naing) 151049 2019-09-17 09:32:37
473 Su Thet Lwin U Ye Lwin 12/Da Ga Ka Ya (N)016818 2019-09-17 09:32:42
478 Ma Win Pa Pa Thu U Kyaw Wint Thu Applied 2019-09-17 09:32:42
490 Myat Sanda Kuu U Myat Wunna ၁၂/လကန(ႏိုင္)၂၃၆၀၁၈ 2019-09-17 09:32:42
504 Nay Aung Lin U Nyi Nu ၁၂/ဗဟန(ႏိုင္)၁၀၈၇၈၇ 2019-09-17 09:32:50
511 Mg Minn Thant U Myo Min 12/YaKaNa(N)089514 2019-09-17 09:32:50
519 Aung Maw Kon Aung Ko Oo ၁၂/လမန(နိုင္)၁၅၉၇၆၃ 2019-09-17 09:32:50
526 AUNG LINN NAING U KYAW SEIN HLA 11/SATANA(N)058753 2019-09-17 09:32:50
547 MG PHYO THIHA KYAW U MG MG SOE 12/DAGAMA (NAING) 040276 2019-09-17 09:32:57
550 Kyaw Thurein Win U Win Aung 7/KaTaKha(N)152019 2019-09-17 09:32:57
551 Kaung Zin Thu U Wunna 12/YKN (N) 087060 2019-09-17 09:32:57
556 Pan Ei Zin U Yin Aung ၁၂/ဥကတ(ႏိုင္)၁၉၉၂၂၀ 2019-09-17 09:32:57
563 May Thinzar Khaing U Thein Zaw 12/TMN (N) 121660 2019-09-17 09:32:57
568 Cho zin thar U khin win 12/sakana(nai)080724 2019-09-17 09:32:57
569 Theint U Khin Oo 12-TKT(N) 166993 2019-09-17 09:32:57
580 Phyo Lae Win U Zay Yar Aye 7/PMN(N)237150 2019-09-17 09:32:58
585 May kabyar soe naing U soe naing 12/eukama(N)262069 2019-09-17 09:32:59
592 Ei Ei Phyo U Myo Thein 12/KaMaYa(Naing)066073 2019-09-17 09:33:10
607 Phyu Sin Tun U Thein Zan 12/BHN ( Naing) 100747 2019-09-17 09:33:10
623 Zin Nwe Tun U Khin Maung Tun 9/Lawana (N)165055 2019-09-17 09:33:11
628 Phyoe Linn Chay U Aung Kyaw Thein 11/MAPANA(N)113614 2019-09-17 09:33:11
641 Arkar Win U Hla Win 12/LaMaNa(N)156439 2019-09-17 09:33:12
645 Ma Su Phone Myat U San Lwin Oo 12/UKaMa(N) 265232 2019-09-17 09:33:12
649 Thidar Aye U Lwin Zaw Oo ၁၂/ဥကမ(ႏိုင္​)၂၃၇၈၉၃ 2019-09-17 09:33:12
658 Kyaw Zin Thiha U Aung Sein Win ၁၂/ရကန(ႏိုင္)၀၈၈၁၃၅ 2019-09-17 09:33:26
666 Kyaw Zayar Hein U zan win 12/lmd(N)037944 2019-09-17 09:33:26
667 Ma Thet Htar San U Myo Thet 10/KaHtaNa(N)145535 2019-09-17 09:33:26
692 Ma Hsu Nadi Han U Nyi Nyi Thaung Han ၇/ဇကန(ႏိုင္)၀၆၅၆၃၈ 2019-09-17 09:33:36
740 Ma Yin Myo Thu U Nyo Win 12/Sakhana (C) 077351 2019-09-17 09:33:48
745 Zin Aung Phyo U Maug Maung Aye 12/Thakhana (N) 153967 2019-09-17 09:33:49
751 Chaw Su Khin U Soe lwin 12 2019-09-17 09:33:49
756 poeeiyadanarkhin Usanwin 140843 2019-09-17 09:33:49
763 Wine Kyi Phyu U Myint Swe 12/ALN(N)045759 2019-09-17 09:33:49
775 Ma Su Myat Thwe U Tin Mya Aung 12/thakata(N)197993 2019-09-17 09:33:55
779 Mg Bhone Myat Hein U Aung Htwe Hla 8/khamana (N) 242311 2019-09-17 09:33:55
781 Hlaing Thein Tun U Tun Thein 12/Pazata(N)031743 2019-09-17 09:33:55
782 Mya Theingi U Aung San Win ၁၂/မရက(ႏိုင္)၁၇၃၃၄၇ 2019-09-17 09:33:55
787 Hting Nang Sut Maw Hting Nang Ja Naw 1/KMN(N)048491 2019-09-17 09:33:55
789 Htet Myat Aung U Myint Lwin ISN(N)228808 2019-09-17 09:33:55
792 Thet Hpoo Khaing U Aung Khaing 12/DaGaMa(N)016467 2019-09-17 09:33:55
794 Linn Sandy Nwe U Ko Ko Naing https://www.yufl.edu.mm/ 2019-09-17 09:33:55
795 Yadanar Hlaing U Tin Hlaing 7/Nyalapa(N)141647 2019-09-17 09:33:55
799 Saimyominthant U Nay Win 13/takananaing289862 2019-09-17 09:33:55
814 Ma Thoon Thinzar U Myint Oo ၇/ကပက(ႏိုင္)၁၁၀၀၀၅ 2019-09-17 09:33:55
818 Kay Khine Htun U Tun Yin Oo 12/Ya K a Na(N)080045 2019-09-17 09:33:55
823 Aye Nandar Htun U Khun Thaya 10/Tha Pha Ya (N)158788 2019-09-17 09:33:56
824 Ma Thu Zar Nwe U Khin Maung Tint 12/ Ta Ma Na (Naing) 098530 2019-09-17 09:33:56
826 Phyu Thwet Win U Win Naing 13/Kalana(Naing)072076 2019-09-17 09:33:56
831 Nay Kyaw Htay Aung Mya Thein 11/ma u na (naing)094569 2019-09-17 09:33:56
832 Daw Shewn Lae Wai U Myint Than 12/La Tha Ya (N) 076586 2019-09-17 09:33:56
835 Thu Thu Phyoe Kyaw U Moe Kyaw Win 12/YKN(naing)083708 2019-09-17 09:33:56
841 Mg Than Min Soe U Htay Hlaing ၉/အမရ (ႏိုင္) ၁၂၄၀၄၀ 2019-09-17 09:33:56
851 Su Myat Thazin Naing U Khin Saw 12/Tha Ka Ta (N) 202153 2019-09-17 09:33:56
861 Ma Saw Yu Yadanar U Aye Kywe 12/Sa Kha Na (N)075674 2019-09-17 09:33:56
880 Su Yi Win U Aung Mya Kyaing 12/EuKaMa (N) 229340 2019-09-17 09:33:56
891 Hsu Pyae Lwin U San Myint မ႐ွိ 2019-09-17 09:33:56
901 Kay Thwe Naing U Hla Win ၁၂/တမန(ႏိုင္)၁၂၉၃၂၄ 2019-09-17 09:33:56
910 Win Win Ei U Hmae Kyaw 5/KaLaHta (N)239833 2019-09-17 09:33:57
936 Phoo Thet Htar U Myo Nyunt ၁၂/ဒဂမ(ႏိုင္​)၀၂၁၂၀၁ 2019-09-17 09:33:59
943 Phone Myint Htoo U Than Win 13/PhaKhaNa (N)061382 2019-09-17 09:33:59
956 Kyaw Kyaw Lin U Mya Aye ၁၂/တမန(ႏုိင္​)၁၃၀၆၄၂ 2019-09-17 09:34:00
959 Mya Thazin U Aung Thike ၁၂/ဥကတ(ႏိုင္)၁၈၆၀၆၇ 2019-09-17 09:34:00
960 Ma Soe Thandar Phyo U Kyaw Win Aung ၁၂/ရကန(နိုင္) ၀၈၇၅၄၉ 2019-09-17 09:34:00
967 Ma Nandar Aye Chan Thu U Thein Win NRC 12/ ဥကမ ႏိုင္ ၂၄၄၈၇၀ 2019-09-17 09:34:00
970 Khant Soe U AUNG KHIN 12/AA SA NA (N) 255812 2019-09-17 09:34:01
974 Win min soe U Than Aung 14/wakhama(n)151824 2019-09-17 09:34:03
976 Ma Hnin Yu Khaing U Paw Oo ၁၂/ကမတ(ႏိုင္)၀၉၂၁၇၆ 2019-09-17 09:34:03
992 Pyae Pyae San U Aye Min Htike 12/Da Pa Na (N) 065347 2019-09-17 09:34:09
993 Mya pwint san U myo win 12/ba ha na (N)099860 2019-09-17 09:34:09
994 MI MAY MON OO U Byin 3/BAAHNA(N)279561 2019-09-17 09:34:09
1010 Yune Me Me Htun U Than Win 10/MLM(N)241577 2019-09-17 09:34:09
1021 Hein Htet Aung U Khin Mg Thein 12/kamata(n) 084936 2019-09-17 09:34:09
1038 Ma Yoon Nadi Nwe U Saw Sa Ka Paw 12/TAMANA(N)133716 2019-09-17 09:34:09
1043 SAN SAN HLAING UKYAW OO ​ေလ်ွာက္​ထားဆဲ 2019-09-17 09:34:09
1045 Aung Thura Hein U Thura 12/Da Ga Ma (N) 036586 2019-09-17 09:34:10
1050 MA Myat Su Lwin U Nyi Nyi Lwin 12/UKM(N)249734 2019-09-17 09:34:10
1052 Nwe Nwe Aung U Maung Ohn 12/TaMaNa(N)080657 2019-09-17 09:34:10
1057 Khon Cho Htet U Thein Win 7/pakana(N)306046 2019-09-17 09:34:10
1073 Ma Wai Wai Myint U Sein Win 12/thakata(N) 171371 2019-09-17 09:34:10
1082 Myat Min Khant Htay Naing 12/YaPaTha(Naing)100134 2019-09-17 09:34:10
1091 Zaw Min Naing U AUNG KHIN 12/Pazata(N)037298 2019-09-17 09:34:10
1093 Ma Myat Hsu Hsu Mon U Min Naing ၁၂/ဒဂမ(ႏိုင္)၀၄၀၁၆၁ 2019-09-17 09:34:10
1096 Kyaw Zay Hein U Myint Swe 12/OuKaMa(N)214575 2019-09-17 09:34:10
1103 Tun Aung Lin U Thein Tun 12/SaKhaNa(N)079885 2019-09-17 09:34:10
1110 Thet Hmue Htet U Thet Tin ၁၂/ဥကမ(ႏိုင္)၂၃၉၉၉၃ 2019-09-17 09:34:10
1128 Ma Naw Hsu Htet Wai U Maung Maung Myint 12/YaPaTha (Naing)066443 2019-09-17 09:34:10
1146 Htet Wai Aung U Min Aung 7/LPT (N) 162972 2019-09-17 09:34:10
1147 U Akar Kyaw U Hla Aye 193288 2019-09-17 09:34:10
1152 Su Pyae Pyae Lwin U Khine Soe Lwin ၁၂/လမတ(ႏိုင္)038313 2019-09-17 09:34:10
1157 Ma hsu myint myat U Kyaw Thu Naing ၁၂/တကန(ႏိုင္​)၁၇၈၄၉၅ 2019-09-17 09:34:26
1162 Moe Kaung U Win Shwe 12/thalana(n)128796 2019-09-17 09:34:29
1167 Su Su Sandi Kyaw U Kyaw San Oo ၁၂/မဂတ(ႏိုင္)၁၁၀၃၆၉ 2019-09-17 09:34:42
1179 Su Sandar Aung U Than Tin Aung 12/Oo Ka Ma (Naing) 237887 2019-09-17 09:34:51
1185 Kaunng Hset Shein U Tint Shein 7/TaNgaNa(N)162335 2019-09-17 09:34:54
1211 Ma Htet Htet Aung U TIN AYE 12/OKT(N)188616 2019-09-17 09:53:13
1224 Pyae Phyo Aung U Win Sein 12/AuKaTa (N)162428 2019-09-17 09:53:13
1229 Soe mar lar wai U sein win 12/ma ba na (n)-148576 2019-09-17 09:53:13
1232 Nan Lunn Yon U Law San ၉/မကန(ႏိုင္)၁၁၈၇၇၁ 2019-09-17 09:53:13
1253 Anna Soe 13/MaHasTa(N)067250 2019-09-17 09:53:13
1291 Ma Myint Zu Than U Than Hlaing ၁၂/ဥကမ (ႏိုင္) ၂၃၃၆၉၀ 2019-09-17 09:53:13
1302 Ma Mya Wut Yee U Nay Soe ၁၂/ရကန(ႏိုင္)၀၉၁၅၆၁ 2019-09-17 09:53:13
1324 Jue Thinzar U Tin Mg Oo 12/ TKT(N)203252 2019-09-17 09:53:15
1343 ZAY LIN HTET U Yee Htut 12/KAMAYA/(N)071672 2019-09-17 09:53:17
1347 Ingyin Phyo U San Oo ၁၂/ လသယ (နိုင္) ၀၉၆၈၈၄ 2019-09-17 09:53:18
1352 MH HTOO WAI LINN U TING MG KYI ၁၂ အစနနိုင္ ၂၄၆၈၁၆ 2019-09-17 09:53:18
1354 Ma Yoon Phoo Thit U Kyaw Linn Aung ၁၂/အစန(ႏိုင္)၂၃၇၉၉၁ 2019-09-17 09:53:19
1355 Mya Thazin Soe U Myat Soe 10/pamana(N)182371 2019-09-17 09:53:19
1356 Ma Myat Thin Khine U Tin Win 12/BHN (C) 104727 2019-09-17 09:53:19
1368 Swan Htet Aung U Thet Khaing Oo ၁၂/လကန(ႏိုင္)၂၆၄၀၄၇ 2019-09-17 09:53:20
1373 Mg Min khant U Myat Zaw 12/TMN(N)126715 2019-09-17 09:53:21
1383 May Theingi Moe U Tin Maung Thet ၁၂/ရပသ(ႏုိင္)၁၂၃ ၂၂၆ 2019-09-17 09:53:22
1392 Poe Thinzar Kyaw U Aung Kyaw 12/KaMaYa(N)067540 2019-09-17 09:53:22
1406 Kyaw Tun Naing U Nyein Maung 8/pakhaka(N)208608 2019-09-17 09:53:23
1410 khant sit naing u myo oo 12 ဒဂမ န ၀၄၀၄၅၈ 2019-09-17 09:53:24
1417 Daw Thant Thant Phone U Phone Ngwe 12/Ah Sa Na (Naing)010626 2019-09-17 09:53:24
1448 Ma Aye Nandar Hlaing U SAN OO 12/LTY(N)091338 2019-09-17 09:53:28
1460 Lway Mya Ohn U Swe Sain 13/MaTaTa(N)007975 2019-09-17 09:53:29
1464 THOUN THOUN HTWE U SOE THAN 6/thayakha(n)072040 2019-09-17 09:53:30
1468 La Min May U Thant Zaw 13/Nya Ya Na (N)160550 2019-09-17 09:53:30
1470 Khin Chan Thar U Zaw Min 8/pkk(n)260083 2019-09-17 09:53:30
1471 Ac Moe U win maung 14/nya ta na (n)190527 2019-09-17 09:53:30
1478 Chit Ko Ko U Aung Thar Kyaw 12/Bahana(n)084954 2019-09-17 09:53:32
1483 Naw Eh Lal Phaw U Saw Mee That 14/KaKaHta(N)158742 2019-09-17 09:53:32
1484 Aye Myat Nyein Chan U Nyein Chan Win 12/MGT(N)107715 2019-09-17 09:53:32
1494 - Zar Ni Htet Aung U Thein Aung – 12/Ba Ha Na (N) 105263 2019-09-17 09:53:34
1495 Su Mon Htwe U Thar Hla 8/PAPHANAING (N) 070242 2019-09-17 09:53:34
1511 Thaw May Zin U Aung Khing 6/KaTgaNa(N)048280 2019-09-17 09:53:35
1513 Mai Hsu Hnit Thet U Hsu Mon 12/Dakama(naing)037933 2019-09-17 09:53:36
1517 Hinn Sat Wai U Aye Kyaw Kyaw ၁၂/ဒဂရ(ႏိုင္)၀၃၆၂၄၇ 2019-09-17 09:53:36
1521 Arkar Htet Kyaw U Kyi San 12/KMT(N) 079176 2019-09-17 09:53:36
1527 Thi Thu Han U Tint Swe 12/La Ma Ta(N)038040 2019-09-17 09:53:37
1531 Ma War War Win U Sein Myint 12/MGD(N)177745 2019-09-17 09:53:37
1543 Ya Moune Htet U Maung Htay 8/TATAKA(N)216899 2019-09-17 09:53:38
1557 Htoo Myat Htun Aung U Tin Tun ၁၄/ဓနဖ(ႏိုင္)၂၁၃၉၁၁၁ 2019-09-17 09:53:39
1565 Ma Htet Mon Aung U Tin Aung Win ၁၄/ပသန(နိုင္)၂၇၅၃၇၁ 2019-09-17 09:53:41
1583 Hlyan Htet Moe U Moe Kyaw Zin 117790 2019-09-17 09:53:43
1589 Ar Kar Oo U Aung Kyaw Oo 14/mamaka(n)182978 2019-09-17 09:53:44
1593 အင္​ၾကင္​းခိုင္​ ဦး​ေအာင္​ထြန္​း 12/သဃကနိင္​၁၉၅၈၆၅ 2019-09-17 09:53:44
1603 Hein Htet Soe Oo Tin Oo Lwin 12/AHSANA(N)273548 2019-09-17 09:53:45
1615 Mg Kyaw Zin Htet U Kyaw Zaw Hla 12/NOKA(C)245311 2019-09-17 09:53:46
1619 Myat Ko Ko Aye U Thein Soe ေလ်ွာက္ထားဆဲ 2019-09-17 09:53:47
1641 PHYU THWE NYEIN U KHIN MAUNG HTUN ၁၂/ကမတ(ႏိုင္)၀၇၂၈၈၀ 2019-09-17 09:53:51
1653 Ei Lei Lei Phyo U Than Htike 10/kahtaNa(N)135072 2019-09-17 09:53:53
1658 Ma Phoo Myat Pan U Myo Aung ၁၂/တမန(ႏိုင္​)၁၂၆၅၅၇ 2019-09-17 09:53:53
1679 Mg Htet Oo Wai Yum U Win Bo ၁၂/ဥကမ(ႏိုင္)၂၄၇၆၅၁ 2019-09-17 09:53:57
1684 Than Thar Win U Khin Maung Cho 12/SKN(N)081268 2019-09-17 09:53:58
1685 Mg Aung Khant Cho U Than Aung 12/BaHaNa(N)109105 2019-09-17 09:53:59
1693 May Yadanar Kyaw U Tun Moe Kyaw ၁၂/ဗတထ(နိုင်)၀၄၀၇၄၄ 2019-09-17 09:54:00
1700 Ma Win Theingi Htun U Kyaw Than ၉/ကပတ(နိုင္)၂၄၂၂၂၅ 2019-09-17 09:54:01
