ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန
အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန
ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္
ႏိုင္ငံျခားဘာသာ စေန တနဂၤေႏြ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ားစာရင္း

ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ရရွိသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းအပ္ရန္ သတ္မွတ္ရက္ျဖစ္သည့္ (၂-၁၀-၂၀၁၉) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၄-၁၀-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ပါသည္။
သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်ၿပီး လာေရာက္အပ္ႏွံသူမ်ားအား ေက်ာင္း၀င္ခြင့္လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။

ေက်ာင္းအပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနရာတြင္ Waiting List မွ လူမ်ားအား အစားထုိး လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ျပီး Waiting List စာရင္းအား ဆက္လက္ေၾကညာေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

English (3 Months)

Sr Name Father's Name NRC Date
3 Ma Hnin Lai Lai Naing U Win Myint Naing 12/TAMANA(N)125729 2019-09-17 09:30:49
4 Thazin Hlaing U Kyaw Moe 12/kakhaka(N)084639 2019-09-17 09:30:52
5 Eaindray Phoo Pwint Khai U Min Naung 12/UKM(N)229367 2019-09-17 09:30:54
8 SuSuMyatMon U Phay Lon 10/MaLaMa(N)130718 2019-09-17 09:30:59
9 Shar Lae Saung U Aung Myo Saung 12/KATANA(N)108586 2019-09-17 09:31:04
12 Su Pye Phyu U Pye Son 12/DALANA(N)050893 2019-09-17 09:31:08
14 Khin May Tun U Than Aung 12/LaMaNa(N)143332 2019-09-17 09:31:09
16 KHIN CHANN MYAE TUN U TUN TUN OO 7/KAPAKA(N)097519 2019-09-17 09:31:14
17 Sai Hlaine Kham Han U Maung Aye 13/KaHaNa(N) 036704 2019-09-17 09:31:14
21 Ma Hnin Wai Wai Tun U Tun Tun 12/Ka Ta Ta (N) 031037 2019-09-17 09:31:17
23 Thet htar hsu than yee 12/LMN(N)151191 2019-09-17 09:31:19
24 Nant Ameme Bwar U Thar Bwar 14/ PATANA (Naing) 209322 2019-09-17 09:31:19
27 Kyaw Zin Hein U Tun Naing ၈/ခမန(ႏိုုင္)၂၄၄၈၈၈ 2019-09-17 09:31:20
28 Zin Mar Cho U Tin Tun 7/ပခတ(နိုင္)058750 2019-09-17 09:31:20
29 Win Thu Aung U Than Tin 14/BAKALA(N)230038 2019-09-17 09:31:22
33 Thida Toe Than Win 9/Ma Kha Na(N) 217320 2019-09-17 09:31:24
38 Nyi La Min U Nyi Nyi Soe 14/MaAhPa (n) 269245 2019-09-17 09:31:29
40 Ma Yati Phoo Pwint U Arkar Taike Aung 10/KaMaYa(N)071998 2019-09-17 09:31:29
46 Than Sin Linn U Kyaw Myo Linn 12/OuKaMa(N)247588 2019-09-17 09:31:31
51 Thidar Oo U Than Htun 12/MaYaKa(N)147628 2019-09-17 09:31:32
60 Su Su Hlaing U Hlaing Toe 7/PaMaNa(N) 194202 2019-09-17 09:31:35
62 Lin Lin Htike U Ei Hike 12/ Ra Pa Tha (N) 035632 2019-09-17 09:31:35
72 Soe Myat Hnin U Win Swe 5/ Ka La Na (N) 0751430 2019-09-17 09:31:39
73 Nyein Ei Ei Phyoe U Soe Naing 7/Pha Ma Na (N) 161747 2019-09-17 09:31:39
75 Ma Zin Myat Maw U Htun Htun Zaw 12/OoKaMa(N)229010 2019-09-17 09:31:40
80 Htet Wai Wai Maung U Win Maung 12/ThaGaKa(N)183036 2019-09-17 09:31:40
81 Mya Kay Thi U Nyan Win 12/U Ka Ta (N) 185599 2019-09-17 09:31:40
85 Ye Yint Kyaw U Thant Zaw Oo ၁၂/မဂဒ(ႏိုင္​)၁၇၆၃၉၆​ 2019-09-17 09:31:42
90 Ma Htoo Htoo Hlaing U Htay Zin Oo 7/PaMaNa(Naing)190786 2019-09-17 09:31:43
91 Ma Thiri San U Tin Nyunt 12/YaPaTha(Naing)071900 2019-09-17 09:31:43
94 Ni Ni Mar U Hla Htay 12/TaKaTa(N)222851 2019-09-17 09:31:44
96 Hnin Thistar က 7/PaTaNa (N)147293 2019-09-17 09:31:46
101 Thiri Hninsi U Hla Moe 12/kamana(n)117281 2019-09-17 09:31:46
102 Shwe Sin Phyoe U Myint Kyaw 8/TaTaKa(N)217053 2019-09-17 09:31:46
104 Nay Shine Aung U Aung Kyaing ၁၂/သခန(ႏိုင္)၁၃၂၆၅၉ 2019-09-17 09:31:46
108 Hnin Nu Aung U Aung Tin Win 8/MaThaNa(N) 104591 2019-09-17 09:31:47
109 Zwe Mun Htun U Soe Myint Aung ၁၂/သဃက(နိုင်)၁၉၉၄၅၆ 2019-09-17 09:31:47
112 Soe Ei Mon U Hla Mg 12/Ya.Pa.Tha(N)053319 2019-09-17 09:31:47
116 Han Ko Larb U Aung Kyaw Zae ၇/ပခန(ႏိုင္)၄၂၉၆၀၃ 2019-09-17 09:31:49
118 Thiri Shun Wai U Ko Ko Win 12/အစန(ႏုိင္)242237 2019-09-17 09:31:49
120 Mg Aung Ko Khant U Htwe Aung PMN Naing 203976 2019-09-17 09:31:49
122 Zu Zu Win Than U Kyaw Win Than 14/mamana(naing)334781 2019-09-17 09:31:50
125 Thu Zar Nwe Tun U Than Tun 8/TaTaKa(N)158744 2019-09-17 09:31:50
130 Ma Zin Mar Aung U Myint Win 5/KhaOuNa(n) 119626 2019-09-17 09:31:52
132 Aye Chan Myint U Paw Htun Aung 12/Ma Ga Da(N)198785 2019-09-17 09:31:52
136 MYO AUNH HTE U than myint 12/yakana(n)076172 2019-09-17 09:31:53
138 Chue Nadi Myint U Aye Myint ၁၂/လကနႏိုင္၂၇၅၁၆၉ 2019-09-17 09:31:53
145 Nway Htwe Naing U TUN NAING 12 /YAKANA(N)077883 2019-09-17 09:31:54
146 Lamin Thiri U Kyaw Win 12/ISN(N)250700 2019-09-17 09:31:54
147 Ma Hninn Wint Yee Aung U Tin Moe 7/pakhana(naing)327265 2019-09-17 09:31:55
149 Aung ye kyaw win swe 12/lakana(n)188060 2019-09-17 09:31:55
153 May Phoo Pwint Hlwar U Aung Ko Ko Soe 12/DAGAMA(N)032218 2019-09-17 09:31:56
158 Ye Naing U Myint Thein ၉/နထက(နိုင္)၁၆၄၆၂၆ 2019-09-17 09:31:57
164 Mg Thu Wun Htet U Kyaw Min 12/OUKATA(N)198682 2019-09-17 09:31:59
176 Ye Lwin Oo U Lwin Lwin ၁၂/ဥကမ ( ႏိုင္ ) ၂၅၀၁၀၉ 2019-09-17 09:32:00
183 Theint Thinzar Myint U Maung Maung Myint 12/ Ma Ga Ta (Naing)098241 2019-09-17 09:32:02
186 Sue Thura Hlaing U Aye Lwin 14/Ha Tha Ta (N) 267229 2019-09-17 09:32:02
192 Thiri Kyaw Zin U Kyaw Kyaw Zin 9/PaBaNa(N)191796 2019-09-17 09:32:03
198 KHUN YIN HTWE U A SEIN 3/LABANA(N)137490 2019-09-17 09:32:04
200 YAN KYAW AUNG U AUNG MYINT 12/Ma Ya Ka(N)147797 2019-09-17 09:32:04
202 Pyae Pyae Phyo U Thein Myint 12/DaGaTa (N)052209 2019-09-17 09:32:05
203 Hnin yee linn U thaung zaw tun No registered 2019-09-17 09:32:05
210 Kaung Sett U Nyi Nyi Zaw 9/PaBaNa(N)165437 2019-09-17 09:32:06
214 Ma Ju Ju Khin U Win Myint Aung ၁၂/ဥကမ (နိုင္) ၂၄၅၆၅၆ 2019-09-17 09:32:06
218 Thet Htar Shwe Sin U Khin Maung Oo 12/SaKhaNa(N)070130 2019-09-17 09:32:07
219 NOE NOE NAY YEE U TINT NAING 14/PHAPANA(N)131947 2019-09-17 09:32:07
226 Paing Soe Khant Thura ၇/သဝတ(ႏိုင္)၁၅၆၁၈၅ 2019-09-17 09:32:08
235 Kyaw Sun Lwin U Soe Lwin 12/PZT(N)030370 2019-09-17 09:32:10
237 Khin Yadanar Su U La Min Aung ၁၂/လသယ(ႏိုင္)၀၉၆၅၈၀ 2019-09-17 09:32:10
241 Phyu sin thwe U Aye Lwin 12/Tha Ka Na (Naing) 104669 2019-09-17 09:32:11
242 Nant Hla Moe Thu Zar Oo Tin Myint 14/KaPaNa(Naing)193357 2019-09-17 09:32:11
252 Khin Hnin Phyu U Khin Win ၁၄/ပသန(ႏိုင္)၂၃၉၉၅၃ 2019-09-17 09:32:13
258 Thin Thet Thet Aung U Myint Tun 7/Tha Ka Na (N) 114224 2019-09-17 09:32:14
265 Nay Ye Lwin U Mg lwin 2/lacana(n)076827 2019-09-17 09:32:14
266 May Thu Kyaw U Myo Myint ၁၁/စတန(နိုင်)၀၈၆၈၀၃ 2019-09-17 09:32:14
269 Ma Khin Yadanar San U Aye Thein 12/ ThaLaNa (Naing) 146914 2019-09-17 09:32:15
273 Yee Mon Aung U Zaw Win 12/LAMANA(N)175528 2019-09-17 09:32:15
274 Kaung Yell Wai U Htun Wai 12/HtaTaPa(N)120209 2019-09-17 09:32:15
284 Aye Chan Mor U Zaw Min 7/pamana(n)185642 2019-09-17 09:32:16
286 KYAW MIN HAN U SAW CHAN AUNG ၁၂/ဥကတ(ႏိုင္)၁၉၈၄၇၈ 2019-09-17 09:32:16
288 Ma Tin Mar Oo U Tin Kha 9/Nya Au Na(N)209864 2019-09-17 09:32:16
292 Myo myat mo mo U kyin yee 12/thagana (n)186406 2019-09-17 09:32:17
293 kaung myat tun U Aye Zaw ၁၂/ကတတ(ႏိုင္)၀၃၀၆၅၄ 2019-09-17 09:32:17
296 Aye Chan Paing Tin Maung Win 12/OUKATA(N)181645 2019-09-17 09:32:18
297 Aung Ko Ko Naing U Win Myint Naing 7/ PAMANA (N) 180463 2019-09-17 09:32:18
301 Ei Mon Oo U Ba Oo 7/Pha ma na(N)147826 2019-09-17 09:32:18
308 Pann Ei San Hoke Saing 14/Pa Tha Na (P)000062 2019-09-17 09:32:18
311 Sai Wai Yan Linn U Sai Nyi Nyi Lwin 12/YaPaTha(C) 107387 2019-09-17 09:32:19
313 Chit Su Myat Noe Kyi Lwin U Kyi Lwin 14/MaAhNa(Naing)185253 2019-09-17 09:32:19
316 Mg Kaung Wai Yan Lin U Zaw Win ၁၂/ကတတ(နိုင္)၀၃၁၁၆၇ 2019-09-17 09:32:19
320 Po Mo Myint Myat U Than Aung ၁၂/ကမတ (ႏိုင္) ၀၈၅၆၉၅ 2019-09-17 09:32:20
321 MAY KO THU U HLAING OO 12/DAGATA(N)076800 2019-09-17 09:32:20
324 Chan Moh Moh aung U Aung Aye 14/မအန (ႏိုင္)235812 2019-09-17 09:32:21
326 Khant Tinzar Moe Thu U Moe Thura 12/Pazata(N)038277 2019-09-17 09:32:21
331 Ma Zezawar Win U Tin Htay Aung 10/Ya Ma Na (N) 202846 2019-09-17 09:32:21
334 Honey Moe Thu U Moe Thura 12/PaZaTa(N)038275 2019-09-17 09:32:22
335 Kyawt Kyawt Khaing U Thein Win 9/MKN (N)129765 2019-09-17 09:32:22
337 Win Hmae Nyo U Aung Khaing ၉/မခန(နိုင္)၃၀၇၅၇၁ 2019-09-17 09:32:22
344 MAY MYAT MON U Hsan Win 14/Pathana(N) 275840 2019-09-17 09:32:23
347 May Myint Myat Moe U Win Naing 12/DaGaMa(N) 034091 2019-09-17 09:32:23
349 Lwin Lwin Naing U Min Naing 7/PTT(N)112052 2019-09-17 09:32:23
350 MA SU YI LAE HNIN U WIN HLA 5/YABANA(N)183719 2019-09-17 09:32:23
352 THET SU MON U NAN MAUNG 12/DA GA MA (N) 012294 2019-09-17 09:32:24
363 Thazin Nyunt Wai U Nyunt Wai 10/Balana C 094542 2019-09-17 09:32:25
369 Ei zin win Ubnay win 7/နတလႏိုင္115364 2019-09-17 09:32:26
375 Hnin Wai Zin U Than Naing 12/DGT(N)075090 2019-09-17 09:32:29
379 Myat Thu U Sein Myint 12/KaMaTa(N)075789 2019-09-17 09:32:29