1709 Ei Kyar Phyu U Khin Mg Soe ၁၂/ဗဟန(ႏိုင္)၁၀၇၆၂၅ 2019-09-17 09:54:03
1712 Ma Pa Pa Thin U Kalar ၁၄/မအန(နိုင္)၁၅၄၈၆၂ 2019-09-17 09:54:04
1719 Zwe Khant Kha MIn U Ba Than 12/KA MA TA(N)086401 2019-09-17 09:54:06
1723 Theint Theint Win U Soe Than 14/FaPaNa(N)152399 2019-09-17 09:54:06
1729 Thu Ya Aung U Tin Mg Win 12/MYK(N)143742 2019-09-17 09:54:10
1740 Ma A Kha Yar Thaw U Hla Thaw ၁၂/သလန(ႏိုင္)၁၆၆၀၂၄ 2019-09-17 09:54:11
1741 Ma Myat Thitsar Oo U Kyaw Shwe 12/MaYaKa(N)180755 2019-09-17 09:54:11
1744 Aung Chan Min U Zaw Win Myint 12/DaGaMa (Naing) 025926 2019-09-17 09:54:11
1757 Hnin Hnin Thet U Ohn Maung 7/YTY(N)073021 2019-09-17 09:54:13
1760 Mg Han Zaw Myint U Kyaw Myint Tun 7/ZaKaNa(N)072088 2019-09-17 09:54:13
1768 Thwe Thwe Soe U Moe Aung 6/TTY(N)056553 2019-09-17 09:54:15
1779 Ma Myat Yee U Hla Win ၁၂/ဥကတ(နိုင္)၂၁၁၉၀၅ 2019-09-17 09:54:17
1784 Ye kyaw aung U Win Zaw ေလ်ွာက္ထားစဲ 2019-09-17 09:54:17
1789 Ma Htate Tin Win U Aung Myint Soe 12/PaZaTa(N)030686 2019-09-17 09:54:18
1796 Thet Lin Htet U Thura Tun 12/ThaGaKa(N)166766 2019-09-17 09:54:18
1819 Ma Su Yadanar U Myo Maung Maung 12/KAMAYA(N)065319 2019-09-17 09:54:21
1832 Thein Thein Htwe U Han Sein 9/Ng Tha Ya(N) 010145 2019-09-17 09:54:23
1833 Nwe Nwe Aung U Hla Chan Aung 11/Ka Pha Na (N) 037128 2019-09-17 09:54:23
1837 U Nay Thu Ya Aung U Aung Kyaw Hein ၁၂/ဥကတ(ႏိုင္)၁၉၁၃၃၂ 2019-09-17 09:54:24
1839 Hnin Inzali U Kyaw Myo Win during renew 2019-09-17 09:54:24
1840 THIHA HTET AUNG Kyaw Khaing 12/Tamana(N)110103 2019-09-17 09:54:24
1845 Ei phyu phyu naing U phone naing 12/skn(n)082180 2019-09-17 09:54:25
1850 Pyae Phyo Kyaw U Khin Oo ၁၂/ဥကတ(ႏိုင္) 2019-09-17 09:54:26
1853 SU WIN HTET U WIN MAW 12/ah sa na (N) 256493 2019-09-17 09:54:27
1856 Siss Hmue Aung U Myo Nyunt 1/မကတ(နိုင္)157021 2019-09-17 09:54:28
1863 Min Thu Khant U Myo Thet 12/UKaMa(N)245113 2019-09-17 09:54:30
1876 Kay Thi Zaw Htet U Zaw Htet 12/LaTaYa(N)065923 2019-09-17 09:54:33
1877 WIN MYAT SOE U TIN SOE 12/KAMAYA(N)061648 2019-09-17 09:54:33
1878 Nay Aung Win Oo Min Zaw Thin 12/TaGaKa(N)194212 2019-09-17 09:54:33
1889 Thway Thit Wai U Zaw Myo Wai 5/MYN (N) 273760 2019-09-17 09:54:33
1893 U Aye Myat Moe U Win Myint 12/LaMaTa(N)038330 2019-09-17 09:54:34
1913 kyaw min set u wai min ၁၂/ရကန(နုိင္)၀၇၅၀၅၈ 2019-09-17 09:54:41
1916 Sai Aung Naing Min U Than Naing Win ၁၂/ဥကမ(ႏိုင္)၂၂၅၉၉၃ 2019-09-17 09:54:41
1923 Ma Hnin Eu Wai Lwin U Myo Min Aung ၁၂/မရက(ႏိုင္)၁၆၉၆၆၀ 2019-09-17 09:54:43
1929 May Me Me Moe U Aung Moe Tun 12/DGM(N)041570 2019-09-17 09:54:43
1932 Ma May Thu Naing U Aye Naing 12/ဥကတ(ႏိုင္)212009 2019-09-17 09:54:45
1943 May Thu Cho Zaw Win 14/AMN(N)210416 2019-09-17 09:54:46
1947 Mg Kyaw Zaw Lin U Maung Aye Sein ေလ်ွာက္ထားဆဲ 2019-09-17 09:54:47
1962 Thet Htar Swe Zin U Hla Myint ၁၂/မရက(ႏိုင္)၁၇၈၀၇၁ 2019-09-17 09:54:49
1967 WAI SHIN HNIN Son Lay 12/TAMANA(NAINAG)132736 2019-09-17 09:54:51
1968 Eaindra Nway Oo U Ye Htut Win ၁၂/သဃတ(ႏိုင္)၁၉၆၂၄၇ 2019-09-17 09:54:51
1991 Thet Yadanar Kyaw Wynn Kyaw Wynn 12/TAKATA(N)213791 2019-09-17 09:55:00
1993 Htunlinzaw U Myint Shwe ၁၂/သဃက(ႏိုင္)ဏ၁၇၃၀၆၅ 2019-09-17 09:55:01
1998 Aye Aye Thant U Nyunt Aung 9/kapata(N)216933 2019-09-17 09:55:03
1999 Nyi Nyi Tun U Khin Maung Tun 12/U Ka Ma (N)225686 2019-09-17 09:55:04
2006 Nyein Lai Lai Yin U Thein Tun 12/yapatha(N) 107063 2019-09-17 09:55:04
2013 Mg Ye Htet U Kyaw Win 7/PaMaNa(N)171256 2019-09-17 09:55:06
2017 Aung Than Soe U Kyaw Ko Thet ၁၂/တမန(ႏိုင္)၁၂၄၁၃၅ 2019-09-17 09:55:06
2033 Kyi kyi hlaing U Ye Hla 12/dalana(n)069904 2019-09-17 09:55:08
2040 Kyi Sin Thant U Ye Myint ၁၂/ဥကမ(ႏိုင္)၂၄၃၄၆၈ 2019-09-17 09:55:09
2041 Lu min U Zayar Lin ၁၂/တမန(ႏိုင္)၁၃၂၀၅၅ 2019-09-17 09:55:09
2042 Yin Yin Htay U San Tint 12/Da Ga Na (N) 028164 2019-09-17 09:55:09
2045 Ei Chit Paing U Naing Win 12/mayaka(naing)176407 2019-09-17 09:55:10
2063 Mi Mi Ko U Tin Kyi 12/ Ba Ha Na (Na) 091461 2019-09-17 09:55:14
2086 Zar Li Lin Naing U Soe Win 12/AuKaMa(N)250270 2019-09-17 09:55:23
2101 Nicky U Zaw Myo Khaing ၁၂/ဒဂတ ( ႏိုင္ ) ၀၉၉၈၅၀ 2019-09-17 09:55:34
2117 Eaint Chu Nge U Nyi Nyi Aung 9/KAAZA(Naing)063993 2019-09-17 09:55:35
2126 Khant Su Thu Aung U Aung Myint 12/TKT(Naing)203501 2019-09-17 09:55:37
2128 May Thitsar Khine U Thant Zin Tun 12/Thakata (Naing) 214405 2019-09-17 09:55:37
2138 Ma Pyone Myat Thawdar U Tin Maung Oo 12/YKN(N)090899 2019-09-17 09:55:39
2139 Min Khant Kyaw U Aung Kyaw 12/U KA TA(N)/201267 2019-09-17 09:55:39
2143 Yair Win U Kyaw Than 12/UKAMA (N) 269976 2019-09-17 09:55:39
2165 KHIN MYAT MYAT THU U MAUNG KYI 12/kamaya (c) 066025 2019-09-17 09:55:43
2169 Myat Kay Thi Khaing U L Zaw Nan ၁၂/အလန(နိုင္)၀၄၇၃၀၄ 2019-09-17 09:55:45
2180 Mg Kyaw Sithu Hein U Aung Than Myint 12/ThaNaGa(N)188283 2019-09-17 09:55:46
2185 Ohnmar Htwe U Aung Nyunt 5/YaBaNa(N)194988 2019-09-17 09:55:47
2188 Zaw Zaw Aung U Win Zaw ေလ်ွာက္ထားဆဲ 2019-09-17 09:55:47
2191 Nay Khant Hein U Htun Thein 12/SaKaNa(N)079342 2019-09-17 09:55:48
2194 မစနၵီဆုလတ္​ ဦးသန္​းထိုက္​လြင္​ 12/အစန(နိုင္​)233217 2019-09-17 09:55:48
2205 Shin Thant Yu U Thein Tan ၁၂/ဗဟန(ႏိုင္) ၁၁၀၃၁၈ 2019-09-17 09:55:50
2212 BHONE MYAT MIN U SOE WIN NAING 12/DAGAMA (NAING)045827 2019-09-17 09:55:52
2213 Theint Nandar Soe U Soe Paing 12/OKM(N)250221 2019-09-17 09:55:52
2224 Wai Phyo Aung U Myo Tint ၁၂/ရပသ(နိုင္)၁၀၅၂၅၅ 2019-09-17 09:55:56
2232 Khaing Sandi Kyaw U Ye Win Myint 12/MABANa(N)182924 2019-09-17 09:55:59
2243 Thwe Htet Oo U Mg Mg 12/YaPaTha (N) 102898 2019-09-17 09:56:03
2250 Mya Myat Lwin 10-6-02 ဆတဥ U Than Lwin 12/aukata(n)197082 2019-09-17 09:56:04
2273 Ma Tharawun U Wann Too ၁၂/ဒဂမ(ႏိုင္)၀၃၁၅၃၇ 2019-09-17 09:56:06
2278 Aye Myat Myat Mon U Aung Than Htay Htike ၁၂/ဒဂမ(ႏိုင္)၀၄၁၇၅၄ 2019-09-17 09:56:07
2295 Khun Sint Thwe U Nay Oo ၁၂/အစန(ႏိုင္​)၂၅၇၂၇၆ 2019-09-17 09:56:23
2304 Moe Thet Htunn U Than Ngwe 12/ MaGaDa(N)152638 2019-09-17 09:56:23
2314 Kaung Htet Zaw U Zaw Lin Naing 12/THAKATA(N)201858 2019-09-17 09:56:23
2339 may maw lay win U Sai Lay Win 12/lakana(N)177602 2019-09-17 09:56:25
2346 Htet Myet Aung U Aung Moe 5/Ahtana(N)092699 2019-09-17 09:56:29
2354 Htet Lin Zaw U Khin Mg Tun 12/UKata(naing)199511 2019-09-17 09:56:29
2357 rosey zar U khin kyi 12/ou ka ta (N)138585 2019-09-17 09:56:29
2374 Ce Ce Lia U Lwin Oo ၁၄/မအပ (ႏိုင္) ၃၅၇၂၉၄ 2019-09-17 09:56:30
2390 Cherry Min U Zaw Min 6/KaThaNa(Naing)063688 2019-09-17 09:56:33
2409 Ma Zu Zan Moe U Kyaw Swar No have 2019-09-17 09:56:35
2421 Eain Dray Kyaw Swar U Kyaw Swar Linn Maung 12/ThaGaKa (N) 191145 2019-09-17 09:56:37
2437 Ma May Kha Thone U Tint Lwin ၁၂/ ဗဟန (ႏိုင္)၁၀၈၆၅၄ 2019-09-17 09:56:40
2438 Ei May Phoo Maung U Thu Min Htike 12/RAKANA(naing)090318 2019-09-17 09:56:40
2444 Win Ko Naing U Win Shwe 14/Pa Sa La(Naing)001498 2019-09-17 09:56:42
2452 Ma khing khet khet zaw U zaw Min Nwe ၁၂ရပသ၀၈၈၅၇၉ 2019-09-17 09:56:43
2457 Lyin Htet Nay Naing U Nay Naing 12/Dagasa(naing)026649 2019-09-17 09:56:44
2459 Poe Thiri Kyaw U Aung Moe Kyaw 7/TGN(N)178040 2019-09-17 09:56:45
2462 Hsu Pyae Zaw win U Zaw Win ၁၀/မလမ(နိုင်"၂၆၄၆၇၂ 2019-09-17 09:56:45
2504 Min Khant Mg Mg U Aung Kyaw Nyunt ၁၂/ရကန(ႏိုင္​)၀၈၈၀၆၂ 2019-09-17 09:56:51
2508 Htet aung wint war U Myint Aung ၁၂/လမန(ႏိုင္)၁၆၅၆၂၇ 2019-09-17 09:56:52
2514 Khaing Khaing Kyi U Kyi Thein 13/TMN(P)000199 2019-09-17 09:56:53
2516 Ms.Nyo Nyo San U Win Tin 12/htatapa(N)096502 2019-09-17 09:56:53
2523 Than Thar Kyaw Zin U Aung Kyaw Oo 12/Bahana(Ng)108279 2019-09-17 09:56:54
2530 Ma Hnin De Par Linn U Myint Zaw Linn ၈/မကန(နိုင္) ၂၉၄၆၄၃ 2019-09-17 09:56:55
2536 HNIN SANDI KO WIN SHWE 12/DAGAMA(N)037675 2019-09-17 09:56:56
2538 May Thayaphy Win Than U Win Than 5/ArTaNa(N)091510 2019-09-17 09:56:57
2539 Ma Lwin Lwin Mar U Soe Win 12/ThaLaNa(Naing)131646 2019-09-17 09:56:57
2541 KHINE ZIN MY9 HTUN HTUN MYO 12/TAMANA(N)127427 2019-09-17 09:56:57
2548 Phyo Wai Khine U sit khine kyaw 11/satananaing107459 2019-09-17 09:56:58
2558 Khin yamin cho UWin Zaw 5/kalahta(n)305260 2019-09-17 09:57:00
2559 Zaw Win Htut U Soe Moe Win 12/TGN 190121 2019-09-17 09:57:00
2594 Mg Khaing Mye U Kyaw Tun Tun ၁၂/ဗဟန(ႏိုင္)၁၀၈၈၃၂ 2019-09-17 09:57:11
2608 phyu sin min min ko U Min Min Hlaing ၈/မကန(ႏိုင္)၂၇၂၀၃၃ 2019-09-17 09:57:17
2611 Thel Su Aye U Myint Thein 12/ DGM(N) 049674 2019-09-17 09:57:17
2620 Zin Myo Oo U Myint Than ၆/ကစန(ႏိုင္)၁၁၅၅၄၁ 2019-09-17 09:57:17
2624 Ma Swe Swe Htet U Khin Mg Zaw 7/YaTaYa(N)169007 2019-09-17 09:57:18
2632 Kaung Myat Kyaw U Kyaw Ko Ko ၁၂/မဂဒ(ႏုိင္)၁၆၃၆၅၇ 2019-09-17 09:57:19
2644 Ma Thet Hnin Su San U Aung Soe Min 12/ KaTaTa (N) 033587 2019-09-17 09:57:21
2648 SuSuNyein Htin lin aung ၁၂/ဥကမ(ႏိုင္)၂၄၅၂၅၄ 2019-09-17 09:57:21
2652 Aye Myat Myat Moe U San Tun 12/TaMaNa (N) 124518 2019-09-17 09:57:22
2653 Ma Nyein Yu Ya Hnin U Thet Min Than 12/DAGATA(N)097106 2019-09-17 09:57:22
2656 Zar Ni Aung Aung Khine Swe 12/Da Ga Ma (N)039845 2019-09-17 09:57:22
2661 Theint Thu Zun U Tin Aung 12/TaMaNa (N) 124653 2019-09-17 09:57:23
2666 Eaint Nadi Soe U Soe Tint Han 12/ KMT(N)080216 2019-09-17 09:57:24
2675 AhkarMin Kawa(N)098954 Kawa(N)221956 2019-09-17 09:57:26
2689 Than Thiha Hein U Than Htay 12/TAMANANAING128181 2019-09-17 09:57:28
2692 WintYaTiAung U Htwe Win 13/MST(N)059394 2019-09-17 09:57:28
2710 Chaw su zin U Shwe Toe ၁၂/ဥကမ(နိုင္​)၂၅၉၂၉၀ 2019-09-17 09:57:31
2718 Mya Yoon Yamone U Nay Lin Tun ၁၂/လမတ(ႏိုင္)၀၃၇၇၄၃ 2019-09-17 09:57:32
2727 Mg ye lwin phyo U Than lwin ၁၁ကဖနနိင္​ 2019-09-17 09:57:34
2728 Kabyar Lamin Eain U Naing Oo 6/KALAAH (Naing)004708 2019-09-17 09:57:34
2737 shwe yamin U AUNG THAN 12/noka(n)231941 2019-09-17 09:57:35
2750 Soe Myat Thuzar Win U Tin Maung Win 5/TAHSANa(N)126787 2019-09-17 09:57:38
2757 Ma May Thazin Aung U San Aung 14/PaThaNa(Naing)249818 2019-09-17 09:57:40
2765 Ingyin Phyu U Aung Soe 12/YKN (N)087794 2019-09-17 09:57:41
2769 Khaing Khet Khet zaw U Zaw Min Nwe 12/YaPaTha (N) 088579 2019-09-17 09:57:42
2770 Mg Khant Ko U Sithu Aye ၁၂/ကမရ(ႏိုင္)၀၇၁၅၂၈ 2019-09-17 09:57:42
2782 Thet Htar Shwe Sin U Aung Kyi Maung ၁၂/သဃက(ႏိုင္)၁၉၅၃၂၁ 2019-09-17 09:57:45
2805 Than Naing Soe U Kyi Nyunt 12/ U Ka Ta ( Naing ) 142774 2019-09-17 09:57:52
2818 Daw Aye Aye Thazin U Myint Thein 12/MaYaKa(N) 0041061 2019-09-17 09:57:53
2837 Myat Kay Khaing Mon U Tin Maung Thant 12/DAKATA(N)106659 2019-09-17 09:57:57
2838 Nwe Oo Kyaw U Bo Bo Kyaw 14/MM N Naing 298808 2019-09-17 09:57:57
2842 Tin Nilar Aung U Kyi Lin 14/MMNa(N)242873 2019-09-17 09:57:58
2846 Htet Khaing Hsu U Win Htain ေလၽွာက္ထားဆဲ 2019-09-17 09:57:58
2850 Li Li Naing U Kyaw Naing 8/pakhaka(N)267846 2019-09-17 09:57:59
2852 Khine Khine Soe U ZAW SOE HTIKE ၁၂/ဒဂတ(ႏုိင္​)၀၆၂၇၀၃ 2019-09-17 09:57:59
2854 Htet Aung Shine U Kyaw Thiha Soe 12/Ahsana (N) 239134 2019-09-17 09:58:00
2855 Hsu Thiri San U Myo Aung 12/LPT(N)175708 2019-09-17 09:58:01
2857 Ma Shoon Pyae U Tin Aung Moe ၁၂/အစန(ႏိုင္)၂၄၇၂၇၂ 2019-09-17 09:58:01