381 Mg Ar Kar Htet Lwin Oo U Aye Lwin 12/Tha Ka Ta(Naing) 188575 2019-09-17 09:32:29
382 Aung Paing Khant U Pyi Soe 12/Ou Ka Ma (N) 229045 2019-09-17 09:32:29
384 Pyae Phyo Aung U Aung Saung 12/ OuKaMa (N) 198858 2019-09-17 09:32:29
386 wai yan htut naing Oo Win Naing ၁၂/လမန(ႏိုင္)၁၅၈၄၉၀ 2019-09-17 09:32:29
392 Thi Ri Ru Pan U Soe Naing 8/Ma La Na (N) 077328 2019-09-17 09:32:29
393 Min Thwe Kyaw U Myint Lwin ၇/ဖမန(ႏိုင္)၁၅၁၇၈၈ 2019-09-17 09:32:29
394 MYA MYINT MO U HTUN LWIN AUNG 12/DAGAMA (n)010392 2019-09-17 09:32:29
396 Tluang Chin Sung U Van Lal Hngak 4/Htatala(N)025756 2019-09-17 09:32:29
401 Ma Ingyin Maw U Zaw Zaw Lin 12/Ahsana(N)236306 2019-09-17 09:32:31
407 Myat Thinnzar Khant U Aung Myo Tun 14/pathana(naing)301737 2019-09-17 09:32:31
410 Nay chi oo U kyaw myint 9/watana(n)134834 2019-09-17 09:32:31
419 Kaung Hsu Hlaing U Htay Wynn 12/DGT(N)091809 2019-09-17 09:32:33
421 Nwe Yin Kyi Khin Mg Kyi 12/MaGaTa (N) 008114 2019-09-17 09:32:33
423 Kyi Kyi Zaw Lynn U Zaw Lin 9/MaKaNa(N)228194 2019-09-17 09:32:33
428 Su Hlaing Phyo U Zaw Naing 12/KATATA(N)028570 2019-09-17 09:32:34
435 Lin Htet Aung U Myint Aung ၃/ကကရ(ႏိုင္) ၁၉၀၇၃၀ 2019-09-17 09:32:34
436 Hein Htet Zaw U Ko Ko Oo ၇/ကတခ(ႏိုင္)192559 2019-09-17 09:32:35
439 Yamin Htet U Khin Maung Thwin 12/AhSaNa(N)231184 2019-09-17 09:32:35
442 HAN NI HTUN U SOE NAING 12/KATATA(N)032086 2019-09-17 09:32:35
445 Kk U hla min 14/ရကန(နိုင္)112744 2019-09-17 09:32:36
447 Phoo Pwint Wai U Nyunt Wai 12/DaGaTa(N)086356 2019-09-17 09:32:36
448 Ei thinzar phyo U Thaung Sein 10/Thahtana N 205911 2019-09-17 09:32:36
452 Myo Myint Naung Kyi Myint 5/KaOoTa (N)069416 2019-09-17 09:32:36
453 Hla myo zaw U Kyi win ၈ အလန ႏိုင္ ၃၈၅၉၈ 2019-09-17 09:32:37
455 Ma Khin Me Me Thaw U Aung San Oo 12/LaKaNa(Naing)215091 2019-09-17 09:32:37
466 Htet Htet WIn U Sein Min 12/Da Ga Ma (N) 000942 2019-09-17 09:32:38
469 Cho Cho Myint U Myint Maung 12/La Ka Na (N) 206282 2019-09-17 09:32:42
479 Aye aye moe U AUNG SOE 12/LMN N 129855 2019-09-17 09:32:42
493 Yu Ya Khin U Nyi Nyi Hein ၁၂/စခန(နိုင္)၀၇၇၈၇၁ 2019-09-17 09:32:42
498 Win War Lin U KHIN WIN 10/ MaLaMa ( N) 247685 2019-09-17 09:32:42
501 Unt Bhone Mo U Phyo Paing Soe ၁၂/ဒဂတ(ႏိုင္)၁၁၀၈၉၆ 2019-09-17 09:32:50
502 Thiri Moe Oo U Moe Kyaw Oo 12/Da GA MA (N) 030334 2019-09-17 09:32:50
507 Ma Nwet Su Hlaing U Than Tun 12/Ah Sa Na (N) 186445 2019-09-17 09:32:50
509 Thadar Yee Soe U Than Aung 14/PaThaNa(N)291174 2019-09-17 09:32:50
512 KHINE ZIN OO U MYINT KYAW 12/Thakata(N)195144 2019-09-17 09:32:50
516 SHWE ZIN MOE U SEIN MAUNG 5/SAKANA(N)243355 2019-09-17 09:32:50
517 Mg Nyi Nyi Lin Htet U Soe Minn Than ေလ်ွာက္ထားဆဲ 2019-09-17 09:32:50
518 NWE NI WIN U KYAW WIN 8/ SLN (N) 136363 2019-09-17 09:32:50
523 May Zabhu Phyoe U Than Htun Oo 12/ya pa tha (N) 11876 2019-09-17 09:32:50
528 Khine Zar Thwe U Thein Tun 11/TTN(N)074792 2019-09-17 09:32:50
536 May Khin Khant U Aung Naing 9/ZABATHA(N)001856 2019-09-17 09:32:50
537 Wai Yan Phyo U Aye Hlaing 12/dapana(N)058060 2019-09-17 09:32:50
538 Saw Thiri San U Saw Nyunt ၁၂/မရက(ႏိုင္)၁၇၂၀၂၈ 2019-09-17 09:32:50
540 MARY JU U Hlaing U Aung Myint 7/PaMaNa(Naing)141763 2019-09-17 09:32:50
554 Si Thu Htun Nyunt Wai 12/ AhSa Na (N) 220542 2019-09-17 09:32:57
562 Poe Myat Maw U Aung Min Kyaw 6/kathana(C)080061 2019-09-17 09:32:57
564 Myat Ei Ei Soe U Thein Soe 7/ Da U Na (N) 144231 2019-09-17 09:32:57
566 Mg Win Paing U Win Myint 12/OkaMa(N) 239451 2019-09-17 09:32:57
571 Shwe Sone U Kyaw San 8/SPN (n) 002295 2019-09-17 09:32:57
576 Myint Myat U Than Win 14/MaAPa(N)345636 2019-09-17 09:32:57
577 Yin Lae Aung ဦးမိုးျမင့္ေဇာ္ 12/KaMaTa(N)070166 2019-09-17 09:32:57
578 Moe Pwint Han U Naing Than Moe 7/PaTaTa(N)118509 2019-09-17 09:32:57
584 Ingyin San U Min Zaw 12/SA KHA NA(N)080854 2019-09-17 09:32:59
595 Than Than Nwe U Tun Y ၁၂/တမန(ႏိုင္)၀၉၇၅၆၈ 2019-09-17 09:33:10
597 nu shun lae thu U Moe Kyaw 14/HaTaTa (N) 289299 2019-09-17 09:33:10
599 Htet oo hsan U Thein Aye 12/MAYAKA(N)165174 2019-09-17 09:33:10
606 Aung Aung Phyo U Thaung Han 7/PaKhaNa(N)338312 2019-09-17 09:33:10
609 Zarni Shein U Zaw Win Naing 12/AhLaNa(C)045776 2019-09-17 09:33:10
610 Mya Thway Khaing U San Lwin ၇/ရတန(ႏိုင္)၁၂၉၈၁၅ 2019-09-17 09:33:10
611 Htay Htay Myint U O Ni 6/Pa La Na(N) 083956 2019-09-17 09:33:10
620 Pyae Phyo Mg Myint Zaw 12/ISN(N)259141 2019-09-17 09:33:11
625 Pwint Phyu Thwel U Myint Oo 12/PaZaTa(N)035584 2019-09-17 09:33:11
626 Ma Zin Mar Khine U Lwin Maung Oo ၁၀/မလမ(နိုင္)၂၅၁၈၈၁ 2019-09-17 09:33:11
637 April Lamin U Thet Naing 12/LaKaNa(N)263005 2019-09-17 09:33:12
644 Su Pyae Aye Han U Bo Win ၁၂/မရက ႏိုင္ ၁၆၉၈၃၈ 2019-09-17 09:33:12
647 Pann Nu Nu Lwin U Ye Lwin Thein ၇/၀မန(ႏိုင္)၁၆၁၈၇၃U Ye Lwin Thein 2019-09-17 09:33:12
651 Ayechanlinlinmin Kyawlinmim 12/Btahta(Naing)044262 2019-09-17 09:33:12
655 ZIN MAR THIN U NYEIN MAUNG 9/THA PA KA (N) 049089 2019-09-17 09:33:26
657 Khaing Hsu Wai U Khin Zaw ၁၂/အစန(ႏိုင္)၂၂၆၃၄၇ 2019-09-17 09:33:26
659 Hsu Myat Yadanar Tun U Tun Yee 12/YPT(N)098775 2019-09-17 09:33:26
661 Cho Mar Oo U Than Tun 12/DaGaYa N 023002 2019-09-17 09:33:26
664 Yin Min Oo U Rafiq Ahmard 12/TaMaNa(N)131610 2019-09-17 09:33:26
672 may myat noe U Saw Tun Hla ၁၂ဥကမ(နိုင္)၂၆၀၇၇၂ 2019-09-17 09:33:26
673 Keez U Toe Kyaw Thein 12/MaYaKa (N) 173502 2019-09-17 09:33:26
677 Kyaw Zin Wai U Myint Soe Oo 12/DAGATA(N)077467 2019-09-17 09:33:26
680 Pwint Phyu Theim U Myo Wai Khaing 12/MAYAKA((N)171049 2019-09-17 09:33:26
681 Sudarli U khin oo 12/ tha ka ta n 177521 2019-09-17 09:33:26
685 Yee Mon Khin U Win Aung 7/KaWaNa(N)115475 2019-09-17 09:33:30
687 U Thuya U Hla Thaung ၁၂/အလန (ႏိုင္)002018 2019-09-17 09:33:33
688 Khant Nyar Lwin Zaw Tun Naing ၁၂/သကတ(နိူင္​)၂၁၉၂၄၀ 2019-09-17 09:33:36
694 Aung PhoneMin U Zayarsoe 12/MaGaDa (N) 189198 2019-09-17 09:33:36
697 Thinzar Hlaing U Aung Htay ၈/ခမန(ႏိုုင္)၁၃၂၉ ၃၄ 2019-09-17 09:33:39
698 Zin Aung Phyo U Mg Aye 12/thajana(c)153967 2019-09-17 09:33:39
707 U AUNG KO KO MYO U HLA SEIN 11/TAKANA(N)083818 2019-09-17 09:33:39
712 Sandi Su Pyae U Tin Aye 12/Dalana(Naing)065668 2019-09-17 09:33:40
715 Myat kay thi aung U naing oo 12/dapana(n)056810 2019-09-17 09:33:41
717 Win Win Mya U Sein Win 12/kamata (naing) 063417 2019-09-17 09:33:42
722 Nadi Hsett U Aung Win 6/HtaWaNa(N)100736 2019-09-17 09:33:42
723 Zaw Min Oak U Tun Tun Zaw ၁၂/မဂဒ(ႏုိင္)၁၉၄၉၇၃ 2019-09-17 09:33:42
725 Ma The Hsu Naing U Aung Than 7/pha ma na (naing) 187344 2019-09-17 09:33:42
726 Cho Zin Win U Sein Win 12/TaKaTa(N)198248 2019-09-17 09:33:42
727 YIN WAI HTUN U THEIN WIN 12/MaYaKa(N)163246 2019-09-17 09:33:42
728 Nyein Chan Ko Ko U Thein Win 12/LaMaTa(N)032340 2019-09-17 09:33:42
731 Hsu yee htike U myint oo 12/Okm(N)251425 2019-09-17 09:33:42
733 Win thandar U soe win 7/thawata(n)082558 2019-09-17 09:33:42
737 SHUNE LAE YEE SOE U SOE KYI 7/Nya La Pa (N) 180132 2019-09-17 09:33:44
743 Min Thant Kyaw U Tin Myint 12/Tha-La-Na(N) 138915 2019-09-17 09:33:48
758 Ma Ei Ei Myat Mon U Thein Htwe 7/PaMaNa(N)179391 2019-09-17 09:33:49
764 Win Thandar U Kyaw Zaw Maung 12/ YaPaTha (N) 060050 2019-09-17 09:33:49
766 Aung Kyaw Min U Thann Aye 8/ MaBaNa (N) 116030 2019-09-17 09:33:50
768 Ma Phyo Ei Ei Phway U Win Myint 8/AhLaNa(N)174155 2019-09-17 09:33:52
769 Hsu Thet Htar Kyaw U Kyaw Win Naing 12/ThaLaNa (N)124199 2019-09-17 09:33:55
771 Mg Zar Nyi Lwin U Tint Lwin 12/YaPaTha (N)108756 2019-09-17 09:33:55
772 may me lwin U Aye lwin 12/aasana(N)243117 2019-09-17 09:33:55
774 Nan Lai Lai Win U San Win ၇/တငန(ႏိုင္)၁၉၆၂၂၆ 2019-09-17 09:33:55
777 My Thu Htet Thein Htay U Thein Htay 12/ASANA(N)241132 2019-09-17 09:33:55
783 Nyein Nyein Thu U Mg Win 12/SaKhaNa(Naing)068073 2019-09-17 09:33:55
785 Kaung Seth U Win Than 5/ATaNa(N)091512 2019-09-17 09:33:55
786 Phyu Zin Ei U Kyi Win 12/ Tha Ka Ta (Naing) 183582 2019-09-17 09:33:55
793 May Thu Kyaw U Win Myint 12/A Sa Na (N) 261844 2019-09-17 09:33:55
805 Su Pyae Htet U Aye Lwin ၉/မထလ(ႏိုင္) ၃၂၃၈၁၅ 2019-09-17 09:33:55
806 Win Lae Lae Oo U Myint Oo ၅/တဆန (ႏိုင္​)၁၁၃၄၉၇ 2019-09-17 09:33:55
808 Lei Yee Win U Win Mying 12/TTN(N)166741 2019-09-17 09:33:55
810 Nwe Ni Lwin U Thein Lwin 7/ DaUNa (Naing) 110532 2019-09-17 09:33:55
813 Kyi Soe Win U Kyaw Han 5/ka na na (n)060728 2019-09-17 09:33:55
815 Ei Thinzar Htike Thein Htike 5/KaBaLa(N)214126 2019-09-17 09:33:55
819 Hsu Wai Wai hnin ‌Aye Han ၁၂/မဂတ(ႏိုင္)၁၀၇၉၆၇ 2019-09-17 09:33:55
829 Nyein Hsu Thar U Myo Nyut 12/YaPaTha(N)112267 2019-09-17 09:33:56
833 Myat Kay Khaing Soe U Soe Soe Oo 12/TTN(N) 198736 2019-09-17 09:33:56
840 Mg Htet Aung Shine U Myo Kyaw ၁၂/စခန(ႏိုင္)၀၇၆၉၇၈ 2019-09-17 09:33:56
842 NWAY THINZAR WAI U Htun Aung Myint 7/PA MA NA(N)129752 2019-09-17 09:33:56
845 Khine Thazin U Kyi Nyunt 12/Okama(N)229319 2019-09-17 09:33:56