2861 Shun Lae Win U Saw Win Myint ၁၂/သကတ(ႏိုင္​)၁၇၇၇၀၇ 2019-09-17 09:58:02
2877 Phone Nay Min U Aung Zaw Oo ၁၂/ဒဂမ(န)၁၀၅၀၄၃၈ 2019-09-17 09:58:04
2880 Mg Min Khant Naing U Aung Zaw Latt 7/NaTaLa(N)169086 2019-09-17 09:58:05
2899 Mg Eaint Khant Hmue U Moe Kyaw Thu 12/UKT(N)198726 2019-09-17 09:58:08
2902 Ma Nay Chi Phway U Aung Than ၁၁/မအန(ႏူိင္​)၀၆၅၀၇၈ 2019-09-17 09:58:09
2904 Htet eaindra linn U Thain Kyaw Htay ေလ်ွာက္ထားဆဲ 2019-09-17 09:58:10
2914 Thet Paing phyo U Linn Htet 12/Ukama(N)271625 2019-09-17 09:58:12
2916 Ma Hnin Wai Oo U Hla Oo 12/TaTaNa(N)234298 2019-09-17 09:58:12
2919 Ma Aye Myat Moe U Win Myint ၁၂/လမတ(နိုင္)၀၃၈၃၃၀ 2019-09-17 09:58:13
2926 Hnin Eain Shun Let U Myint San ၁၂/ဒလန(ႏိုင္) ၀၇၃၃၃၀ 2019-09-17 09:58:14
2932 Aye Thandar Kyaw U Ohm Kyaw ၁၂/ သခနနိ္ုင္ ၀၉၆၂၅၃ 2019-09-17 09:58:15
2934 Ma Mu Di Tar U Tin Maung Oo 12/lamana(Naing)159250 2019-09-17 09:58:15
2945 Chaw Hsu Than Thar U Aung Kyaw Oo ၁၄ /ဒဒရ(နိုင္)၂၂၅၇၈၁ 2019-09-17 09:58:18
2956 Shwe Sin Myat Mon U San Myint 199716 2019-09-17 09:58:20
2966 Chit Nyi Hein U Nyi Nyi Lwin 12/Ta Ma Na (N)127569 2019-09-17 09:58:21
2973 Khant Min Ko Khin Maung Than 14/DDY(N)225757 2019-09-17 09:58:22
2988 Pwint Oo Nge U San Lwin Oo 8/MaMaNa(C)184396 2019-09-17 09:58:25
2996 Tha Toe Akayee Zaw U Tin Maung Zaw 12/12/ASANA (N ) 230184 2019-09-17 09:58:29
2999 Ma Shwe Pyae Eain U Khin Mg ၁၂/မရက(နိုင္)၁၇၆၂၁၁ 2019-09-17 09:58:29
3001 Yadanartun U THAN TUN 12/magata(naing)096821 2019-09-17 09:58:29
3005 Chiristine U Kyaw Soe ၁၂/လသန(နိုင္)၀၂၄၈၂၄ 2019-09-17 09:58:29
3024 Khant Si Aung U Win Naing 12/DPN (C)061872 2019-09-17 09:58:31
3025 Thet Naing Zaw U Soe Naing ေလွ်ာက္ထားဆဲ 2019-09-17 09:58:31
3038 Khin Phone Thant U Khin Maung Zin ၁၂/လမတ(နိုင္)၀၃၇၁၅၀ 2019-09-17 09:58:33
3051 Bo Bo Shine U Myo Win 12/BAHANA (N) 110923 2019-09-17 09:58:35
3058 Myat Thet Mon Ngwe Win ၇|သဝတႏိုင္​ ၁၃၀၅၃၂ 2019-09-17 09:58:35
3061 than than soe U Tin Hnaung 184033 2019-09-17 09:58:36
3062 Kaung Satt Wai U Khin Zaw 12/DAGAMA(N)036517 2019-09-17 09:58:36
3073 Ma No No Eaindra Bo U Than Htay 7/ရကန(ႏိူင္) 070349 2019-09-17 09:58:38
3076 Mg Htun Wai Lwin U Aye Thaung 8/Makana(N)231087 2019-09-17 09:58:39
3108 May Thae Naing U Zaw Wyenn ၁၂ / မရက (ႏိုင္​) ၁၇၆၃၈၅ 2019-09-17 09:58:44
3109 Thia Da Hlaing U Aung Kyaw 9/kapata(n)181144 2019-09-17 09:58:45
3123 Aye Po Po U kyaw myint oo 12/TGK(naing)194449 2019-09-17 09:58:47
3149 Mg Han Win Htun U Moe Kyaw Thu 12/LaMaNa(N)175515 2019-09-17 09:58:52
3166 Zunn Lay Khin U Myint Mg ၁၂/သခန(ႏိူင္​)၁၅၅၃၈၁ 2019-09-17 09:58:55
3177 Yamin Thura Thura ၁၂/လသယ(ႏိုင္)၁၁၂၆၉၄ 2019-09-17 09:58:57
3181 Yu Mon Aung U Toe Hla 12/ Da Pa Na (N) 059541 2019-09-17 09:58:57
3196 Wai Yan Phyo U Zaw Win 12/MAYAKA(N)174109 2019-09-17 09:59:02
3206 Ma Hnin Yu Khine U Kyaw sein Hla 12/UKaTa(N)197087 2019-09-17 09:59:05
3217 KayZinHtet U Tin Mg Nyunt 5/sakana(N)266389 2019-09-17 09:59:08
3224 Phue Chit Chit Zin U Than Soe 12/TGK(N)192777 2019-09-17 09:59:09
3252 Ma Thiri Aung U Tin Tun Aung 12/Sa Kha Na(N)065565 2019-09-17 09:59:18
3263 Minn Mon U Kyaw Thet Htun ၁၂/ကမတ(နိုင္)၀၈၈၅၈၃ 2019-09-17 09:59:20
3285 Min ThiHa U Than Lwin 12/Tha Ga Ka (Naing)210308 2019-09-17 09:59:24
3286 Mg Nyan Lin Htet U Thitsar ၁၂/ဗဟန(ႏိုင္​)၁၀၁၀၉၅ 2019-09-17 09:59:24
3289 Aung Moe Tun U Aung Kyaw Tun still apply 2019-09-17 09:59:24
3312 U Pyae Sone Htwe U San Thein ၁၂/အစန(ႏိုင္)၁၉၉၇၉၈ 2019-09-17 09:59:29
3320 Ma Ei Tar Bo U Kun Zaw ၁၂/ဒဂမ(ႏိုင္)၀၄၀၃၂၇ 2019-09-17 09:59:32
3354 Win Moe Aung U Khine Thein Oo 12/ဒဂမ(ႏိုင္)034697 2019-09-17 09:59:36
3367 KHIN NYEIN CHAN U Ye Myint 12/Oukama(N)234668 2019-09-17 09:59:39
3389 Su Wai Wai Hinn Nay Win Pending 2019-09-17 09:59:48
3405 Sitt Yan Naing U Aung Kyaw Nyunt ၁၃/နစန(နိုင္)၁၀၃၇၀၃ 2019-09-17 09:59:48
3413 Mg Ben Ja Min Thian Tawi Sang U Ral Tin Sang 12/MaBaNa(N)188204 2019-09-17 09:59:48
3417 Thae Nu Zin U San Naing 12/Ah Sa Na ( Naing) 235675 2019-09-17 09:59:49
3422 Ma Khaing Thitsar U Nay Oo Yan ေလ်ွာက္ထားဆဲ 2019-09-17 09:59:49
3431 Yin Myo Oo U Myo Chit 12/ MGD(N)189529 2019-09-17 09:59:51
3432 Han Hteik Htar Oo U Kyi Hlaing 7/ရတန(ႏိုင္) 131206 2019-09-17 09:59:51
3443 May Thingyan U Win Aung Htay 12/thalana(N)170975 2019-09-17 09:59:55
3456 Aung Chan Moe U Win Myint ၁၂/မဂဒ(ႏိုင္)167684 2019-09-17 09:59:58
3475 Aung phyo min U Win Sein ၁၂/လမန(ႏိုင္​)၁၆၂၉၉၇ 2019-09-17 10:00:04
3479 Ma Htwe Htwe Hlaing U Hla Myint 6/YPN(N)099608 2019-09-17 10:00:04
3486 May Zin Myo Myint U Myo Mint ၁၄/ဖပန(နိုင္)၂၀၉၁၀၈ 2019-09-17 10:00:08
3495 Poe Phyu Thet Naing ၈/မလန(ႏိုင္​)၀၈၈၁၀၁ 2019-09-17 10:00:08
3496 Theint Honey Zaw U Aung Cho Nyein 12/dapana(nai)061785 2019-09-17 10:00:08
3501 Ei Ei Saw Phyu U Tin Saw ၁၁/ကဖန(ႏိုင္)၀၇၇၀၅၇ 2019-09-17 10:00:09
3506 Ma Wint Shwe Phoo ့U San Win ၁၂/ကမရ (နိုင်) ၀၆၇၇၄၄ 2019-09-17 10:00:10
3508 Ma Ni Ni Win U Ba Phone ၅/အတန(ႏိုင္)၀၇၅၉၆၂ 2019-09-17 10:00:11
3517 Pwint Myat Kyaw U soe nyunt 12/dagata(ng)117898 2019-09-17 10:00:15
3526 Min Aung KO Zin U Tin Aye ၃/ဘအန(ႏိုင္) ၃၄၄၇၀၂ 2019-09-17 10:00:15
3539 Thet Hmu Yan Naung Yan Naung ၁၂/ဥကမ(ႏိုင္​)၂၆၅၅၈၃ 2019-09-17 10:00:18
3540 Mg Wai Phyoe Aung U Kyi Tin ၉/မတမ(နိုင္)၀၅၅၆၂၉ 2019-09-17 10:00:22
3547 May Thu Zar Khin U khin maung htay ၁၂/သဃက(ႏိုင္)၁၉၁၃၈၀ 2019-09-17 10:00:22
3548 La Min Eain U Mg Sein ၁၂/မရက(နိုင္)၁၈၁၂၄၂ 2019-09-17 10:00:22
3557 Yin Yin Aye U Hla Myaing 7/PAMANA(N)215910 2019-09-17 10:00:22
3564 Khin Khin Myo U Myo Tint 12/ဒဂရ( ႏိုင္​) ၀၂၂၉၂၈ 2019-09-17 10:00:22
3569 Win Htet U Thiha ၁၂/ဗဟန(ႏိုင္​)၁၀၃၈၂၃ 2019-09-17 10:00:22
3574 Ma Pyae Phyoe Aung U Zaw Htoo ေလွ်ာက္ထားဆဲ 2019-09-17 10:00:23
3585 Bhone Myat Maung Oo Htay Aung ၁၂/သလန(ႏိုင္)၁၇၈၇၆၄ 2019-09-17 10:00:26
3586 Shun Lei Myint Moh U Thant Lwin Oo 12/MAYAKA(N)172063 2019-09-17 10:00:26
3599 Ma Sandae Thin U Tin Shwe ၁၂/သလန(နိုင္)၁၃၂၆၀၈ 2019-09-17 10:00:31
3611 Paing Thet Win U Win Shwe 12/La Ka Na(N)261558 2019-09-17 10:00:35
3612 Aung Zaw Min U ZAW Naing ၁၂ /လမန( နိုင္)၁၅၈၈၀၈ 2019-09-17 10:00:35
3617 Aye Aye Maw U Tuu Tuu 14/hathata(N)284701 2019-09-17 10:00:35
3634 Mg Khant Nyi Nyi U Tin Nyein ၁၂/သဃက(နိုင္)၁၉၉၆၀၆ 2019-09-17 10:00:40
3653 Thiha Htet Zaw U Soe Moe Aung ၁၂/လမန (နိုင္) ၁၅၈၇၈၃ 2019-09-17 10:00:41
3660 Mg Swe Hein Htet U Kyaw Swe ၁၂/ဗဟန(ႏိုင္​)၁၀၄၇၉၃ 2019-09-17 10:00:45
3661 Swe Zin Myo U Aung Ko Ko Myo ၁၂/သဃက (ႏိုင္​)၁၉၂၇၅၀ 2019-09-17 10:00:45
3675 Kaung Thiri Myat Thu U Myat Thu 12/OU KA MA(Naing)254937 2019-09-17 10:00:49
3681 Mg Paing Zay Phyo U Lwin Lwin Oo ၁၂/မရက(ႏိုင္)၁၇၃၄၃၃ 2019-09-17 10:00:51
3696 EI Myat Nay Chi Min U Myat Min Oo ၁၂/ဥကတ(ႏိုင္​)၀၄၀၇၈၇ 2019-09-17 10:00:56
3703 Yan Nyein Htay U Khin Maung Htay ၁၂/မဂတ(ႏိုင္)၁၁၁၄၃၁ 2019-09-17 10:00:58
3718 Su Lad U Kyaw Oo 14/mmk 204656 2019-09-17 10:01:03
3721 Thiri Kyaw U Chit Ko Ko 12/La Ta Na(N)024575 2019-09-17 10:01:05
3733 Thandar Zin Thaw U Myint Than 12/AhSaNa(N)194998 2019-09-17 10:01:07
3744 HTET ARKAR SOE U KYAW SOE 12/AaSaNa(Ng)243088 2019-09-17 10:01:12
3745 Shun Lei Lei U Thit Lwin 14/DaNaFa(N)208266 2019-09-17 10:01:12
3770 May Thandar Oo U MyintOo 7/katakha(N)090611 2019-09-17 10:01:21
3778 Ma Theinge Thwin U Soe Min 12/MaYaKa(Naing)168509 2019-09-17 10:01:21
3782 Ma Hnin Ei Khaing U Than Zaw 9/Ma La Na (Naing)173248 2019-09-17 10:01:22
3785 mya sanda chit kyi 12/sakhana(E)000222 2019-09-17 10:01:24
3792 Arnt Bhone Ko Zaw Naing Win 12/ASaNa(N)239752 2019-09-17 10:01:24
3798 Hnin Wai Wai Phyo U Myint Htay 12/MaGaDa(N)150152 2019-09-17 10:01:25
3804 Naw Eh War Kanae Shel U Po Shel 14/KaLaNa(N)141569 2019-09-17 10:01:27
3823 Khaing khaing Myint U Han Thein 12/mabana (naing )135394 2019-09-17 10:01:32
3830 Lwin Paing Oo U Htun Htun Ngwe 3/kakaya (N) 000838 2019-09-17 10:01:35
3837 Amy Htun U Hla Myint 12/MaGaDa(N)160467 2019-09-17 10:01:38
3841 Khin Tharaphi Hlaing U Tin Hlaing 3/BaAhNa(Naing)268095 2019-09-17 10:01:39
3859 Phyu Phyu Lwin U Aung Lwin 12/MAYAKA(N)182440 2019-09-17 10:01:46
3881 Ei Phyu Sin Kyaw U Sai Kyaw Swar 9/TaKaNa(N)192461 2019-09-17 10:01:54
3892 Yoon wati Chuu U Myo min Soe ၁၂ကမရနိင္​၀၆၇၆၂၃ 2019-09-17 10:01:58
3910 Naw Say Phaw U Than Htay ၁၂/ထတပ(ႏိုင္)၁၃၂၀၃၈ 2019-09-17 10:02:13
3915 Tin Tin Khing U Hla Phone Myint ၁၂/သဃက(ႏိုင္) ၁၉၆၈၀၈ 2019-09-17 10:02:13
3920 Ma Eaint Thet Maw U Myat Soe ေလွ်ာက္ထားဆဲ 2019-09-17 10:02:14
3931 Thet Su San U Zarni Kyaw ၁၂/ဥကတ(ႏုိင္​)၁၉၁၁၂၆ 2019-09-17 10:02:19
3948 July Aung U Than Aung ၁၂/ဒဂဆ(နိုင္)၀၁၇၄၇၆ 2019-09-17 10:02:19
4007 Hsu Lae Lae Hnin U Tin Win 12/လသယ(ႏိုင္)078633 2019-09-17 10:02:28
4015 Mg kyaw zay ya U hla 14/မအပ(ႏိုင္​)339710 2019-09-17 10:02:34
4029 Ma Su Myat Yee U Yè Htut 7/NaTaLa(N)171659 2019-09-17 10:02:35
4031 Ma lae lae Moe U myint zaw ၁၂/မဂဒ (ႏိူင္) ၁၇၆၈၆၇ 2019-09-17 10:02:35
4050 Ma Thet Wai Han U Win Maung ၁၂ /မရက(နိုင္)၁၇၅၄၂၀ 2019-09-17 10:02:37
4051 Zin Ko Htet U Aung Myint Tun 12/OuKaTa(N)155564 2019-09-17 10:02:38
4060 Mg Shin Thant Nyi U Phay Tin 13/ LA YA NA (NAING) 177570 2019-09-17 10:02:43
4061 Thet Hnin Phoo Wai U Nay Linn Oo 12/Da ga ma (N) 042181 2019-09-17 10:02:43
4062 Su Su Htay U Than Phay 12/DaPaNa(Naing)045258 2019-09-17 10:02:43
4076 Thant Thura Zaw U Myo Thein Tun ၁၂/ကမတ(နိုင္)၀၇၉၁၇၄ 2019-09-17 10:02:45
4080 Ma Thin Yanant Hlaing U Zaw Win Hlaing ၁၂/မဂဒ(ႏိုင္)၁၈၀၀၄၄ 2019-09-17 10:02:46
4082 Win pa pa shwe U kyaw sein win မဂတ(နိုင္)၁၀၄၄၁၈ 2019-09-17 10:02:46
4088 Ei Pyae Pyae Maung Oo Maung Maung Aung 12/DAGATA(N)109971 2019-09-17 10:02:48
4124 hsu myat noe thu U Lal Thu Zama ၁၂/လမန(နိ္ုင္)၁၅၈၁၂၆ 2019-09-17 10:03:00
4128 May Thingyan Moe U Tin Aung Moe 8/tataka(N)183130 2019-09-17 10:03:01
4129 Mg Pyae Sone Khine U Htay Lin 12/ Ka ma ya (N)069096 2019-09-17 10:03:01
4132 Hla Phone Aung U Zaw Min Naing 12/YaPaTha(Naing)088919 2019-09-17 10:03:02
4141 Khaing Mar Htay U Kyauk Khae 13/TAKANA(N)341310 2019-09-17 10:03:04
4144 Phone Myat Aung U Aung Zeya 12/TGK(Naing)193116 2019-09-17 10:03:05
4157 Nu Nu Kyaing U Kyaing 5/Ya Ba Na (N) 109317 2019-09-17 10:03:14
4164 Khaing Yin Htun U Awdth Kumar 12/KTT(P)001258 2019-09-17 10:03:14
4188 Ma Tint Tint Htay U Swe Win 5/ TSN(N)154502 2019-09-17 10:03:14
4202 Myat hein zaw U kyi min 45790 2019-09-17 10:03:19
4215 Mg Zwe Mann Oo U Myint Oo 10/MALAMA(N)256076 2019-09-17 10:03:31
4218 Mg min swan pyae U thant zaw myo 12/THAGAKA(N)205363 2019-09-17 10:03:31
4223 Aung Myo Min U Kyaw Lwin 12/MA.GA.DA(N)169509 2019-09-17 10:03:31
4228 Mg Hein Si Thu Swe U Than Swe 12/KAMATA(N)085017 2019-09-17 10:03:31
4230 Mg Zwe Yan Naung U Hla Myint Oo 12/သဃက (နိုင္) 183631 2019-09-17 10:03:31
4232 Shwe Na Di U Aung Win 12/MGD(N)189727 2019-09-17 10:03:31
4267 Wai Yan Moe Myint U Toe Toe lwin ၁၂/အစန ႏိုင္ ၂၆၉၃၇၅ 2019-09-17 10:03:37
4268 AYE CHAN MOE U WAI MYO KHAING 14/PTN 327349 2019-09-17 10:03:37
4269 Soe Moe Hein U Aung Min Oo 12/Oo Ka Ma(Naing)240532 2019-09-17 10:03:37
4275 Ingyin Pwint U Zaw Tun Naing 12/TAGAKA(N)131127 2019-09-17 10:03:37