846 Lai Yee Mon Win U Thein Soe 12/AhLaNa(N)049713 2019-09-17 09:33:56
848 Khin Myat Noe Aung U Aung Myint Thein 9/PAMANA(N)253506 2019-09-17 09:33:56
849 Hnin Pwint Phyu U Aung Kyaw Min 12/LAMATA(N)037256 2019-09-17 09:33:56
850 Htet Ingyin Khine U Tin Soe 12/ဒဂမ(ႏိုင္)036529 2019-09-17 09:33:56
852 Myat Shwe Sin Maung U Khin Maung Oo 12/yapatha(N)066038 2019-09-17 09:33:56
859 Khaing Thazin Phoo U Myint Swe 6/KhaMaKa (N) 002478 2019-09-17 09:33:56
860 Thinzar Kyaw Soe U Kyaw Soe Hlaing ၁၂/ဥကမနိုင္​ ၂၃၇၉၄၈ 2019-09-17 09:33:56
862 Khaing Zin Win U Kyaw San 12/ Da Ga Ta (N) 075796 2019-09-17 09:33:56
863 Ma Phoo Pwint Khine U Hmoune Gyi 14/NYATANA N 158421 2019-09-17 09:33:56
867 Chit ko ko aung U aung san wai 12/dagama(n)045593 2019-09-17 09:33:56
870 ThuraZawoo U Khin Zaw ၁၂/လမန(ႏုိင္) ၁၄၅၀၀၈ 2019-09-17 09:33:56
878 Zohn kalayar oo U Aung Tun 12/da ga ta (n)047718 2019-09-17 09:33:56
881 Zin April Tun U Bay Dar 12/DAGATA(N)093319 2019-09-17 09:33:56
893 Ma Su Myat Noe U Maung Kyaw ၁၂/မဂဒႏိုင္​.၁၈၇၄၆၇ 2019-09-17 09:33:56
899 Htet Phyu Sin Hlaing U Zaw Myo Naing 12/ဒဂမ(ႏိုင္)036780 2019-09-17 09:33:56
900 KAUNG HTET WIN U WIN HTAY 12/LaThaYa (N) 075153 2019-09-17 09:33:56
902 May thu khine U Khin Tun 12/KaMaTa (Ng)071803 2019-09-17 09:33:56
903 Naw Khine Myint Myat U Saw Kyi Aung 10/thahtana(N)210451 2019-09-17 09:33:56
904 Ma A Mo Maung U Aung Kyaw Soe 12/MaBaNa(C) 148013 2019-09-17 09:33:56
906 Ei Lay Mon U Myint Aye 12/KaYaNa(C)126986 2019-09-17 09:33:57
909 Saung Hnin Phyu U Tin Htun Oo 12/PBD(N)037063 2019-09-17 09:33:57
916 KhinMayThein U Thein Zaw 9/သနပ(ျပဴ)000792 2019-09-17 09:33:57
918 Kyaw Maung Maung U Myint Oo (or) U Myint Thein 12/KaMaTa(N)065640 2019-09-17 09:33:57
926 Nann Ei Ei win U Win Maung 14/NTG (N) 031911 2019-09-17 09:33:57
927 Htet Myat Aung U Myo Min Hlaing 12/DaGaYa(N)031719 2019-09-17 09:33:57
928 May Thet Htun U Ye Kyaw Thu Aung 12/dapana(N)062204 2019-09-17 09:33:57
929 Mg Nyi Nyi Lwin U Aye Lwin 12/Ah Sa Na(N)233725 2019-09-17 09:33:59
931 su maw u thaung htwe 12/ thaka tha n 148404 2019-09-17 09:33:59
932 Pann Moh Moh Thu U Thar Han 12/Da Ga Ta(N)079177 2019-09-17 09:33:59
933 Myat Hay Man Khin Thura Lwin ၁၂/ပဇတ(ႏိုင္)၁၃၉၇၅၅ 2019-09-17 09:33:59
937 Mg Hlaing Phyo U Tin Soe 7/Nyalapa(N)196796 2019-09-17 09:33:59
939 Thi Thi Zaw U Zaw Min Hlaing 12/La Tha Ya(N) 089192 2019-09-17 09:33:59
941 WYNN PA PA U HLA THAN 12/LAMANA(N)145210 2019-09-17 09:33:59
944 Myo Nandar Kyaw U Kyaw Win Tun ​ေလ်ွာက္​ထားဆဲ 2019-09-17 09:33:59
946 Paing Hsu Kyaw U Kyaw Kyaw Naing 12 /Ma Ga Da (N )159048 2019-09-17 09:33:59
950 Eaindra Thazin Myint U Myint Lwin Thein ၁၂/စခန(ႏိုင္)၀၇၉၇၈၆ 2019-09-17 09:34:00
952 Yoon Ei phyu U Kyaw Lin Myaing 9/Mahama(N)058952 2019-09-17 09:34:00
953 Naw phaw eh say U Saw Maung 12/ASN(N)242173 2019-09-17 09:34:00
955 Aung Phone Myat Kyaw U Yan Aung 12/BaHaNa (N)105235 2019-09-17 09:34:00
963 Aung Naing Thu U Tun Lin Aung 12/YaKaNa(N)075812 2019-09-17 09:34:00
964 Aye chan mon U Kyaw Lin ၁၂/ဥကမ (ႏိုင္) ၂၃၂၆၂၇ 2019-09-17 09:34:00
965 Thander Swe U Win Swe 5/KaBaLa(N)254002 2019-09-17 09:34:00
968 SWE ZIN NYUNT U SHWE THAN 8/THAYANA(N)102480 2019-09-17 09:34:00
969 Cho Lae Sandar Soe Lwin Oo 12/LAMANA(N)161754 2019-09-17 09:34:00
972 Aye lin Htike U Win Kyi 14/kakana (Naing) 148244 2019-09-17 09:34:03
978 Ma Jue Jue Aw Naing U Aw Naing 14/KKN(N)097067 2019-09-17 09:34:03
982 Ma Chaw Su Win U Tin Ngwe 9/Ta Tha Na (N) 160483 2019-09-17 09:34:03
983 Phyo Arkar Lwin U Soe Lwin 7/KaTaKha (N)116636 2019-09-17 09:34:04
984 Han Minn Thom U Khin Zaw 7/MaNyaNa(n)077558 2019-09-17 09:34:04
989 Nan Ei Ei Win U Win Aung 12/Ya Pa Ta (N) 071366 2019-09-17 09:34:04
995 Ma Aye Pyae Kyaw Htin U Kyaw Htin Myint ၁၂/ဥကမ(ႏိုင္)၂၄၅၇၉၀ 2019-09-17 09:34:09

Chinese (6 Months)

Sr Name Father's Name NRC Date
31 Myint Myint Sein U Eain Maung 5/KaLaNa(N)055581 2019-09-17 09:31:23
32 Ma Su Yadanar Hlaing U Ye Myint 12/Ah La Na (N) 050609 2019-09-17 09:31:24
36 Ei Yadana Khin U Khin Mg 7/PaMaNa(N)153758 2019-09-17 09:31:27
39 Thiri Win Han U Sai Win Han 9/PaOuLa(N)038963 2019-09-17 09:31:29
44 Chaw Kay Thwe U Myint Oo 12/DAGAMA(N)030658 2019-09-17 09:31:31
54 Ma Zar Zar Aung U Aung Kyaw Oo 7/DUNa(N)137786 2019-09-17 09:31:33
65 Nyein Thandar Win U Tin Maung Win 12/Kamaya(N)057570 2019-09-17 09:31:36
67 Ma Ei Thae Phyu U Myint Win 12/MaGaTa(E)000335 2019-09-17 09:31:37
68 Ei Phyu Khine U Nay Myo Hlaing ၉/ပဗသ(ႏိုင္)၀၀၆၆၄၃ 2019-09-17 09:31:37
69 Hnin Moe Aye U Khin Mg 12/ Ta Ka Ta (N) 207204 2019-09-17 09:31:39
97 Kyaw Swar Linn U Kyaw Tint 12/ThaKaTa(N) 163757 2019-09-17 09:31:46
100 Kyaw Thet Khaing U Thant Zin 9/TaThaNa(N)147919 2019-09-17 09:31:46
106 Ma Phyo Phyo U Kyaw Kyaw 12/Pabata(N)037282 2019-09-17 09:31:46
110 Hsu Wai Soe U Soe Aung Kyi 12/MaBaNa(N)129523 2019-09-17 09:31:47
117 Ei Kay Zin Soe Moe U Aung Soe Moe 14/Bakala(N)321477 2019-09-17 09:31:49
121 Amy Oo U Khin Ngwe 14/ Ah Ga Pa (N) 175226 2019-09-17 09:31:50
135 Htet Akari Kyaw U Tin Aung Moe 12/TLN(C)135455 2019-09-17 09:31:52
160 MA THET HTAR SHWE SIN U TIN HTWE 10/ThaPhaYa(N)159059 2019-09-17 09:31:57
162 Eiphyu Kyaw U Kyaw Moe Lwin 14/RKN (N) 163334 2019-09-17 09:31:58
173 Myat Ei Ei Khin U Hla Myint 12/BaTaHta(N)040595 2019-09-17 09:32:00
178 Hsu Lei Mon U Sanny 9/အမဇ(နိုင္)039788 2019-09-17 09:32:01
180 Thida Aung U Aung Khine Oo 13/KaKhaNa(N)081000 2019-09-17 09:32:01
181 Naw Thitagu Muintzu Tun U Maung Win 7/PaKaNa(Naing)298840 2019-09-17 09:32:01
182 Aye Aye Khine U Htay Oo 12/BaTaHta(N)039650 2019-09-17 09:32:02
211 Phoo Pwint Pan U Myo Aung 12 / ပဇတ (နိုင္) 038491 2019-09-17 09:32:06
224 Ma Su Su Myat Htwe U Yin Htwe 12/AuKaMa(N)217816 2019-09-17 09:32:08
227 May Khaing Zin Htun U Than Tun 1/MaKaNa(N)180875 2019-09-17 09:32:08
238 May Sitt Thway U Tin Shwe Win 12/KMY(N)067523 2019-09-17 09:32:10
240 Han Thi Zaw U Zaw Win 12/Ah Sa Na (Naing) 196149 2019-09-17 09:32:10
244 Tin Htar Khine U KYAW ZAN HLalA 12/ U KA MA (Naing) 218992 2019-09-17 09:32:11
247 Aye Thida myint U Myint Thein 14/DhaNaPha(N)183077 2019-09-17 09:32:12
250 Aye Wutt Yi U San Naing 7/PaKhaNa(N)377408 2019-09-17 09:32:13
259 May Kyaesin Kyaw U San Naing ၁၄/ကခန(ႏိုင္​)၁၁၅၉၂၇ 2019-09-17 09:32:14
281 Sandar Win U Kyaw San Win 12/UKAMa(N)200042 2019-09-17 09:32:16
283 Khaing Zin Thet U Ko Ko Hlaing ၁၂/မဂဒ(ႏိုင္)၁၉၂၅၃၅ 2019-09-17 09:32:16
299 Ma theint shoon han U aung zaw moe 12/TKT (N) 176558 2019-09-17 09:32:18
348 Htoo Ei Lin Let U San Lin 12/Ka Ma Ta (N)091707 2019-09-17 09:32:23
353 Aye Nyein Thu U Aung Htay 12/DaGaMa(N) 029534 2019-09-17 09:32:24
368 Hein Htet Aung U Myint Swe ၁၂/ရပသ (ႏိုင္) ၀၈၃၂၀၆ 2019-09-17 09:32:25
395 Zin Thinzar Tun U Nay Tun Oo ၁၂/မရက(ႏိုင္)၁၇၁၇၄၈ 2019-09-17 09:32:29
398 EI NGOUN PHWE U Thein Naing 12/La Tha Na(N)022660 2019-09-17 09:32:30
438 HTET SHWE YEE EI U KoKo Lay 14/DaNaPha (N)188165 2019-09-17 09:32:35
441 Lin Lin Maw U Win Maung 8/TaTaKa(N)159998 2019-09-17 09:32:35
446 Hsu Sandy Soe U Thein Soe 12/DaGaTa(N)072214 2019-09-17 09:32:36
449 NANT NAY CHI NYEIN HTET Sa Hla Aye 14/KaKaNa(N)144462 2019-09-17 09:32:36
461 Shwe Yin Mar Oo U Soe Min 12/YaKaNa(N)077777 2019-09-17 09:32:37
470 Ma Chuu Thet Htar San U Hla Myint Naing 12/Ou Ka Ma(Naing)262320 2019-09-17 09:32:42
475 Chan Chan San U hla myo 12/YAPATHA(N)057866 2019-09-17 09:32:42
476 Sai Phay Aung U San Aung 13/KaMaNa(N)-106615 2019-09-17 09:32:42
477 Khaing Swe Latt U Aung Ngwe 14/DaNaPha(C)125981 2019-09-17 09:32:42
485 Myo Nyunty U San Htay 14/MMK(C)203340 2019-09-17 09:32:42
494 MG Kyaw Zin Thet U Hote Ti ၇/ပခန(ႏိုင္​)၄၄၄၁၆၀ 2019-09-17 09:32:42
503 Htoo Htoo Myat Naing U Htay Naing ေလွ်ာက္ထားဆဲ 2019-09-17 09:32:50
506 Ma Thin Yanant Lwin U Hla Myo 12/dakama(naing)033542 2019-09-17 09:32:50
513 Sitt Linn Oo Sit Naung 12/KaMaTa(N)078313 2019-09-17 09:32:50
541 Nan Thazin Oo U Khin Maung Lay 13/MaMaTa(N)042769 2019-09-17 09:32:50
545 Khine Zin Mar Win U Win Khine 12/OoKaTa(N)184489 2019-09-17 09:32:56
546 saiwannatun Aung myo tun 12/ဥကတ(N)205905 2019-09-17 09:32:57
570 Yamin Pa Pa Lwin U Kyaw Nyein 9/KaHsaNa(N)160048 2019-09-17 09:32:57
596 Zun Thiri Tun U Nay Tun Oo 12/ThaGaKa(n)173609 2019-09-17 09:33:10
598 Ma Thiri Shwe Zin U Kyaw Swar Nge 6/hta wa na (N) 136267 2019-09-17 09:33:10
601 Wah Wah Zaw Win U Zaw Win  9/MaKaNa(N) 125398  2019-09-17 09:33:10
631 Thant Min U Kyaw Lin 7/PKN(N) 372618 2019-09-17 09:33:11
633 Ei Ei myo U Hla Tun 12/Da Ga Ma (naing)038905 2019-09-17 09:33:11
635 Myat Noe Thinzar Lwin U KYAW SOE 12/BTH(N)043270 2019-09-17 09:33:12
636 May Ka Thit U Thura 12/TaMaNa(Naing)128894 2019-09-17 09:33:12
656 Zin whutt Hmone U Myint Thein 12/Mayaja(C)156160 2019-09-17 09:33:26
660 Wine Wine U Min Oo 12/Sakhana(N)073793 2019-09-17 09:33:26