Chinese (6 Months)

Sr Name Father's Name NRC Date
10 Thiri Htet Aung U Mg Mg Myint 12/sakana(C)069304 2019-09-17 09:31:06
30 Hsu Myat Sandi U Thant Zin ၁၄/အမနႏိုင္၁၆၈၅၇၅ 2019-09-17 09:31:22
35 Yan Paing Nyein U Pyae Nyein 12/ThaGaKa(N)162388 2019-09-17 09:31:27
42 Phone Thant Htoo U Myo Thant 12/LAMANA(N) 155431 2019-09-17 09:31:30
43 Aung Kaung Myat U Nay Myo 12/KAMATA(N)071241 2019-09-17 09:31:31
64 Mg Nyan Lin Maung U Soe Lin Khaing ၁၂/ရကန(ႏိုင္)၀၈၆၆၅၀ 2019-09-17 09:31:35
66 A Mar Myo Ko U Aung Myo ၁၂/ကမရ(ႏိုင္)၀၆၅၀၇၄ 2019-09-17 09:31:36
76 Hsu Yi Nanda Aung Tet naing si ၁၄ ပသန ၂၉၁၃၆၂ 2019-09-17 09:31:40
119 Ma Hsu Nandar Htet U Nyan Win 12/KMY(N)064394 2019-09-17 09:31:49
126 Ei Thet Hmu Maw U Hla Maw 13/yasana (N )077030 2019-09-17 09:31:50
144 Hsu Sandar Win U Hla Win 12/ALaNa(N)050839 2019-09-17 09:31:54
167 KHIN MYAT NOE CHIT U KYAW MYO WIN 12/MaGaTa(N) 104676 2019-09-17 09:31:59
174 EI EI THU U Myat Thu 11/ThaTaNa(N) 074442 2019-09-17 09:32:00
194 Ja Seng Ing U La Tawng 1/MaKaNa(N)144012 2019-09-17 09:32:04
207 Chu thiri zaw U mg mg zaw win 12/MaGaTa(N)094122 2019-09-17 09:32:05
236 July Moe U Thet Naung Htwe 12/dapana(N)058622 2019-09-17 09:32:10
239 Ei Thandar Kyaw U Soe Myint Win 12/BaHaNa(Naing)104936 2019-09-17 09:32:10
262 Aye Nyein Kyi U Than Htoo Kyi 12/TKT(N)201986 2019-09-17 09:32:14
280 Oakkar Aung U Htay Lwin 14/KALANA(N)194871 2019-09-17 09:32:15
282 Hnin Si Yamon U Myint Swe Oo 12/MYK(N)167554 2019-09-17 09:32:16
302 Moe Moe Hein U Tun Sar 9/Ma ka Na N 115663 2019-09-17 09:32:18
329 Thiha San U Thein Htike San 10/TPY(N)158822 2019-09-17 09:32:21
346 Chan Myae Thu U Tint Lwin 12/AhLaNa(Naing)040188 2019-09-17 09:32:23
391 Mg Zin Ko Ko U Kyaw Win ၁၂/တကန(ျပဳ)၀၀၀၁၄၃ 2019-09-17 09:32:29
424 May Myat Mon U Mg Thein 12/MGT (N)106871 2019-09-17 09:32:33
483 May Myat Moe Zin Zin Ye Win 12/ YaKaNa (N) 090327 2019-09-17 09:32:42
491 Zin Mar Nu Zin Mar Nu 12/LaMaNa(N)141797 2019-09-17 09:32:42
508 Myat Moh Moh Ko U Saw Ko Ko Naing 12/MYK(N)174089 2019-09-17 09:32:50
522 May Myat Ko U Aung Ko 12/SaKhaNa(N)070305 2019-09-17 09:32:50
549 Yoon Wah Wah Hlaing U Kyaw Moe Hlaing 10/ Ma La Ma (N) 231696 2019-09-17 09:32:57
582 Htun Kay Thwe Aung U Aung Zaw Win 9/MaHtaLa(N)371891 2019-09-17 09:32:58
583 Kyi Thar Nyein Chann U Tin Htun Naing 12/ Ka Ma Ya (N) 062640 2019-09-17 09:32:59
605 Ei mon thet U Mg Mg Myint 12/sakana(C)576382 2019-09-17 09:33:10
643 Win Pa Pa Aung U Hla Win Maung ၁၂/မရက (ႏိုင္) ၁၇၄၄၈၂၀ 2019-09-17 09:33:12
646 Aung Thu U Hla Win 12/TAMANA(Naing)098621 2019-09-17 09:33:12
652 Selena Louis U Aung Tin Tun 12/PAZATA(N)038074 2019-09-17 09:33:12
678 Hnin Ei Khaing U Tint Lwin 7/PMN(E)000267 2019-09-17 09:33:26
679 Honey Zin U Myint Soe 12/TMN(N)130557 2019-09-17 09:33:26
705 Aung Kaung Pyae U Zaw Min Htut 12/Ka Ma Ta(N)076556 2019-09-17 09:33:39
709 Htet Htet Swe U tint swe ၁၂/ကမတ ႏိုင္​ ၀၈၀၆၄၇ 2019-09-17 09:33:39
736 M Seng Htoi Ra M Brang Mun 12/KaMaYa(N)067223 2019-09-17 09:33:44
742 Kyaw Moe Thu aung thein 12/lamana(pu)000571 2019-09-17 09:33:48
790 Ma Shwe Thazin Khit U Soe Tint 12/ThaGaKa(Naing)180280 2019-09-17 09:33:55
847 Hein Htet Aung U Ko Ko Lwin 12/UKT(N) 193720 2019-09-17 09:33:56
864 Ma Yun Shwe Yee U Min Aung 12/KAMATA(N)084528 2019-09-17 09:33:56
875 Eaint Myat Chel U Hla Win 12/myk(n)179231 2019-09-17 09:33:56
885 Wai Yan Phyo U Phone Myint 12/DaGaTa(N)111880 2019-09-17 09:33:56
907 Htoo Wai Phyo Myint U Kyaw Myint ၉/အမရ(ႏိုင္)၁၂၁၆၇၅ 2019-09-17 09:33:57
1009 Aung Win U Tun Hla 11/Sa Ta Na (Naing) 052129 2019-09-17 09:34:09
1014 Ms Khin Lu Lu Yoon U Thaung Zaw Htut 12/LaMaNa(N)164838 2019-09-17 09:34:09
1037 Ma Thunn Than Thar Aung U Aung Aung Myint Ongoing Process 2019-09-17 09:34:09
1039 MA MYAT THI RIE KHIN U Aung Sein ၁၂/မရက(ႏိုင္)၁၆၆၄၈၉ 2019-09-17 09:34:09
1041 Aung Khant Phyo U Maung Htoo 11/Ka Pha Na (Naing)095850 2019-09-17 09:34:09
1049 Hnin Thiri Khin U Thura Soe 12/KMT(N)078765 2019-09-17 09:34:10
1081 Hnin Nandar Lwin U Myo Aung ၁၂/အစန(ႏိုင္​)၂၅၃၆၃၇ 2019-09-17 09:34:10
1100 Ma Ei Ei Thu U Kyaw Tun 7/wamana(Naing)186948 2019-09-17 09:34:10
1127 MA SU MYAT NOE ZIN U MYAT KYAW ၁၂/ကမရ (ႏိုင္) ၀၆၈၄၀၆ 2019-09-17 09:34:10
1136 CHO ZIN MG WIN U KYAW MYO TOO 12/AKM(N)244915 2019-09-17 09:34:10
1172 Ma Moon U Nangzing Kumhpang 1/BAMANA(Naing)089793 2019-09-17 09:34:51
1180 Hmwe Su Aung U myint Aung 9/Ma ka na N131918 2019-09-17 09:34:51
1220 Kaung Htet Linn U Win Myaing ၁၂/စခန(ႏုိင္)၀၈၀၉၅၂ 2019-09-17 09:53:13
1335 Ma Yin Me Me Aung U Aung Myint ၁၂/မရက(ႏိုင္)၁၈၂၉၀၂ 2019-09-17 09:53:16
1340 Khin Sandar Lin U Ohn Than 12/ဥကမ(ႏိုင္)194494 2019-09-17 09:53:17
1397 Zayar Moe Myint U Win Khing 12 /LaMaNa Naing 164933 2019-09-17 09:53:23
1420 MAY HNIN THU U WIN NAING 7/ThaNaPa(N)113472 2019-09-17 09:53:25
1458 Mg Yan Kyaw U Myint Zaw ၁၀/မလမ(နိုင္)၂၅၃၆၁၃ 2019-09-17 09:53:29
1472 Aein Si Oo U Myint Than 12/Da Ga Ma ( Naing ) 013884 2019-09-17 09:53:31
1475 Khin Thazin Thin U San Win 12/kamata(N)088163 2019-09-17 09:53:32
1533 Zin Myat Noe Loon U Aye Lwin ၁၂/ဒဂမ(ႏိုင္)၀၄၈၅၆၂ 2019-09-17 09:53:37
1536 Ma Yoon Ei Waddi U Myint Thein Htun ၁၂/ကမရ( ႏိုင္)၀၆၇၈၂၈ 2019-09-17 09:53:38
1547 Ma Win Latt Kyaw U Myo Kyaw ေလ်ွာက္ထားဆဲ 2019-09-17 09:53:38
1567 Sandi Yu Kyaw U Phone Myint 11/Ka Pha Na ( Naing)096746 2019-09-17 09:53:41
1572 Zwe wai yan U mg mg gyi ၁၂/အလန(နိုင္)၀၅၀၀၆၁ 2019-09-17 09:53:41
1576 Ye Htet Kyaw U Myo Khaing ၁၂/ဥကမ(ႏိုင္)၂၅၆၅၅၅ 2019-09-17 09:53:42
1585 Mg Htet Wai Yan U Saw Altar Taw 9/Ar Ma Za (Naing)0686939 2019-09-17 09:53:43
1587 Nay Hnin Nwe U Tin Win ၆/မမန(ႏိုင္)၁၂၉၁၅၇ 2019-09-17 09:53:44
1590 Ma Yin Yin Kyi U Htay Mg 1/MANYANA(N)110269 2019-09-17 09:53:44
1602 Ma Thiri Pyae Sone U Ohn Win 14/ Pa Tha Na (N)223022 2019-09-17 09:53:45
1662 Ma May Myat Thu Than Kyaw Sein 12/ALaNa(N)049049 2019-09-17 09:53:54
1689 Chaw Su Thwe U Zaw Htet 12/BAHANA ( NAING) 111801 2019-09-17 09:53:59
1697 Khin Su Su Soe Nyunt U Soe Nyunt ၁၂/ဥကတ(ႏိုင္​)၂၀၀၉၀၈ 2019-09-17 09:54:01
1699 Moe Khant Nyar U Zaw Moe Aung 12/ LaMaNa(N)162045 2019-09-17 09:54:01
1703 Tha Zin Htun U Nu Shwe 14/ThaPaNa(Naing)118847 2019-09-17 09:54:03
1708 Ma Lei Yin Thein U Nyo Thein 12/TMN(N)126800 2019-09-17 09:54:03
1721 Ei Kyi Phyu Khin U Kyi Lin 12/pazata(N)037720 2019-09-17 09:54:06
1725 Mg Tin Myo Naing U Kyin Than 12/KHAYANA(N)003907 2019-09-17 09:54:08
1732 Mg Phyo Min Hein U Aung Win Thein 12/ KATATA (N) 033833 2019-09-17 09:54:10
1737 Naw Marian Mhwe U Ohm Kyaing 14/MaAhnA(N)191014 2019-09-17 09:54:11
1758 Phyo Thiha Aung U Aung Zaw Min 7/kapaka(C)119928 2019-09-17 09:54:13
1763 Ma Ei Thinzar Maw U Myint Kyaw Soe 6/LaLaNa(N)137271 2019-09-17 09:54:14
1767 Zun Pwint Phyu U Maung Maung Tar 12/lamana(C)150175 2019-09-17 09:54:15
1781 Pwint Marlar Oo U Mg Mg Oo 12/LaMaNa(N)159568 2019-09-17 09:54:17
1801 Zin MIn Htet U Tun Naing Htwe 12/LaMaTa(N)038251 2019-09-17 09:54:19
1805 Ei Myat Noe Oo U Soe Myint Win 12/BaHaNa(Naing)103410 2019-09-17 09:54:19
1836 Noe Noe Htoo U Thaung Kyi ေလၽွာက္ထားဆဲ 2019-09-17 09:54:24
1838 Khin Thuzar Htet U Aung Thein 12/KMY(N)067491 2019-09-17 09:54:24
1844 Mg Bhone Let Yar Ko U Aung Thu Win ၁၂/ကတတ(ႏိုင္)၀၃၃၈၅၈ 2019-09-17 09:54:25
1848 Nandar Oo Wai U Mg Naing 12/MAYAKA(N)175112 2019-09-17 09:54:25
1870 Ma Thida Htun U Tun Aung 12/OuKaMa(N)179284 2019-09-17 09:54:32
1914 Moe Pyae Pyae Aung U Nay Lin Tun 12/KMT(N)085056 2019-09-17 09:54:41