663 Myat Noe Htet U Hla Swe 12/yapatha(N)087096 2019-09-17 09:33:26
669 Ei Shwe Sin Naing U Saw Naing 12/ThaKaTa(N)182789 2019-09-17 09:33:26
691 AyeYuYuSan U Thaung Dan 7/PATATA(N)139758 2019-09-17 09:33:36
700 Than Naing Aung U Maung Maung Lwin 12/ThaGaKa(C)173953 2019-09-17 09:33:39
703 Shoon Lei Nadi U kyaw Tint ၁၂/ဒဂမ (နိုင္) ၀၃၆၃၀၆ 2019-09-17 09:33:39
704 Thet Swe Zin Win U TIN WIN ၁၂/ဆကခ(ႏိုင္​) ၀၁၇၈၄၉ 2019-09-17 09:33:39
718 Myo min aung U Tin win 14/ဓနဖ (ႏိုင္)​168250 2019-09-17 09:33:42
738 Thet Oo Zaw U Myint Thein 12/YaKaNa (Naing) 069294 2019-09-17 09:33:44
748 Aye Chan Paing U Tin Aye 12/DaGaNa(N)034665 2019-09-17 09:33:49
753 Ye Lin U Myo Myint 12OUKATA(N) 164798 2019-09-17 09:33:49
762 Da na lwin Myo Lwin 12/ma ya ka(N)172617 2019-09-17 09:33:49
765 MS. Khinkhin Thant Zaw U Thant Zaw Win 12/Dakasa(N)013234 2019-09-17 09:33:49
788 Zin Thuzar Htun U Aung Ngwe Htun ၇/ပခန(နိုင္) ၃၈၆၇၇၇ 2019-09-17 09:33:55
817 Lwin Min Myat U Aung San Win 14/Ma Aa Na (N)208761 2019-09-17 09:33:55
827 Mg kaung khant ko ko U aung zaw moe 12/ TKT (n) 197060 2019-09-17 09:33:56
855 Thawda Win Aung U Soe Naing 12/AhLaNa(Naing)047840 2019-09-17 09:33:56
865 Aye Aye Aung U Htay Win ၇/တငန(နိုင္)၂၀၇၁၅၉ 2019-09-17 09:33:56
871 Khan Nar Gar U Jar Yaw Han ၁၃/ကတန(ႏုိင္​) ၂၀၃၇၇၃ 2019-09-17 09:33:56
883 Ei Ei Shun Lei Eain U Zaw Myo Win ၁၂လသယႏိုင္​၁၁၂၆၇၆ 2019-09-17 09:33:56
890 Hsu Yee Aung ဦးသန္းထူးႏိုင္ 12/Oo Ka Ta (N) 160793 2019-09-17 09:33:56
896 Hla Yamin Aye U Moe Kyaw 12/MGD(N)187322 2019-09-17 09:33:56
915 Khaing Wah Wah Maw U Ba Maw 8/YaNaKha (N)-009653 2019-09-17 09:33:57

French (6 Months)

Sr Name Father's Name NRC Date
74 Soe Nyi Nyi Htet U Mg Mg Soe 7/KaPaKa(N)106877 2019-09-17 09:31:39
79 Thein Htike Aung U Partamar Narthan ၁၂/မဂဒ(နိူင္)၁၇၂၆၇၃ 2019-09-17 09:31:40
93 Min Thu Yein Htun U Kyin Swe 12/SaKhaNa(N)075527 2019-09-17 09:31:44
215 Su Lei Waddy U Thein Naing 12/Ta Ma Na (N)139312 2019-09-17 09:32:07
318 Seng Ra U Hkaw Ting 1/MKN(N)159337 2019-09-17 09:32:19
467 Seim Lei Lei U Htay Myint 12/LMN(N)149396 2019-09-17 09:32:42
505 Min Thein U Hla Aung Kyaing 12/YaPaTha (N) 085371 2019-09-17 09:32:50
634 Honey Min Thu U Mg Mg Min Thu 12/YaKaNa(N)085787 2019-09-17 09:33:12
670 Wuttyi Oo U Saw Linn 12/LaMaNa(N)155858 2019-09-17 09:33:26
750 ei zin htun htun wai 8/htalana(n)052328 2019-09-17 09:33:49
780 Kay Thi Hla Min U Hla Min 12/magata(n)089512 2019-09-17 09:33:55
892 Khin Thant Zin U Soe Tint Oo 12/Ou Ka Ma(N)239337 2019-09-17 09:33:56
930 Nan Shwe Yee Win Kyaw U Khun Kyaw Kyaw 12/DAGAMA(N)032116 2019-09-17 09:33:59
1125 Zin Lay Nwe U Shwe Toe 9/ZayaTa(C)008191 2019-09-17 09:34:10
1210 Mg Nyinyi Zaw U Sa Mu Gan 12/YaKaNa(N)076711 2019-09-17 09:53:13
1228 U Sithu Han U Aung Hla Moe 14/MaMaKa (N)272539 2019-09-17 09:53:13
1242 Mg Wunna Htin Aung U Htin Kyaw Latt 12/MaYaKa(N) 182967 2019-09-17 09:53:13
1250 May Myat Mon U Aung San Win 12/THAKATA(N)219389 2019-09-17 09:53:13
1487 Ma Thit Pyae U Htoo Maung ၁၂/ဗဟန(ႏိုင္)၁၀၈၀၅၀ 2019-09-17 09:53:33
1640 Tin Hnin Wai U Kyaw Myint 12/ThaGaKa(Naing) 2019-09-17 09:53:51
1642 Thwaltar Poeain U Zaw Lwin Aung 7/TNP(N)166493 2019-09-17 09:53:51
1761 Tint Shune Let U Thein Tun Latt 12/TAMANA(N)121419 2019-09-17 09:54:14
1842 Mg Toe Win U Kyaw Naing Moe 12/TAKHANA(N)133579 2019-09-17 09:54:24
2052 Ma May Phyu Min U Zaw Min 7/DAUNA(N) 163465 2019-09-17 09:55:11
2182 Sandi May Zaw U Khin Zaw Win 12/Da Ga Ta (C) 090017 2019-09-17 09:55:46
2184 Kyi Sin Thant U Than Htun Aye ၁၂/မဂဒ(ႏိုင္)၁၈၅၂၄၄ 2019-09-17 09:55:46
2406 Hnin Wai Lwin U Naing Thun Thar 12/DGY naing 032925 2019-09-17 09:56:35
2496 Aye Thida Hlaing U Than Hlaing 12/KYN(N)122013 2019-09-17 09:56:50
2576 Ommar Khin U Khin Maung Latt 12/ Ma Ga Ta (N) 081371 2019-09-17 09:57:03
2585 Chan Mya Su U Soe Myint 12/TaMaNa(N)114562 2019-09-17 09:57:04
2646 Yin May Oo U Zaw Win Tun 12/MAP(N)292320 2019-09-17 09:57:21
2713 Ma Nwe Nwe Zaw Lin U Zaw Zaw Lin 7/PMN(N)203362 2019-09-17 09:57:31
2762 Ma Soe Theingi Htun U Moe Zaw Tun 3/KKK(Naing)068010 2019-09-17 09:57:41
2773 Ma Cho Hnin Khin U Than Naing 12/ TaMaNa (N) 124207 2019-09-17 09:57:43
2791 Zue Zue Lynn Tun U Nay Lin Tun ၁၀/လမန(ႏိုင္​)၀၂၉၁၇၉ 2019-09-17 09:57:49
2870 HNIN OO WAI U MYO MYO THEIN 12/MaYaKa(Naing)171402 2019-09-17 09:58:04
2878 Htet Htet Aung U Ngwe Lin ၁၄/ဟသတ(ႏိုင္)၃၂၃၆၆၃ 2019-09-17 09:58:05