French (6 Months)

Sr Name Father's Name NRC Date
95 La Min Aung U Maung Maung Aung 12/BHN(Naing)109741 2019-09-17 09:31:44
196 Chaw Nadi Khaing U Mg Mg Thant 12/ThaGaKa(N) 191706 2019-09-17 09:32:04
229 Aye Thiri Kyaw Myint U Kyaw Myint 12/YaPaTha(Naing)072801 2019-09-17 09:32:09
231 SANN NAING WIN U Ko Ko Hla 11/SATANA(N)097393 2019-09-17 09:32:09
734 Phyu Thant Sin U Aung Naing Oo 12/LaMaTa(N)038114 2019-09-17 09:33:42
856 Thura Htun U Zaw Min Than 12/DA GA SA (N)017390 2019-09-17 09:33:56
877 Saw Thu Nan Dar U Nyo Win 7/ YATANA(N)100774 2019-09-17 09:33:56
951 Su Su Hlaing U Aung Tun Myint 12/DaGaTa(N)045947 2019-09-17 09:34:00
1115 Zin Zin Po U Hla Win 12/DAGATA(C)061638 2019-09-17 09:34:10
1419 Pyae Poname Zaw U Khin Zaw 12/SKN(N)079399 2019-09-17 09:53:24
1423 Hnin Wut Yee U Than Win ၉/ခအဇ(ႏိုင္)၀၄၈၅၆၉ 2019-09-17 09:53:25
1718 Nay Chi Myat Noe U Maw Maw Thein 12/OKT(N) 200071 2019-09-17 09:54:04
1720 Pyae Sone Min Naing U Min Naing ၁၂/သကတ(ႏိုင္)၂၁၀၈၂၈ 2019-09-17 09:54:06
1827 ThanToeAung U NaDakyawswar 12/KMY(N)062945 2019-09-17 09:54:22
1849 Ma Kay Thiri Win Aung U Win Aung ၁၂ ပဘတ ႏိုင္​၀၃၆၈၇၉ 2019-09-17 09:54:26
1988 MYINT MYAT KHINE U kyi Than 12/da la na(N)055589 2019-09-17 09:55:00
2164 Khin Hnin Htet U Kyi Oo ၁၃/တကန(ႏိုင္)၂၉၀၅၆၉ 2019-09-17 09:55:43
2189 Ma Hsu Latt Yadanar U Zaw Min Hlaing ၁၂/ဥကတ (နိင္​) ၁၉၇၆၂၁ 2019-09-17 09:55:47
2338 Ye Zaw Lin U Zaw Min 12/Ahlana(N)050544 2019-09-17 09:56:25
2342 Naw May Thinza Lwin U Mg Toe 9/KaHsaNa(N)170844 2019-09-17 09:56:29
2361 Phoo Myat Aung U Aung Moe 12/PAZATA(N)-038107 2019-09-17 09:56:29
2502 zuuzuuhan u myo min soe oo 12/DaGaMa (naing) 038042 2019-09-17 09:56:51
2589 Mg Phone Min Khant U Lin Htet ၈/မလန(ႏိုင္)၁၀၈၅၅၁ 2019-09-17 09:57:06
2622 Khine zin htike U kyi Than 12/da la na(N)047694 2019-09-17 09:57:17
2722 Cham Myae Phyo U Aung Kyaw 12/UKM(N)247587 2019-09-17 09:57:33
2745 Han Nwe Ni Htun U Aung Tin Htun 12/PBD(N) 035511 2019-09-17 09:57:36
2748 Khine Yin Mon Thant U Kyaw Aung 12/La Ma Na (Naing) 149638 2019-09-17 09:57:38
2891 Hnin Nu Htwe U Soe Han 12/Tagaka (N) 177719 2019-09-17 09:58:07
3036 May Thu Kyaw Kyaw Win Han ၁၂/ဗဟန(ႏိုင္)၁၀၅၇၂၂ 2019-09-17 09:58:32
3129 Su Yadanar Htet U Ko Ko Lay 7/PaTaTa(naing)144173 2019-09-17 09:58:49
3229 Chaw Su U Aung Myint Win ၁၂/ကတတ(နိုင္)၀၃၃၅၂၃ 2019-09-17 09:59:10
3233 Sai Htet Naing Lynn U Sai Myo Aung ၁၃/တကန(ႏိုင္)၃၂၂၂၈၃ 2019-09-17 09:59:11
3279 Mg Zaw Hein U Bo Than Htay 12/BTH(N)045608 2019-09-17 09:59:23
3362 Man Sian Sung U Neng Khan Pau 5/KaLaHta(N)289322 2019-09-17 09:59:39
3523 AYE NYEIN NYEIN SU U THAN TUN MYINT 12/BHN(N)109642 2019-09-17 10:00:15
3815 Aye Myat Kay Khine U Aye Htoon Kyaw 11/sSatana(naing)105721 2019-09-17 10:01:30
3817 Thiri win U Than Htay 12/ Tharkayta (N)205806 2019-09-17 10:01:30
4071 Ma Myat Phone Pyae Hmue U Win Zaw ၁၂/ဗဟန(ႏိုင္) ၁၀၈၀၃၉ 2019-09-17 10:02:44
4196 Myint Myat Moe Kyaw U Moe Kyaw Aung 12/Thakata(N)197497 2019-09-17 10:03:15
4387 Thuya Soe U Yé Myint 12/TGK(Naing) 180095 2019-09-17 10:04:14
4462 May Ei Ei Zaw U Zaw Win 12/BaHaNa(N)110178 2019-09-17 10:04:42
4665 Winn thant mon U Thein Soe 12/TA MA NA(N) 128205 2019-09-17 10:06:01
4925 Ei Ei Khaing U Ohnn Myint 14/Bakala(N) 223978 2019-09-17 10:08:04
5170 Aung Kaung Myat U Kyaw Nyein 12/yapatha(N)078681 2019-09-17 10:10:13
5266 pyae phyo hein khinzaw 12 ကမရ န ၀၆၈၀၅၁ 2019-09-17 10:11:03
5295 Linn Latt Shwe Yee U Hla Shwe 12/MAGATA(N)112580 2019-09-17 10:11:22
6059 Hein Thin Zar U Myint Thein ေလွ်ာက္ထားဆဲ 2019-09-17 10:23:09
6129 Eaint Pwint Myat Noe Win Naing Tun 12/MBN(N)180062 2019-09-17 10:24:33
6295 Ma Mya Moe Sett U Htun Aung Kyaw 12/TAMANA (N) 122905 2019-09-17 10:28:14
6345 Soe Myat Min U Chit Lwin ၁၂/သကတ(ႏိုင္​)၁၀၄၂၈၄ 2019-09-17 10:29:37
7214 Kyaw Zin Min Htet U Myint Zaw ၁၂/မရက(ႏုိင္)၁၂၁၀၈ 2019-09-17 10:57:51
7445 May Sandar Aye U Hla Myint ၁၂/မဘန (ႏိုင္​)၁၀၅၆၄၁ 2019-09-17 11:09:21
7495 Zar Ni Moe U Zar Ni Mg ေလ်ာက္ထားဆဲ 2019-09-17 11:13:01
7573 Htet Myat U Win Tun Myat 12/LaMaNa(naing)160183 2019-09-17 11:19:29
7600 Ma Yu Phyo Wai U MYINT SWE ၁၁/စတန(ႏိူင္)၁၅၀၁၉၄ 2019-09-17 11:22:01
7767 Win Thandar Lwin U Tin Lwin 7/ahpana(N)128339 2019-09-17 11:44:54
7809 MA PANN THET HTAR NWE U ZAW SOE 12/DAGANA(N)036158 2019-09-17 11:50:06
7842 Arkar kyaw Kyaw Tint Maung 12/DAGADA(N)037031 2019-09-17 11:54:38
8202 Saiphone Pyinyar U Soe Thiha Kyaw 12/TMN(N)128851 2019-09-17 13:01:38
8396 Aung Htet Lynn U Tin Maung Swe ၁၁/ကဖန(ႏိုင္​)၁၄၁၇၂၇ 2019-09-17 14:00:06
8489 Htun Htet Aung U Aung Zaw Oo ၁၂/ဒဂတ(ႏိုင္)၀၉၄၀၈၀ 2019-09-17 14:31:42
8684 Theint eaindra win shwe U Myint Maung 7/PAMANA(N)184613 2019-09-17 16:09:26
8760 Thanzin Soe Moe Thu U Thein Soe ၁၂/တမန(ႏိုုင္)၁၂၈၄၈၄ 2019-09-17 17:21:16
8852 Cing San Ciin Pau Za Bawi 12/ Sa Kha Na (N) 073615 2019-09-17 19:18:27
8858 Yuun Ya Mone Than Naing Htay ၁၂/ဒဂမ(ႏိုင္)၀၃၈၃၇၀ 2019-09-17 19:28:01
8862 AUNG KO KO HTET U THAUNG NGWE 12/YAPATHA (C)066551 2019-09-17 19:33:28
8879 May Thet Khin U Soe Myint Aung No.12/pzd(N)037833 2019-09-17 20:09:34
8890 Hein Win Htet U Aung Myo Htwe 12/ DaGaNa (C) 036300 2019-09-17 20:32:51
8896 Ma Ei Ei Phyo U Mg Mg Aung 12/ Oo Ka Ta (Naing) 136645 2019-09-17 20:42:21
8935 Thu Thar Htet U Ko Ko Latt 12/KaMaYa(N)066504 2019-09-17 21:33:06
8971 Khant Zayar Paing U Tin Yu ၁၂/စခန(နိုင္)၀၇၈၅၆၁ 2019-09-17 22:29:22
8989 Wyne Sandar Phoo U Myint Thein Nyunt 12/MaBaNa(N)182477 2019-09-17 23:01:32
8996 Nan Yadana Oo U Than Oo 12/Ta Ta Na (N) 139429 2019-09-17 23:13:29
9048 Ma Htet Htet Hnin Naing U Naing Win ၇/တငန (နိုင္) ၁၆၁၅၈၄ 2019-09-18 10:25:57
9118 THIRI ZAW ZAW MOE LWIN 12/KYN(N)116030 2019-09-18 15:25:33
9141 Htet Sanda Linn U Myint Than ​ေလ်ွာက္​ထားဆဲ 2019-09-18 19:41:50
9152 Htet Aung Lynn U Aung Naing ၁၂/မဂတ(ႏိုင္)၁၀၄၅၉၈ 2019-09-18 21:53:52
9167 Maythumon ohn than 14/Lamana(n)086566 2019-09-19 09:07:48
9177 Zin Thiri Tun U Myint Tun 9/Ma Hta La (N)256771 2019-09-19 11:41:48
9179 Honey Htun U Than Htun 12/ka ma ya (N) 065004 2019-09-19 11:44:15
9194 Ma Thaw Thaw San U Hla Myint 8/yanakha(N)126903 2019-09-19 16:18:33
9209 Zaw Zaw Oo U Sai Aike Lu 13/Ta Pa Na (N) 103927 2019-09-19 20:41:47
9221 Su lai Htwe U Sein Thaung 12|Lathaya naing 067518 2019-09-20 08:48:27
9226 Ma Poe Nu Hnin Naing ဦးႏိုင္ဝင္း ၇/တငန(ႏိုင္) ၁၆၁၅၈၃ 2019-09-20 10:29:49
9231 Kyaw Win Moe U Kyaw Win Oo 12/MaGaDa(N)160381 2019-09-20 12:03:27
9248 Chaw Su U Aung Myint Win ၁၂/ကတတ(နိုင္)၀၃၃၅၂၃ 2019-09-20 18:04:12
9266 ZAW ZAW OO U Sai Aike Lu 13/TaPaNa(N)103927 2019-09-21 08:41:12
9272 Hnin Yee Sein U Thaung Win 13/PaTaYa(N)049812 2019-09-21 10:58:25
9279 MA ZAY ZAY KYAE MONE LWIN U ZAY THAW 12/OUKAMA(NAING)246660 2019-09-21 13:45:41
9303 Wint Shwe Yee Win U Win Sann 7/PaMaNa(N)152853 2019-09-23 11:58:34
9317 Soe Thiha Kyaw U Htay Win 14/Akapa(N)255065 2019-09-23 21:38:08

German (6 Months)

Sr Name Father's Name NRC Date
88 Thura Nandar Linn Thura Soe 12/AuKaTa(C) 187777 2019-09-17 09:31:43
684 Khaing Myat Nyein U Myat Thura 12/LAMANA(N)146328 2019-09-17 09:33:27
2039 Khant Nyo Than U Than Sint 12/DAGAMA(N)048682 2019-09-17 09:55:09
2048 Roselin Soe U Hone Ree 2/lakana(naing )067684 2019-09-17 09:55:10
2501 Shwe Yee Win Maung Shwe Win 12/La Ma Tha(N)031146 2019-09-17 09:56:51
3012 Thet Thet Swe U Hla Htay 12/MaGaDa(C)183411 2019-09-17 09:58:31
3133 Su Htet Hlaing U Aung Maw 12/ YAKANA( N) 081945 2019-09-17 09:58:49
3235 Nandar Nwe Oo U Yin Nwe 12/u ka ta (C)193072 2019-09-17 09:59:12
3553 Ye Yint Naing U htwet swam 13/PALATA(N)012936 2019-09-17 10:00:22
3633 SWE THRAPHI SOE U Soe Soe Oo 12/TTN(N)221195 2019-09-17 10:00:40
3803 Ma Theint Zin Aung U Than Myint Thein 9/NTY(Naing)014883 2019-09-17 10:01:27
3846 May Thet Htet Aung U Moe Zaw Aung 12/Ka Ma Ta (N) 060061 2019-09-17 10:01:41
4067 Ma Zar Chi Kyaw Latt U Kyaw Kyaw Latt ၁၂/ဗဟန(ႏိုင္)၁၀၂၂၄၂ 2019-09-17 10:02:43
4525 Kyaw Swar Ko U Myint Lwin ၁၂/​ဗတထ(ႏိုင္​)၀၄၅၆၃၀ 2019-09-17 10:05:10
5093 Lwin Lwin Aung U Myo Naing Oo ၇/ပခန (နိုင္​)၃၅၂၁၅၃ 2019-09-17 10:09:34
5153 Ma Su Myat Pyae Sone Htoon U Win Lwin 12/yapatha(N)103265 2019-09-17 10:10:03
5242 Mg paing Soe Lwin U paing Htwe ၁၂/ကတတ ႏိုင္ ၀၃၀၅၇၂ 2019-09-17 10:10:48
6024 Khun Toe Aung U Htwet Tun ၁၃/လလန(ႏိုင္)၀၉၅၄၉၃ 2019-09-17 10:22:38
7269 Preston U Thein Than Phyo 12/BaHaN(N)109347 2019-09-17 10:59:49
7282 KYAW THU LATT U NYAN SHEIN 6/ Pa La Na ( Naing) 078884 2019-09-17 11:00:36
8002 Ei Mon Mon Than@Su Linn Myat U Win Myint Than 12/MaGaTa(N)097958 2019-09-17 12:21:41
8393 Myo Win Aung U Aung Min 7/nalapa(N)159518 2019-09-17 13:59:28
8494 May Myat Thaw Tar Aung U Aung Zaw Oo ၁၂/ဒဂတ(ႏိုင္)၁၃၂၅၆၅ 2019-09-17 14:34:29
8524 Shwe Yamin Oo U Aung Min Htoo ၁၂/သဃတ(ႏိုင္)-၁၉၅၃၆၂ 2019-09-17 14:46:01
8741 Khant Nyi Nyi U Yan Naing Win ၁၂/ကတန(ႏိုင္)၁၂၆၃၅၄ 2019-09-17 16:53:30
8804 Nang Seng Hom U Kham Yi 13/NKN(N)063618 2019-09-17 18:14:27
8829 Pwint Theingi Kyaw @ Monica U Nyunt Htay 7/TaNgaNa(N)228047 2019-09-17 18:45:11
9105 KHIN MAY ZUN U ZAW HTAY 12/DAGATA(N)083704 2019-09-18 14:29:18
9127 mg htun aung latt U than tun 12/magada(N)166376 2019-09-18 16:31:39
9137 Mg Zaw Minn Aung U Sein Bwar ၁၁/မအန(ႏိူင္​)၀၆၄၂၀၇ 2019-09-18 18:50:24
9201 Ma May Myat Thwe U Nay Win 12/SAKHANA (N) 077357 2019-09-19 19:05:55
9213 Nandar Win U Hla Myint 12/ La Ka Na (N) 258997 2019-09-19 23:02:48
9214 Seng Nu Lat U Dashi Tan Gun 9/MAHTATA(N) 361310 2019-09-20 01:07:23
9291 Nan Aein U Nyi Nyi Swe 12/MBN(N)137831 2019-09-22 14:15:55
9294 Reuben San Khuk Lal Hu Than Hu Luau 12/DAGAMA(N)047393 2019-09-22 16:05:31
9297 Thiha Soe U Soe Thint 12/LaMaTa (N) 034460 2019-09-22 20:39:17

Japanese (6 Months)

Sr Name Father's Name NRC Date
41 Zwe Wai Lyan Phyo U Thiha Soe 12YaKaNa(N)087620 2019-09-17 09:31:29
52 Paing Shin Htey U Hlaing Myint Kyi 12/AhSaNa(N)251973 2019-09-17 09:31:33
56 Cing Khaing U Mang Khan Pum 12/DaGaSa(N)009074 2019-09-17 09:31:33
57 KAUNG THWIN HEIN U AYE MIN TUN 12/DAGAMA(N)038595 2019-09-17 09:31:33
58 Linn Kyaw Lwin U Maung Maung Lwin ၁၂/တမန(ႏုိင္)၁၂၅၆၆၂ 2019-09-17 09:31:33
63 Ei Thazin U Tin Maung Swe 12/LATHAYA(N)124515 2019-09-17 09:31:35
82 Nyan Htet Naing U Zaw Myo Win 12/YAKANA(N)083380 2019-09-17 09:31:41
86 Zayar Htike U Myo Lwin 12/ဥကမ(ႏိုင္)239996 2019-09-17 09:31:42
107 Mg Kaung Htet Shean U Kyaw Swar Lin ၁၂/ကမတ(ႏိုင္)၀၇၉၅၉၁ 2019-09-17 09:31:46
124 Arkar Phyo U Win Naing 12/LaThaNa(N)023966 2019-09-17 09:31:50
127 Wai Hnin Thaw Wai Hnin Taw U Myo Naing 6/KaSaNa(N)067671 2019-09-17 09:31:51
128 Cherry U Nyein Min Oo 12/mayaka(naing)174724 2019-09-17 09:31:51
143 Ma Nyein Nyein Htut U Myint Htay ၁၂/သဃက(နုုိင္)၁၇၀၀၆၅ 2019-09-17 09:31:54
155 Saw Lwin U Hla Thein 12/DaGaMa(Naing)022658 2019-09-17 09:31:57
166 Shein Min Khant U That Naing 12/လသယ(နိုင္)081556 2019-09-17 09:31:59
177 Thiri Yamin Aung U Hlaing Win Tun ၁၂/ဒဂမ(နိုင္)၀၃၆၇၉၆ 2019-09-17 09:32:00
189 Ma Thet Myat Noe Aung U Aye Thein 12/Tha Ga Ka Naing 178848 2019-09-17 09:32:03
206 Zaw Myo Min U Tin Myaing 12/LaThaYa(Naing)030806 2019-09-17 09:32:05
216 Hein Htet San U Ye Naung Tun 12/ YaKaNa (Naing) 079298 2019-09-17 09:32:07
225 Htet Zaw Aung U Win Myint 12/AuKaTa(N)166516 2019-09-17 09:32:08
245 Khant Hmue Paing U Than Tun Aung 12/AUKATA(N)194883 2019-09-17 09:32:11
254 Than Thar Lin Let U Khin Maw 12/LaMaNa(Naing)162993 2019-09-17 09:32:14
260 Min Hein Kyaw U Tint Wai 12/ Tagaka (N) 195171 2019-09-17 09:32:14
279 Aung Myint Myat U Khin Maung Win 10/MaLaMa(N)227062 2019-09-17 09:32:15
323 Ei Ei theint U Win Kyi ၁၂/ဗဟန(နိုင်) ၁၀၄၉၂၃ 2019-09-17 09:32:21
330 Thin Hsu Hsu Khnie U Tin Naing 12/LaMaNa(N) 160545 2019-09-17 09:32:21
338 Pann Myat Kyi Chu Wai U Hla Htoo Still applying 2019-09-17 09:32:22
377 Zayar Htun U Thoung Soe 12/TGK(N)196679 2019-09-17 09:32:29
383 Phone Thet Kyaw U Moe Aung 12/dalana(Naing)076371 2019-09-17 09:32:29
387 Jue Jue Kyaw U Kyaw Hla 12/TMN(N)128022 2019-09-17 09:32:29
388 Nan Nwe Myo U Tin Myo Naing 9/TATHANA (N)242834 2019-09-17 09:32:29
397 Hmwe Kay Thar U Khin Mg Shwe 9/NyaOoNa(C)204460 2019-09-17 09:32:29
413 Mya Pwint Phyu U Tin Hla ၁၂/သဃက(ႏိုင္)၁၉၃၀၆၇ 2019-09-17 09:32:31
416 Ya Min Aye Htun Htun Kyaw 12/Ya Pa Tha (N)078765 2019-09-17 09:32:32
418 Mg Hein Kaung Khant U AUNG Win 10/MALAMA(N)266759 2019-09-17 09:32:32
422 Minn Khant Thu U wait htun 12/lathaya(N)098788 2019-09-17 09:32:33
427 Ye Nanda U Aung Myint Than ၁၂/ကမရ(ႏိုင္)၀၆၄၄၈၅ 2019-09-17 09:32:33
430 Chuu Pwint Zaw U Thein Zaw 12/aukama(N)236875 2019-09-17 09:32:34
454 Ma Shwe Yee Win U Hla Than 12/LMN(N)171593 2019-09-17 09:32:37
459 Aung Khant Kyaw U Tun Zaw ၁၂/တမန(နိုင္)၁၂၃၄၁၁ 2019-09-17 09:32:37
480 Yu Yu Win U Aung Than Win ၁၂/စခန(ႏိုင္)၀၇၈၁၃၁ 2019-09-17 09:32:42
488 Ye Khant Ko U Thein Naing 6/lalana(Ng)142732 2019-09-17 09:32:42
514 Mg Khun Sett Naung U Khine Tun Aung ၁၂/တမန(ႏိုင္)၁၂၅၄၁၃ 2019-09-17 09:32:50
529 Ma Than Thar Hninn U TIn Than 12/kamata (N)072050 2019-09-17 09:32:50
530 Thet Su Hnin U Win Han 12/Aukama(N)231585 2019-09-17 09:32:50
532 Saw Yell Yint Aung U Kyaw Swar Win ၃/ဘအန(ႏိုင္)၃၆၈၆၈၂ 2019-09-17 09:32:50
555 Seint Wint Wah Htun U Than Tun Win 13/LAYANA(N)121636 2019-09-17 09:32:57
559 Htet Thiri Hman U Aung San Hman 12/ Sa Kha Na (N) 079194 2019-09-17 09:32:57
565 Mon Mon Sint U Ye Lwin 12/Bahana(N)111148 2019-09-17 09:32:57
567 Htet Htet Aung U Win Myint 12/TGK(N) 189425 2019-09-17 09:32:57
574 kaung myat kyaw U Sein Han 208489 2019-09-17 09:32:57
593 Min Hien Khant U Chan Tun Aung ၁၂/မဂဒ(နိုင္)၁၆၆၄၃၆ 2019-09-17 09:33:10
603 Khine Thazin Htay U Htay Aung ၁၂/ဒလန(ႏိုင္​)၀၇၃၈၀၆ 2019-09-17 09:33:10
612 Mg Nyan Lin Hmue U Yan Min Htike 8/MaKaNa(N)293472 2019-09-17 09:33:10
621 Mg Thura Aung U Tin Soe ၁၂/ဥကမ ႏိုင္ ၂၃၅၁၃၅ 2019-09-17 09:33:11
622 Hsu Myatnoe Khin U Thant Ko Ko ၁၂/ဥကမ(ႏိုင္)၂၇၀၁၅၉ 2019-09-17 09:33:11
624 Sai Arkar Min U Sai Sai Wan 12/LaMaNa(N)162857 2019-09-17 09:33:11
627 Nyein Chan Myae U Ye Myint 10/MaDaNa(C) 221362 2019-09-17 09:33:11
648 Wonn Nay Kha Gyi U Ko Ko Win Applying 2019-09-17 09:33:12
662 Thazin Winn U Nay Myo 12/DaGaMa(N)035206 2019-09-17 09:33:26
671 Lae Lae Yee Mg U Khin Mg Zaw 12/Ka Ma Ta ( N ) 066045 2019-09-17 09:33:26
675 Yair Lynn Naing U Aung Sann Htun ၁၂/မရက(ႏိုင္)၁၆၇၄၈၁ 2019-09-17 09:33:26
683 laminmaung u khin mg than 12 ဒဂမ နိုင္ ၁၃၆၃၃၈ 2019-09-17 09:33:27
686 Thi Ha Linn U Than Tun ၁၂/ဂတ ႏိုင္ ၀၅၉၂၂၈ 2019-09-17 09:33:33
699 Ma Aye Aye Wai U Thein Shwe ၉ / မထလ ( ႏိုင္​ ) ၃၆၃၇၈၃ 2019-09-17 09:33:39
708 Kyin Kyin Khine U Kyi Yin 12/Ka Ta Ta (N)030609 2019-09-17 09:33:39
711 Phyo Thiri Ko U Aye Min Ko ၁၂/ဒဂမ(ႏိုင္)၀၃၇၇၉၁ 2019-09-17 09:33:39
713 Yoon Phyu Phyu Aung U Zaw Win Tun 12/kamata(N) 085454 2019-09-17 09:33:40
716 Khaing Khaing Nyein U Sein Myint 12/သကတ ႏိုင္ 198970 2019-09-17 09:33:42
719 Thiri Myo Myat U Kyaw Lwin 12/DaGaTa(Naing)081178 2019-09-17 09:33:42
724 May Ko Oo U Nyi Nyi 12/ဥကတ(နိုင္)178813 2019-09-17 09:33:42
730 Thiri Pyae Sone U Yin Htay 12/mayaka(naing)164764 2019-09-17 09:33:42
746 Mg Aung Kaung Myat U Thein Htike ၁၂/သဃက(ႏိုင္)၁၈၂၆၈၄ 2019-09-17 09:33:49
749 Nyein Nyein Naing U Myint Swe 12/ThaLaNa(Naing)124869 2019-09-17 09:33:49
757 Ma Chit San Thwe U Ye Min Htut 12/Tha Ga Ka (N) 196580 2019-09-17 09:33:49
770 Ma Zin Mar Lwin U Than Lwin 12/MaBaNa(N) 129830 2019-09-17 09:33:55
778 Myat Min Kyaw U Myo Myint 7/lapata(naing)175690 2019-09-17 09:33:55
803 Khin sandi kyaw soe U kyaw soe 12/OUKAMA(N)239149 2019-09-17 09:33:55
809 Khin Moe Moe Nyein U Zaw Moe Lwin 12/MYK(N)169869 2019-09-17 09:33:55
821 Minn Si Thu Aung U Ba Mg 12/asana(naing)237685 2019-09-17 09:33:55
869 Phyo Kywe U Aung Moe Oo 12/Asana (N) 245682 2019-09-17 09:33:56
874 Zan Lin Htet U Khin Maw 12/LaMaNa(Naing)162992 2019-09-17 09:33:56
876 Tharaphee Htun U Min Lwin ၁၂/အစန(နိုင္)၂၆၄၄၆၄ 2019-09-17 09:33:56
898 Ma Thu Thu Aung U Bo Aung Naing ၁၂/တကန(နိုင်)၁၈၉၀၄၃ 2019-09-17 09:33:56
908 Arkar Phyo U Htein Win ၁၂/တမန(နိုင္)၁၂၈၆၅၅ 2019-09-17 09:33:57
917 Nay Aung Khant U Thein Win 5/mayana(N)340783 2019-09-17 09:33:57
921 Su Latt Pa Pa Bo U Win Bo 12/SaKhaNa (C) 078807 2019-09-17 09:33:57
924 Aye Thida U Htun Nyunt ၁၃/တကန(ႏိုင္) ၁၅၁၅၉၅ 2019-09-17 09:33:57
925 Mg Lin Khant Kyaw U Soe Moe 12/လမန(နိုင်)164086 2019-09-17 09:33:57
954 Khin Khin Htoo U Hla Htoo 12/Pa Za Ta(N) 035367 2019-09-17 09:34:00
971 Kyi Lin Let Oo U Win Naing ၁၂/အလန(နိုင္)၀၅၀၆၆၆ 2019-09-17 09:34:03
973 Myint Myat San U Swan Pye ၁၂/စခန(ႏိုင္)၀၇၉၁၄၁ 2019-09-17 09:34:03
979 Kaung Htet Kyaw U Kyaw Kyaw 12/OUKAMA(N)258179 2019-09-17 09:34:03
980 Sai Seng Ywet Lein U Sai Min Min Oo ၁၃/သနန(ႏိုင္)၀၅၀၂၄၆ 2019-09-17 09:34:03
985 Kyaw Linn Tun U Win Tint 14/MaMaNa(Naing)258789 2019-09-17 09:34:04
990 Yu Mon thaw U Tun Hla 12/MYK(N)182984 2019-09-17 09:34:04
991 Ma Nyein Pwint Thu U Aye Min Latt 6/KaThaNa(N)083512 2019-09-17 09:34:04
997 Eain Si Myo Tgein U Hla Thein ၁၂/သဃက(ႏိုင္)၁၉၂၉၆၄ 2019-09-17 09:34:09
999 Eaindray San Thu U San Kyaw 12/dagama(N)029341 2019-09-17 09:34:09
1008 Aung Sett Paing Phyoe U kyaw Than ၁၂/သကတ(နိုင္) ၂၀၁၆၁၆ 2019-09-17 09:34:09
1013 Chaw Su Hlaing U Min Ko Ko ၁၂/မဘန(ႏိုင္)၁၄၈၁၁၂ 2019-09-17 09:34:09
1017 Ma Kyi Phyu Thant U Myint Htwe 12/katata(N)033324 2019-09-17 09:34:09
1075 Khant Aung Swe Khin Maung Swe 12/LTY(N)075722 2019-09-17 09:34:10
1107 Khin Myo Han U Khin Maung Htwe 12/Thalana (N)093830 2019-09-17 09:34:10
1114 Thet Naing Win U Kyaw Yu 12/KMD (N) 077005 2019-09-17 09:34:10
1130 Aung Zin Aye myint ၁၂ မဘန ႏိုင္​၁၄၄၀၆၁ 2019-09-17 09:34:10
1132 khant zayar min U Tin Aung San ၁၂/ဒလန(ႏိုင္)၀၇၀၀၃၁ 2019-09-17 09:34:10
1137 Wai Hnin Cho U tet Htut Aung 051172 2019-09-17 09:34:10
1138 Aye Thandar Nyunt U Thaung Nyunt 12/UKT(N)188388 2019-09-17 09:34:10
1142 Hsu Myat Yati Aung U Myo Yoe Htet ၁၂/မဂဒ(နိုင္)၂၀၃၅၁၆ 2019-09-17 09:34:10
1150 Hsu Yadanar Than U Maung Maung Than ၁၂/လမန(နိုင္)၁၄၂၂၇၂ 2019-09-17 09:34:10
1168 Tint Naing Win U Hla Soe 12/DaGaMa(N)035446 2019-09-17 09:34:46
1178 Khant lin htet U aung kyaw ၁၂/ရကန(ႏုိင္)၀၈၆၄၄၂ 2019-09-17 09:34:51
1193 Thizar Aung U Aung Than ၁၃/တကန(ႏိုင္) 137425 2019-09-17 09:53:13
1194 Swam Htet Lin Win U Soe Maung Maung 12/ASANA(N)234311 2019-09-17 09:53:13
1203 Ya Mone Aye U Zaw Naing 12/ pa ba ta ( naing ) 036840 2019-09-17 09:53:13
1205 Mg Myat Thu Nyein U Hla Myat Tun Naung 12/Sakana (Naing) 075641 2019-09-17 09:53:13
1226 Saw Lai Yadanar U Htun Zaw Oo 12/MaGaDa(N)164250 2019-09-17 09:53:13
1234 KHIN KHIN HTAY U Thar Hla 11/kapana(Naing)081013 2019-09-17 09:53:13
1249 Sitt Mhoo Naing U Wunna Maung 12/ASANA(N)240825 2019-09-17 09:53:13
1267 Wai yan min thein U Nyunt Thein ၁၂/တမန(နိုင္)၁၀၈၃၅၄ 2019-09-17 09:53:13
1272 Myat Bhone Phone U Aung Zaw Thant 12/ Ba Ta Hta(N)044058 2019-09-17 09:53:13
1306 Ma Myint Myat Aung U Htwe Myoe Oo ၇/ဝမန (ႏိုင္)၁၆၂၄၉၂ 2019-09-17 09:53:13
1312 Nay Khant Soe Naing U Soe Naing 14/Pha pa na (naing) 192655 2019-09-17 09:53:14
1314 Khin Thazin Nyunt U Myo Khin 12/LMT(N)037028 2019-09-17 09:53:14
1326 Ei Kyar Phyu U Khin Maung Win 12/lamana(naing)169394 2019-09-17 09:53:15
1329 Youn waddy kyue U Aung Htay KYUE ၁၂/ရကန(ႏိုင္)၀၈၇၅၀၈ 2019-09-17 09:53:16
1336 Htoo Aung Hlaing Win U Sein myint Than ၁၂/ဒဂတ(ႏိုင္)၁၁၅၆၂၇ 2019-09-17 09:53:17
1353 Shwe Ponlar Aw U Nyunt Swe 12/LMDW(N)037899 2019-09-17 09:53:19
1372 Thapyay Nu Kyaw Swar U Aung Kyaw Swar 10/KhaHtaNa(N)159280 2019-09-17 09:53:21
1374 Phone Swan Pyae Dr.Thet Lwin 12/KaMaYa(N)069439 2019-09-17 09:53:21
1376 Mg Min Khant Ko U Aung Ko Nyunt 12/ Pa Za Ta (C) 037741 2019-09-17 09:53:21
1382 Naw Katherine Living Stone Saw Ler Moo 6/Htawana(N)158079 2019-09-17 09:53:22
1401 Lin Pa Pa Soe San U Kyaw Thi Ha ၁၂/သဃက(ႏိုင္)၁၉၉၈၆၁ 2019-09-17 09:53:23
1405 Htet Htet Khaing U Win Khaing ၁၂/တမန(နိုင္)၁၂၈၇၈၇ 2019-09-17 09:53:23
1424 Min Khant Kyaw Zaw U Ba Chit 11/SaTaNa(Naing) - 134075 2019-09-17 09:53:25
1426 Sinn San Waddy U Phone Min Htut 12/BaHaNa(Naing)108414 2019-09-17 09:53:25
1429 Ye Yint Shein U Wunna Shein 12/KaYaNa(Naing)143430 2019-09-17 09:53:26
1433 May Than Khine U Own Than ၁၂/မရက ႏိုင္ ၁၇၇၁၅၇ 2019-09-17 09:53:26
1437 Myat Mon Thant Ye Win Tun 12/Ka Ma Ya(N)068744 2019-09-17 09:53:26
1451 Ma Khin Myat Hnin Kyaw U Kyaw Soe ၁၂/ဥကမ(ႏိုင္)၂၅၂၆၃၄ 2019-09-17 09:53:28
1454 Ma Myint Zu Kyaw U Tun Tun Kyaw ၁၂/ဒဂမ(ႏိုင္​)၀၃၅၇၅၂ 2019-09-17 09:53:28
1465 Kalayar Shunn Lae U Thant Zin 12/YaKaNa(N)087099 2019-09-17 09:53:30
1469 Kyaw Htet U Kyaw Soe ၁၂/စခန(ႏိုင္)၀၆၄၉၈၂ 2019-09-17 09:53:30
1473 Aye Htet Aung Aung Kyaw Oo ၁၂/သလန(ႏိုင္)၁၃၉၂၈၁ 2019-09-17 09:53:31
1474 Mg La Pyae Wun U Kyaw Soe 9/PaMaNa(N)275594 2019-09-17 09:53:32
1476 MG NAY VA LA U WIN KYAW 12/OAKAMA(N)215046 2019-09-17 09:53:32
1480 Myat Poe Poe Zin U Maung Nge 12/UKATA(Naing)174925 2019-09-17 09:53:32
1485 Yoon Phyu Phyu Aung u Kyaw Kyaw 12/TaMaNa(naing)125906 2019-09-17 09:53:33
1491 Aung Khant Kyaw U Htin Aung Zaw ၁၂ အစန(ႏိုင္​)၂၂၉၅၅၃ 2019-09-17 09:53:33

Korean (6 Months)

Sr Name Father's Name NRC Date
13 Nang Sam Hom Kham U Sai Tin KoKo 12/TAMANA(N)124268 2019-09-17 09:31:09
78 Ei Po Po Aung U Tin Win Aung - 2019-09-17 09:31:40
139 Lwinkokomoe U soe lwin 14/kakana(naing)173664 2019-09-17 09:31:53
171 Kyawt Yin Min U Min Tin 12/TaKaNa(Naing)171879 2019-09-17 09:31:59
195 MG ZIN MINN AUNG U SOE WIN AUNG 5/SaKaNa(N)251256 2019-09-17 09:32:04
243 Mya Pwint Phyu U Kyin Min ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၁၉၁၄၀၃ 2019-09-17 09:32:11
277 Khiang Thaizn Myint U Kyi Myint 2/Lakana (N) 075687 2019-09-17 09:32:15
278 Zwe Htet Lynn Kyin Hlaing ၁၂/တမန(ႏိုင္)၁၂၉၄၅၅ 2019-09-17 09:32:15
332 Ma Su Naing Kyaw U Aung Than Sein 12/DaLaNa(N)088678 2019-09-17 09:32:22
365 Zun Poe Waddy U Tin Maung Maung 12/MaYaKa(N)173331 2019-09-17 09:32:25
370 Hein Htet Lyinn U Ye Shein 12/aukama(N)245482 2019-09-17 09:32:26
373 Pann Wuttyi Win U Win Myint 12/KATATA(N)031671 2019-09-17 09:32:26
400 Saung Thet Khin U Myint Kyaing 12/SaKhaNa(N)073055 2019-09-17 09:32:30
402 Shoon Nae Nay Chi U Thant Zin Aye ၁၂ / ဥကတ (နိုင္) ၂၀၂၈၁၄ 2019-09-17 09:32:31
403 San Sabel Mon U San Tun Hla 12/MaGaNa(C)166737 2019-09-17 09:32:31
408 Ei Kyar Phyu U Aung Naing Hein 12/SA KHA NA(N)072973 2019-09-17 09:32:31
409 Su Yee Mon U Aye Ko 12/တမန(ႏိုင္)128893 2019-09-17 09:32:31
420 Kyar Nyo Thin U Thet Naing Oo 12/Ka ma ya (N) 068132 2019-09-17 09:32:33
471 Myat Thazin Thin U Hla Myaing 12/BHN(N)103533 2019-09-17 09:32:42
521 Htet Yoon Wadi U Tun Min Hla ၁၂/ဥကမ(ႏိုင္)၂၄၂၃၉၆ 2019-09-17 09:32:50
676 Su Pyae Sone U Tin Htut 14/AGAPA(N)249858 2019-09-17 09:33:26
689 Hnin Oo Lwin U Thein Lin 12/SAKANA(N)077059 2019-09-17 09:33:36
695 Ma Shoon Lae Lae Htun U Min Min Htun 12/မရက(Naing) 164736 2019-09-17 09:33:37
702 Ma Hlaing Nann Rawai Han U Win Nyunt ၁၂/အစန(ႏိုင္)၂၂၈၉၉၁ 2019-09-17 09:33:39
721 Htet Aung U Kyi Tun 8/MALANA(N)091448 2019-09-17 09:33:42
739 Su Wai Wai Aung U Hla Myint 7/KaTaKha(N)176885 2019-09-17 09:33:44
791 Amy Myat Phyo Kyaw Kyaw Naing ၁၂/သဃက(နိုင္)၁၉၃၄၁၇ 2019-09-17 09:33:55
802 Thet Htar Wai U Zaw Myo Wai ၅/မရန(ႏိုင္)၃၁၁၈၆၅ 2019-09-17 09:33:55
816 Ma Hsu Latt Yadanar U Zaw Min Latt 12/Kamaya(N)068754 2019-09-17 09:33:55
836 Shwe Yinn Mar Oo U kyaw Min Than ၁၂/မဂဒ(ႏိုင္)၁၇၁၆၈၃ 2019-09-17 09:33:56
838 May Myat Moe U Kyi Lwin ၁၂/သဃက(ႏိုင္) ၂၀၄၆၆၇ 2019-09-17 09:33:56
858 Lin Khant Maung U Zaw Lin 12/TAMANA(N)134654 2019-09-17 09:33:56
912 Khin Yadana Lin Lae U Nay Lin Aung 12/DAGASA(N) 015066 2019-09-17 09:33:57
938 Thet Htar Aung U Tin Ko Ko ၁၂/ရပသ (နိုင္) ၀၉၉၅၁၂ 2019-09-17 09:33:59
945 Win Pyae Pyae San U Toe Win 12/KaMaYa(N)064440 2019-09-17 09:33:59
977 Thae Nandar Seint U khin Mg Kyi ၁၂/ဒပန(ႏိုင္)၀၆၂၁၁၈ 2019-09-17 09:34:03
1074 Saw Yu Nwe Zin U Han Win Aung 12/MaBaNa(Naing)147747 2019-09-17 09:34:10
1089 Aung Kyaw Zaw U Aye Ko 12/တမန(ႏိုင္)110248 2019-09-17 09:34:10
1090 MI TONE NU MAI U Gam Mai ၁/ရကန (ႏိုင္)၀၅၆၂၆၂ 2019-09-17 09:34:10
1099 Mg Ko Ko Linn U Zaw Min Kyi 12/TAMANA(N)128816 2019-09-17 09:34:10
1151 Yoon Mi Mi Lwin U Lwin Lwin ၁၂/ဥကမႏိုင္၂၅၀၁၀၈ 2019-09-17 09:34:10
1160 Ma Aye Thant Kyi U Thein Zaw Oo 12/ YPT(Naing)102731 2019-09-17 09:34:26
1166 Nay Nu Aye U Nay Lin 14/KaKhaNa(N)089862 2019-09-17 09:34:41
1177 Shwe Zin Myint U Hla Htwe 14/KKH(N)187898 2019-09-17 09:34:51
1196 Yin Kyi Phyu U Zeyar Ko ၁၂/သဃက(ႏိုင္) ၂၀၀၆၁၅ 2019-09-17 09:53:13
1212 Dagu Yadanar Tun Zaw Thaung ၁၂/ကမရ(ႏိုင္)၁၇၁၂၃၁ 2019-09-17 09:53:13
1219 May Myat Mon U Ye Htut 9/da kha tha (n) 004449 2019-09-17 09:53:13
1251 Ma Hsu Win Lei U Win Myint 12/DaLaNa(N)067243 2019-09-17 09:53:13
1325 Khun Nyi Nyi u khun aung aung 13/takana(N)326417 2019-09-17 09:53:15
1333 Ma Hsu Thet Hnin U Kyaw San ၁၂/သဃက(ႏိုင္) ၁၉၁၁၇၃ 2019-09-17 09:53:16
1341 Shwe wut yee hlaing U khin hlaing 12/MAGATA(N)175706 2019-09-17 09:53:17
1357 Ye Htut Kyaw U Naing Linn Htut ၇/ဒဥန(ႏိုင္)၂၂၀၀၈၀ 2019-09-17 09:53:19
1369 Aye Chen Phyu U Maung Maung Myint ၁၂/ရပသ နိုင္ ၀၈၂၁၂၇ 2019-09-17 09:53:21
1370 Yadana yoon mie Tun win than ၁၂ရကနနိင္၀၉၂၂၁၄ 2019-09-17 09:53:21
1391 Ma Thwe Naw Zar U Zaw Zaw 12/UKATA(N)211233 2019-09-17 09:53:22
1398 Theint nadi soe U Ba Sein ၁၂/အစန(ႏိုင္​)၂၃၅၀၂၆ 2019-09-17 09:53:23
1413 Mg Ye min Naing U Thet Naing ၁၂/ဥကမ(နိုင္) ၂၆၀၉၀၀ 2019-09-17 09:53:24
1416 Ei Po Po Aung U Htay Win ၁၂/ကမတ (ႏုိင္) - 092835 2019-09-17 09:53:24
1443 Ma Kyal Sin Lin Zaw U Zaw Latt ၁၂/မဂဒ(ႏိုင္​)၁၉၂၅၃၃ 2019-09-17 09:53:27
1449 La Min Tun U Than Naing ၁၂/ဥကမ(ႏိုင္​) ၂၄၆၄၅၉ 2019-09-17 09:53:28
1450 Kyi yamin thu U Kyi Aye 12/MGDN171659 2019-09-17 09:53:28
1518 Hant Thinzar Chit U Myo Win Hling ၇/မခန (ႏိုင္)၄၃၅၂၄၆ 2019-09-17 09:53:36
1522 Ma Hsu Pyae Aung U TUN TUN WIN 12/KMY(N)067545 2019-09-17 09:53:36
1544 Nan Shin Thant Moe U Sai Shamine 12/LaMaNa(N)167151 2019-09-17 09:53:38
1545 Htet Kay Khaing U Aung Thein Kyi 14/PaTANA(N)206957 2019-09-17 09:53:38
1561 Swe Zin Theingi Oo U Hla Win ၁၁/ဂမန(ႏုိင္)၀၅၁၅၆၀ 2019-09-17 09:53:40
1620 Pyae Phyo Han Soe Min Han 12-OKATA-Naing-199739 2019-09-17 09:53:47
1648 Ma Chit Seint Seint Thu U Naing Win Htun ေလ်ွာက္ထားဆဲ 2019-09-17 09:53:52
1656 Thae Htet Hsu U ko ko aung ၁၂/ဒဂတ (ႏိုင္)၀၈၂၄၇၁ 2019-09-17 09:53:53
1733 Aung Kyaw Moe U Khin Maung Tun 12/LMN(P)001297 2019-09-17 09:54:10
1747 Zin Yu Nwe U Thein Tun Win 12/MABANA(NAING)181368 2019-09-17 09:54:11
1753 Ma Hnin Hay Man U Thein Naing 12/OU KA TA(N)204147 2019-09-17 09:54:12
1774 MG PHYO WAI HTIKE U NYUNT WIN ၁၂မရက (ႏိုင္​) ၁၇၀၂၀၄ 2019-09-17 09:54:17
1806 Ei Shwe Zin Mhwe U Thet Tin ၅/မရန( ႏိုင္)၃၃၃၇၃၂ 2019-09-17 09:54:19
1813 Isabelle U Win Kyaw Oo 6/KATHANA(N)079239 2019-09-17 09:54:20
1814 K Zin Thwe U Win Thu 12/DAGAMA(N)037726 2019-09-17 09:54:20
1881 Ma Kyi Phyu Myo Swe U Hla Myo Kyaw ၁၂/ဥကတ(ႏိုင္)၂၀၇၂၅၆ 2019-09-17 09:54:33
1912 Ma Swe Swe Win U Kyaw Win 12/lamana(N)157944 2019-09-17 09:54:41
1920 Su Hla Nwe Soe Moe kyaw ၁၂/ဒဂရ(ႏိုင္)၀၃၅၆၈၈ 2019-09-17 09:54:43
1940 Khine Tin Zar Lwin U Lwin Lwin ၁၂/ဥကမ (ႏိုင္) ၂၄၈၆၈၁ 2019-09-17 09:54:46
1955 Naw Mary Rok Oo Saw Allen Rok မရွိေသး 2019-09-17 09:54:49
1963 Wutt Yi Pwint Phue U Htein Win 12/takata(N)202923 2019-09-17 09:54:50
1965 Nway Thant Thant Aung U Myo Min 12/ThaKaTa(C)216913 2019-09-17 09:54:51
1984 R kar Min Myat U Aung Myint khine 12/Ka Ma Ta(Ng)087790 2019-09-17 09:54:59
2030 Hnin Nandar Aung U Aung Lin 12/SKN(N)074934 2019-09-17 09:55:08
2031 Lin Hein Htut U Than Htut 12/ Au Ka Ta( Naing )194631 2019-09-17 09:55:08
2044 Swe Mya Phyu Oo Aung Kyaw Oo 9/TaThaNa(C)220495 2019-09-17 09:55:10
2053 Ma Thant Thiri Moe U Moe Tint Swe ၁၂/ရကန(နိုင္)၀၈၆၉၅၁ 2019-09-17 09:55:11
2068 Ma Aye Mya Mon U Tin Latt 12/MaYaKa(N)159280 2019-09-17 09:55:15
2070 Thinzar Aung U Aung Phyo 12/TKNN453234 2019-09-17 09:55:15
2094 Thazin Min Htut U Aung Than Htut ၁၂/ဗဟန(ႏိုင္)၁၀၈၄၀၆ 2019-09-17 09:55:32
2130 Su Su Wai U Myint Oo 12/DaGaMa(Naing)021060 2019-09-17 09:55:38
2160 Ma Su Su Zan U Khin Aung Htun 9/ZaYaTha(N)014938 2019-09-17 09:55:42
2174 Ma Yu Ya Wai Hin U Hteik Hteik Soe ၁၂/စခန(နိုင္)၀၇၉၆၄၅ 2019-09-17 09:55:45
2175 Wint Wint Phyo Khin Phone 8/MaKaNa(N)298531 2019-09-17 09:55:45
2215 Hnin Si Yamon U Myint swe Oo 12/Ma Ya Ka (Ng) 167554 2019-09-17 09:55:52
2219 Ma Ei Moh Moh Kyaw U Kyaw San Naing 12/Ahlana(naing)049139 2019-09-17 09:55:53
2247 Yoon Lae Lae Phyu U Sein Thaw 12/KaMaYa(N)068269 2019-09-17 09:56:04
2258 Myat Thiri Nwe U San Min 12/Sa kha Na (N)074779 2019-09-17 09:56:05
2301 Hein Htet Aung U Ko Ko ၁၂/ရပသ (ႏိုင္) ၀၈၉၇၄၁ 2019-09-17 09:56:23

Italian (6 Months)

Sr Name Father's Name NRC Date
325 paing hein kyaw U HLA WIN MYINT ၁၂/ဒလန(ႏိုုင္)၀၇၄၈၉၅ 2019-09-17 09:32:21
374 Myat Noe Aung U Tin Soe 11/Tha-Ta-Na(Naing)061973 2019-09-17 09:32:29
1217 Hla theingi win U Tin Win 12/da ga ta (nning) 056370 2019-09-17 09:53:13
1402 Wathan Nyein Chan U Nyein Chan 12/AhSaNa(N)223121 2019-09-17 09:53:23
1960 Aye De Par Naing U Win Naing 12/Ka Ta Ta (N) 028961 2019-09-17 09:54:49
2989 Kaung Thant Zin U Soe Oo 12/DaGaMa(N)022895 2019-09-17 09:58:25
3291 Yin Yin Win Shwe U Win Shwe 7/pakhana N298292 2019-09-17 09:59:25
3441 N TU JA U Zaw Shawng 1/PTA(N)044332 2019-09-17 09:59:54
3465 Hein Pyae Sone U Khin Maung Than ၇ပခန(ႏိုင္​)၄၆၆၄၆၅ 2019-09-17 09:59:59
4416 Aye Aye Mon U Kyaw Min 9/Ahmara(naing)131813 2019-09-17 10:04:27
4578 Mg Myat Bhone Zin U Aye Thwin 12/BHN(N)108298 2019-09-17 10:05:29
4953 khine san win U Thein Maung ၁၂/မဂဒ(နိုင္)၁၃၅၀၆၁ 2019-09-17 10:08:21
5440 Thiha Zaw u Khin Win 12/OU KA MA Naing 225462 2019-09-17 10:12:59
8197 Ma Swe Swe Thin U Kyi Hlaing 12/MaGaDa (Naing) 092271 2019-09-17 13:00:01
8315 Su Wady U Hla Tun Win 7/pa ma na (N) 201746 2019-09-17 13:34:13
8358 Khaing Zar Che Kyaw U Soe Kyaw Lwin ၁၂/ဥကတ(ႏုိင္)၁၇၉၂၁၂ 2019-09-17 13:48:58
8459 Mr. Htut Myat Lu U Zaw Latt Cho 12/DaGaMa (naing) 038342 2019-09-17 14:20:24
8497 Myo Thet Khaing U Bo Tun 12/ Ka Ma Ya (naing) 064892 2019-09-17 14:35:17
8535 Ei Tin Zar Aung U San Oo 7/lapata(C)162833 2019-09-17 14:50:34
9012 Aung Myat Thu U Tin Htay 12/Sa kha Na (N)077265 2019-09-18 00:22:16
9016 Khine hnin wai U Hla Htay 12/TKT(C)223291 2019-09-18 01:52:24
9113 Nay chi ba thein tin u ba thein tin 12/magata(n)108965 2019-09-18 14:52:00
9215 Saw Tun Aung Khant U Sa Tun Tun 12/LATHAYA(N)075182 2019-09-20 01:17:36
9235 Mg Thar Ta Aung U Zaw Min Htoo 12/BaHaNa(N)111738 2019-09-20 12:53:09
9262 Thura Tun U Than Htut 12/BHN(N)087096 2019-09-20 23:32:52
9280 May Myat Mon U Myint Oo 10/KTN(N)132844 2019-09-21 16:06:46
9304 Wint Shwe Yee Win U Win Sann 7/PaMaNa(152853) 2019-09-23 12:03:31
9313 Myo Kyaw U Tun Hla 12/MaYaKa(Naing)144059 2019-09-23 19:04:12
9320 Kyaw Htet Zaw U Zaw Lwin 12/LMN(N)141236 2019-09-23 23:01:20
9322 Saw Lay Nay Htoo U Phaw Nay Htoo 12/MBN(N)148902 2019-09-24 08:29:37

Russian (6 Months)

Sr Name Father's Name NRC Date
1121 Htet Aryon U Mg Win Naing 12/ThaGaKa(N)189038 2019-09-17 09:34:10
2236 Yair Wint Pai Myal Aung U Mg Win Naing ၁၂/သဃကႏိုင္​၂၀၉၃၇၉ 2019-09-17 09:56:03
4192 Thandar Hnin Wint U Kun Zaw Wint 7/pa ta na (c) 108529 2019-09-17 10:03:15
6291 Hsu Lai Wady U Kyaw Htin Aung 12/PaZaTa(N)036893 2019-09-17 10:28:12
6302 Mg Kaung Zayar U Aung Myint Tun ၁၂/လမတ(ႏိုင္)၀၃၈၃၉၇ 2019-09-17 10:28:22
7409 Kaung Wimt Shein U Thein Tun 12/MGT(N)110473 2019-09-17 11:07:19
8344 Aung Nyi Nyi Tun U Maung Maung Tin ၁၂/မဂဒ(နိုင်)၁၈၄၂၅၄ 2019-09-17 13:44:12
8947 Ma Aye Aye Myint U Kyaw Myint 12/KATATA (N)032113 2019-09-17 21:47:06
9115 Thein Ni Lar Aye U Sai Ktaw Thein 13/LaYaNa(N)172254 2019-09-18 15:02:34
9218 Ma Ei Ei Zin U Aung Kyi 12/တမန(နိုင္)126575 2019-09-20 08:15:27
9284 SAW YUNN SANDY U KHAINH AYE 12/Ba Ta Hta(N) 044689 2019-09-21 21:19:06

Thai (6 Months)

Sr Name Father's Name NRC Date
154 Myat Thiri Maung U Maung Maung Nyunt 12/ ya ka na (N) 083429 2019-09-17 09:31:57
336 Aung Phyo Minn U Ba Kyawr 1/ Ha Pa Na (N) 006272 2019-09-17 09:32:22
425 Han nay chi paing U soe paing ၁၂/သဃက(ႏိုင္)၁၈၆၈၉၅ 2019-09-17 09:32:33
489 Hsu MonWin U Sein Win 12/LaMaNa(N)139489 2019-09-17 09:32:42
557 Htet Tint Tel U Wai Phyoe Oo 12/YaKaNa(Naing)085562 2019-09-17 09:32:57
616 Nann Thae Su Aye U Nyunt Aye 12/MaGaDa(N)139499 2019-09-17 09:33:10
754 Dana Khaing U than swe ၆/မမန (ႏိုင္)၁၈၇၇၉၂ 2019-09-17 09:33:49
796 Thet Htar San U Kaung Myat ၁၃/မကန(ႏိုင္)၀၅၄၂၄၁ 2019-09-17 09:33:55
975 Aung Set Paing U Myint Aye 12/SaKhaNa(N)077398 2019-09-17 09:34:03
1462 Ma Thet Htar Soe San U Min Zayar Soe 12/Kamaya(N) 068467 2019-09-17 09:53:29
1501 Arkar Khant U Khin Zaw ၁/မကန(ႏိုင္)၂၁၀၇၁၃ 2019-09-17 09:53:34
1519 Hline Wint Phyu U Khin Zaw Oo 12/ YPT (N) 091288 2019-09-17 09:53:36
1677 Lin Myat Aung U Kyaw Zay Ya 12/oukama(N)244987 2019-09-17 09:53:57
1687 Shunn Lei Lei Kyaw U Maung Maung Kyaw 12/MGT(N)110289 2019-09-17 09:53:59
1715 Nang Hom Lin Oo Saw Kyaw Tun Lin 12/YKN(N)086680 2019-09-17 09:54:04
1862 Ma Ei Chan Myae U Myo Min Htut 12/AuKaMa(N)203448 2019-09-17 09:54:30
1872 Su Theingi Myint Htay U Myint Htay 12/MaGaDa(C)155360 2019-09-17 09:54:32
1950 Phyo Ma Ma Aung U Kan Hla 12/SaKhaNa(Naing)074693 2019-09-17 09:54:47
2025 Ma Htet Htet Aung U Khin Zaw 12/mayaka(N)061030 2019-09-17 09:55:07
2061 EiEi Kay Khaing U Tun Min 12/TMN(N)123964 2019-09-17 09:55:13
2079 CHO CHO LATT U THEIN AUNG 12/UKATA 149187 2019-09-17 09:55:22
2429 Hnin Ei Wutyi U Min Min Oo 12/Dagama(N)043587 2019-09-17 09:56:38
2709 Hnin Wut Yee Oo U Tin Htwe 12/Ou Ka Ta (C)203237 2019-09-17 09:57:31
2962 Thaw Thazin U Aung Kyaw 143327 2019-09-17 09:58:20
3035 Mi Mi Chan U Thein Win 10/PaMaNa(N)217458 2019-09-17 09:58:31
3272 Khine Kay Zin Thwe U Thant Zin Oo 12/TMN(N)126647 2019-09-17 09:59:20
3359 Lynn Wai Yan Aung U Kyaw San ၁၂/စခန(ႏိုင္)၀၇၉၅၀၄ 2019-09-17 09:59:37
3420 Mg Wai Yan Min Nyunt U Win Nyunt 12/DLN(Naing)062941 2019-09-17 09:59:49
3433 Mg Chan Nyein Zaw U Min Min Soe 12/BAHANA(NAING)105752 2019-09-17 09:59:52
3458 Ma Thandar Win U Mya Win 12/Magata(N)084119 2019-09-17 09:59:58
3467 Ma Lin Pyae Phyo U Mg Sein 12/MaGaDa(N)142780 2019-09-17 09:59:59
3513 Tin Zar Maw U Saw Tin Phay 12/La Ma Na (Naing) 150701 2019-09-17 10:00:15
3528 THIRI AUNG U AUNG GYI 12/UKATA (N)155076 2019-09-17 10:00:15
3629 Sann Pwint Nadi Aung U Ye Myint Aung ၁၂/သကတ(ႏ္ုင္)၂၀၄၅၄၀ 2019-09-17 10:00:40
3701 Hnin Yupar Kyaw U Kyaw Shwe 12/ mayaka(n)131127 2019-09-17 10:00:57
3809 Ma Nwe Oo Hlaing U Myat Thura ၁၂တကန(ႏိုင္)၂၃၂၁၁၆ 2019-09-17 10:01:27
4021 Ma Moe Moe Swe U Tin Hla 6/PLN (N)073084 2019-09-17 10:02:34
4104 Aye Thiri Khin Zaw U Khin Thaw ၁၂/ဒဂဆ(နိုင္)၀၀၁၉၅၂ 2019-09-17 10:02:54
4116 khine san win U Thein Maung ၁၂/မဂဒ(နိုင္)၁၃၅၀၆၁ 2019-09-17 10:02:58
4279 Ma Yoon Su Myat U Saw Maung Thein TaMaNa(N)128211 2019-09-17 10:03:38
4338 Thandaroo U Nay Oo Lwin ၁၂ ဥကမ ႏိုင္​ ၂၃၄၂၇၆ 2019-09-17 10:03:58
5324 Thant Sin Nyan U Than Myint Oo 12/Pa Za Ta (N) 038220 2019-09-17 10:11:43
5362 Aye Mya Hnin Khine U Zaw Min Oo ၁၂/မဂတ(ႏိုင္) 2019-09-17 10:12:04
5380 Nyein Nyein Khine U Aung Myint Naing ​ေလ်ွာက္​ထားဆဲ 2019-09-17 10:12:17
5573 Hnin Zin May Tun U Khin Wai ၁၂/တကန(ႏိုင္)၁၇၁၃၁၁ 2019-09-17 10:15:14
5577 Aye Tinzar Thein Lwin U Thein Lwin 6/HtaWaNa (N)099793 2019-09-17 10:15:21
5808 Hein Phyo Wai U Moe Zaw ၁၂/သကတ(နိုင္)၂၀၉၀၄၅ 2019-09-17 10:18:23
6190 Nyan Htet Naing U Win Aung 8/YaNaKha(Naing)167802 2019-09-17 10:25:32
6208 Kay Zin Thike U Aye Thike ၆/ကသန(ႏိုင္)၀၉၀၂၁၂ 2019-09-17 10:26:02
6361 Thin Ayeyar Soe U Khin Soe 12/ La tha ya (n. ) 066608 2019-09-17 10:29:47

Spain (6 Months)

Sr Name Father's Name NRC Date
48 Kyaw Soe Han U Thurein Aung 12/PaZaTa(N) 040790 2019-09-17 09:31:31
458 Hlaing Phyoe Aung U Aye Tun 12/PABADA(N)036456 2019-09-17 09:32:37
463 Win Win Mar U Kyaw Soe 12/BTH (N)019743 2019-09-17 09:32:37
465 Htet Linn Swe Myint Swe 12/OUKAMA(N)218320 2019-09-17 09:32:38
735 Bhone Myat Kyaw Kyaw Kyaw Htway 12/BaTaHta(N) 044375 2019-09-17 09:33:44
1367 Saintsan Ye Min Ye Min 12/KAMATA(N)066478 2019-09-17 09:53:20
1594 Nandar hlaing tun U tun myint 12/magada(n)153811 2019-09-17 09:53:44
1605 Victor Zin Chit U Saw Myo Zin Chit ၇/ သဝတ ႏိုင္၁၂၁၅၆၅ 2019-09-17 09:53:45
1883 Ye Yint Aung U Soe Ling Maung 13/takala (N) 092571 2019-09-17 09:54:33
2008 Saw Victor Zin Chit U Saw Myo Zin Chit ၇/သဝတ ႏိုင္ ၁၂၁၅၆၅ 2019-09-17 09:55:04
2141 Wathone San U San Myint 12/kamata(Naing)074771 2019-09-17 09:55:39
2245 Saung Thazin U Aung Myint 3/kakaya (naing) 140023 2019-09-17 09:56:04
2431 Waiyan Kyaw Swar Dwayy U Nanda Kyaw Swar Dwayy ၁၃/တကန(ႏိုင္)- 2019-09-17 09:56:38
3065 Hnin Wit Yee Oo U Khin Maung Win 12/lamana(naing)156571 2019-09-17 09:58:36
3094 Su Lae Mon Kyaw Kyaw Oo 12/LKN(N) 255209 2019-09-17 09:58:42
3202 Khant Ko Ko U Chit Ko Ko Oo 12/MAGATA(N)109912 2019-09-17 09:59:04
3301 Ma Ma Chit Su U Thaung Htay 12/oukama(N)249097 2019-09-17 09:59:26
3345 Su Thet Yadana Nay Win U Nay Win 12/KATATA(N)032966 2019-09-17 09:59:35
3463 NANT HNIN SAING LIN OO U THAN WIN OO 14/ PA THA NA (N) 152964 2019-09-17 09:59:59
3490 Kyaw Myint Myat U Khin Mg Toe 9/KaPaTa(N)257201 2019-09-17 10:00:08
3504 MAY YAMIN AUNG U AUNG AUNG TUN 12/KATATA(NAING)033170 2019-09-17 10:00:10
3507 Hsu Eaindra Nay Win U Nay Win 12/KaTaTa(N)030946 2019-09-17 10:00:10
3582 Swan Pyae Zin Zin Min Oo 12/MAGATA(N)110678 2019-09-17 10:00:25
3598 Zwe Wunna Aung U Aung Zaw Oo 12/ThaGaKa(c)187974 2019-09-17 10:00:31
3938 Aye Nu Zin Oo U Zin Oo ၁၂/ဥကတ(ႏိုင္)၁၉၁၉၄၈ 2019-09-17 10:02:19
4012 Cindy Soe Thein 12/BTH(N)043468 2019-09-17 10:02:34
4083 NYI NYI Tun Kyaw U Shwe Win ၁၂/လမတ(ႏိုင္)000947 2019-09-17 10:02:48
4549 Ma Han Nwe Oo U Than Oo ၁၀/လမန(ႏုိင္)၀၂၉၂၅၅ 2019-09-17 10:05:29
5012 Kyaw Zin Htun U Khin Mg Aye ၁၂ /မရက (နိုင္ )၁၃၅၅၈၁ 2019-09-17 10:08:49
5058 kaung myat soe u Htwe Nyunt 12/bahana(naing)085831 2019-09-17 10:09:11
5215 zayar lin u chit kyi 12/thalana(E)000048 2019-09-17 10:10:32
5307 Ye Tun Phyo U Mya San 7/Ka Ka Na (N)065692 2019-09-17 10:11:34
6096 Htet Wai Lyan U Myo Ko Ko Oo ၁၂/ဥကမ(ႏိုင္)၂၆၀၆၃၅ 2019-09-17 10:24:00
6286 Mg Min Khant Htet U Tin Aung Khant 12/U Ka Ma (n)235030 2019-09-17 10:28:04
6429 Daw Moe Lwin U Khin Mg Soe 8/Kha Ma Na (N)198371 2019-09-17 10:32:33
6590 Ms.Shwe Yamin Oo U Zaw Moe Than 12/DGM(N)042875 2019-09-17 10:36:32
6618 TIN ZAW ZAW AUNG U WIN MYINT 12/KAMATA(N)052533 2019-09-17 10:36:32
6680 May Myat Theingi U Htun Oo ၁၂/ဥကတ(ႏုိင္)၂၀၀၂၆၆ 2019-09-17 10:38:56
6843 Deborah Thang Lun Khai U Suan Go Khai 12/TaMaNa (N)128012 2019-09-17 10:43:58
6906 Nyein Ei Swe U Thet Swe Oo ၁၂/ပဘတ(နိုင္)၀၃၇၆၀၁ 2019-09-17 10:45:59
7107 Khin San Yu Maw U Aye Thaung 9/NTK(131584) 2019-09-17 10:52:37
7170 Thiri Myint Myat Soe U Kyaw Htay 12/BATAHTA(N)043475 2019-09-17 10:55:16
7239 YE KO KO U Shwe Moe 9/pa ba na (n) 191465 2019-09-17 10:58:34
7331 Moe Ko Ko U Kyaw Oo ၉/မတရ(ႏိုင္)၁၅၉၃၈၃ 2019-09-17 11:03:24
7952 Phone Myat Hein U Maung Maung Tar ၉/ကပတ(ႏိုင္)-312120 2019-09-17 12:13:40
8042 Si Thu Lwin U Aung Lwin ၁၂/ဒဂတ(ႏိုင္​)၁၁၆၀၇၀ 2019-09-17 12:29:30
8163 Tun Tun Tauk U Mg Mg Aye ၁၂/မဂဒ(ႏုိင္)၁၇၈၀၀၀ 2019-09-17 12:53:02
8335 Khiang Mar Lwin Htun U Lwin Soe 12/LaMaNa(N)158745 2019-09-17 13:41:29
8617 MYINT HTET AUNG U Mya Htun Aung ၁၂/အစနနိင္၂၃၈၄၉၆ 2019-09-17 15:28:41
8620 Phue Pwint Kyi Phyu U Zaw Lin 12/BAHANA(Naing)108379 2019-09-17 15:31:22
8739 Yee Mon Pwint U Kyaw Soe 12/SKN(Naing)081724 2019-09-17 16:52:14
8751 Kaung Zaw Hein U Myat Moe Aung ၁၂/ဗတထ(ႏိုင္)၀၄၄၈၃ 2019-09-17 17:05:40
8815 Honey Soe U Zin Myo Naing ၁၂/ကတတ(ႏိုင္)၀၃၂၆၃၈ 2019-09-17 18:26:57
8842 Aung Phyo Oo U Nyi Nyi Naing ၁၂/ကတတႏိုင္-၀၃၂၇၈၈ 2019-09-17 19:02:08
8924 Khin Hsu Thi Aung Zaw Khin 12/AhLaNa(N) 049858 2019-09-17 21:23:08
8945 Must Ko Ko U Myint Zaw 9/ Ma Hta LA (N) 242055 2019-09-17 21:45:32
9057 Pann Ei Khaing U Nyi Pu 8/Ta Ta Ka (N) 223839 2019-09-18 10:52:12
9067 Naw Ruth Htoo Saw Theodore Htoo ၁၂/ သလန (နိုင္) ၁၀၁၅၂၀ 2019-09-18 11:23:08
9138 Aung Thura Ko Ko Ko Ko 12/MaYaKa(N)160776 2019-09-18 18:57:47
9162 Myat Khaing Khaing U Tin Tun Linn 12/YAKANA(N)-087800 2019-09-19 00:42:24
9166 Mawi Than Lun U Gin Khen Mang 12/ MaGaTa (N) 087583 2019-09-19 09:00:44
9168 Mg Nyan Wunna Htun U Aung Naing Oo 12/ThaGaKha(N)189650 2019-09-19 09:42:21
9185 Linn Thandar Aung U Sein Kyaw Aung 12/La Tha Ya (N)071728 2019-09-19 12:54:36
9211 Moe Myint Mhu Thet Naing 12/OuKaTa(N)199976 2019-09-19 20:59:41
9232 Yan Naung Htut U Thet Naung 7/Pa Kha Ta (N) 068666 2019-09-20 12:14:04
9233 Min Myo Thazin U Myo Myint ၁၃/တကန (ႏိုင္​) ၂၃၉၀၄၈ 2019-09-20 12:25:28
9245 April U Glenn 12/KaMaYa(N)060746 2019-09-20 17:15:48
9253 Zarni Myint U Tin Maung Myint 8/YSK(N)200690 2019-09-20 20:04:41
9256 Phyu Thin Khaing U Myint Soe ၁၂/အစန(ႏိုင္)၂၄၉၁၀၀ 2019-09-20 22:31:11
9258 Zwe pyae sone U khin Mg Aye ၇/ပတန(ႏုိင္)၁၅၈၃၀၇ 2019-09-20 22:57:28
9259 Kaung Sin Thant Thiha Aung 8/TATAKA(NAING)248477 2019-09-20 23:04:22
9271 Ma Hsu Waddy Htun U Hla Thein ၁၂/အစန(ႏိုင္)၂၅၁၄၉၂ 2019-09-21 10:27:55
9273 Paing Thu Nyein Chan U Chit Ko Ko 12/AuKaTa(N)196758 2019-09-21 11:17:48
9292 Pann Ei Phyu U Tin Myint ေလ်ွာက္ထားဆဲ 2019-09-22 15:20:51
9293 San Htet Htet Hla Tun Win Hla 12/Ah Sa Na(N) 195512 2019-09-22 15:43:50
9299 Kyaw Bo Bo Shein U Tin Shwe 12/OUKATA(N)211002 2019-09-23 02:18:14
9301 Pyae Phyo Paing U Hla Myint 12/SaKhaNa(N)079886 2019-09-23 10:38:54
9308 Nunumai U Aye Thein ၁/ဗမန(ႏိုင္) ၀၈၂၅၅၁ 2019-09-23 14:32:11
9324 Thein Htike Oo U Thaung Htay ၈/ပခကႏိုင္၃၀၁၇၇၂ 2019-09-24 09:33:10

Myanmar

Sr Name Country NRC Date
14 Nhi Duong Vietnam B5523149 2019-09-17 11:00:18
27 An Jung Ja Korea M50635361 2019-09-20 19:30:03
30 SAMUEL LEE SOUTH KOREA M15629916 2019-09-23 09:10:08
31 Lai Zhenlue China EA3091807 2019-09-23 12:52:39

© 2019 All Rights Reserved. Powered by World Wide Myanmar