2885 Su Myat Wai U Kyaw Kyaw Min 12/TaKaTa(N)206418 2019-09-17 09:58:06
3103 Depar Aye Mya Oo U Win Hlaing 12/MaYaKa(N)186027 2019-09-17 09:58:44
3227 Tin Htar Lwin U Wai Lin 12/ThaKaTa(N)176699 2019-09-17 09:59:09
3311 Thiri Zaw U Zaw Myint ၅/ယမပ(ႏိုင္) ၀၇၈၆၄၃ 2019-09-17 09:59:27
3321 Kyi Kyi Lai Lai U Win Myint ၁၂/သကတ(နိုင္)၁၄၇၅၂၆ 2019-09-17 09:59:32
3377 Eaint Phoo Myat Thwe U Htay ၁၂/မဂတ(ႏိုင္)၁၁၁၂၆၀ 2019-09-17 09:59:42
3444 Ei Thinzar Nyein U Win Thein ၁၂/ရပသ(နိုင္)၀၈၂၂၈၄ 2019-09-17 09:59:55
3503 Sandee Tun Tin Maung Tun 12/PABATA(Naing)031482 2019-09-17 10:00:10
3632 Ma Zin Pwint Phyu U Tin Naing Win 12/DaGaYa(NG)026223 2019-09-17 10:00:40
3709 Ma Shune Lai Khin Maung Win U Khin Maung Win 13/KaLaNa(N)143497 2019-09-17 10:01:01
3731 Yoon Wai Phoo U Nay Tun ၁၂/ဗဟန(ႏိုင္​)၁၀၈၀၆၆ 2019-09-17 10:01:06
3850 Phyo Ei Kyaw U Kyaw Myint 10/Ba La Na (N) 141163 2019-09-17 10:01:42
3922 Mr. Aung Khaing Win Tun U Tun 8/YaNaKha(N)119233 2019-09-17 10:02:14
4111 May Thu Han U Thu Ya Aung ၁၂/အစန ႏိုင္၂၂၄၃၈၇ 2019-09-17 10:02:56
4121 KHANT SI AUNG U AUNG SAN TUN ၁၂/ဒဂမ ႏိုင္ ၀၃၂၃၂၈ 2019-09-17 10:02:58
4367 Thet Htar Myint Mo U Hla Tha Mein 12/OKT(N)196604 2019-09-17 10:04:08
4395 Aye Mary U cyril ၁၂/သဃက(ဧည့္)၀၀၀၂၃၄ 2019-09-17 10:04:16
4585 Zabudepar Tun Moe U Tun Moe Kyaw ၁၂/ဗတထ(နိုင်)၀၄၄၃၁၀ 2019-09-17 10:05:29
4618 Cing Muan Lian Nang Sian Kham 4/TaTaNa(N) 076008 2019-09-17 10:05:45
4708 Kaung Sithu U Win Myint 9/MaKhaNa(N)269274 2019-09-17 10:06:31
4862 Shoon Lei Phyu 7/pakhana(n)327343 7/pakhana(n)327343 2019-09-17 10:07:24
4879 Yaw Bawm U Ting Yaw 5/KaLaTa(N)135935 2019-09-17 10:07:35
4950 Myat Shun Lei Wai U Myint Kyaw 12/Ma Ya Ka (Naing) 177494 2019-09-17 10:08:13
5057 Soe Myat Min U Sein Shan ၁၂/ဥကတ (နိုင္) ၁၉၀၃၇၁ 2019-09-17 10:09:11
5124 Zan Ye Mann U Aye Thaung ၁၂/ဗဟန(နိုင္)၁၀၈၈၁၃ 2019-09-17 10:09:45
5290 Mg Aw Kha Mhue U Yan Naung Soe 12/TaMaNa(N)128359 2019-09-17 10:11:21
5471 Wahwah Lwin U Kyaw Min Aung 7/PaMaNa(N)165284 2019-09-17 10:13:22
5479 Hay Hman Ko Ko U Aung Ko Ko 12/BTH(NG)042365 2019-09-17 10:13:30
5552 Aye Chan Phyu U Aye Naing 12/kamaya(n)066030 2019-09-17 10:15:00
5706 Win Thu Aung Aung Aung 12/MAYAKA(N)183905 2019-09-17 10:17:13
5892 Win Shwe Yee U Min Sein 12/LaMaTa(N)035377 2019-09-17 10:20:04
6037 Mg Arkar Win Naing U Win Naing ၉/မလန(ႏိုင္)၁၉၀၃၁၄ 2019-09-17 10:22:45
6125 Myo Min Htun U Hla Tun 7/PaMaNa(C)138415 2019-09-17 10:24:30
6216 Ye Zay Aung U Mg Mg Gyi 12/Ka TaTa (N)029097 2019-09-17 10:26:11
6490 MOE THANDAR HLAING U PU GUAN CHAN ေလွ်ာက္ထားဆဲ 2019-09-17 10:33:43
6734 Hanni Cho U Myo Zaw ၁၄/မမန ( ႏိုင္ ) ၃၃၁၉၉၁ 2019-09-17 10:40:59
6738 Khin Yati Lin Lai U Naing Lin ၉/ ကပတ နိုင္ ၂၉၄၉၉၈ 2019-09-17 10:40:59
6887 Aung Ko Ko U Hla Win 14/NgaPaTa(N)168359 2019-09-17 10:44:52
6898 Naw Maria Hla Ba Min Hla ၇/ပမန(ႏိုင္​)၂၂၇၇၇၀ 2019-09-17 10:45:24

German (6 Months)

Sr Name Father's Name NRC Date
298 Nadi Wint U Aung Myint Ko 12/Mayaka(N)174644 2019-09-17 09:32:18
440 Aung Khant Kyaw U Thein win ၇၊ပမန(န) ၁၉၉၉၄၆ 2019-09-17 09:32:35
495 Ma Win Tharaphu Oo U Nyunt Win 12/HTP(N)111181 2019-09-17 09:32:42
515 Yan Naing Oo U AUNG San Win ၁၂/လမတ(ႏိုင္)၀၃၆၄၇၉ 2019-09-17 09:32:50
543 Myat Thet Hnin U Hla Wai Lwin 8/MLN(N)110734 2019-09-17 09:32:50
674 Shwe Yee Win Lai U Htay Aung ၁၂/သဃက(ႏိုင္)၁၈၈၁၅၄ 2019-09-17 09:33:26
911 Thu Thiri Zaw U Zaw Thein ၁၂/မဂဒ(ႏိုင္)၁၇၉၁၃၄ 2019-09-17 09:33:57
1018 Ma Aye Sandi Minn U Myint Thein 12/TGK(N)179529 2019-09-17 09:34:09
1109 Ma Yin Yin Soe Pyae U Soe Naing 12/KAMATA(N)086114 2019-09-17 09:34:10
1395 Khine Linn U Khin Maung Tun 12/DAGAMA(N)043130 2019-09-17 09:53:23
1778 May Soe Kyi U Soe Myint 12/MAYAKA(N)144483 2019-09-17 09:54:17
2157 Thu Kha Kyaw U Thet Naing Win 12/BaHaNa(N)108278 2019-09-17 09:55:41
2193 Nady Soe U Than Soe 7/THAKANA(N)132705 2019-09-17 09:55:48
2377 Myo Ko Kyaw U Kyaw Kyaw Naung ၁၂/ဥကတ(နိုင္)၁၉၆၉၄၉ 2019-09-17 09:56:31
2477 Htet Htet Aye U Kyaw Htay 9/ZAYATHA(N)007166 2019-09-17 09:56:47
2489 Win Myat Aye U Htay Aung 12/SAKHANA(C)078923 2019-09-17 09:56:49
2766 Thu Zar Nyein U Aye Kyu 14/DaNaPha(N)169431 2019-09-17 09:57:42
2822 Aung Nanda Oo U Tun Naing Soe 10/MALAMANAING 259761 2019-09-17 09:57:54
2879 Nay Lin Aung U Tin Hla 12/KaMaTa(N)060381 2019-09-17 09:58:05
2928 Ei Ei Zaw Min U Zaw Min 9/AaMaRa(N)152233 2019-09-17 09:58:14
3221 Mi Ko Soe U Soe Han 12/Sa Kha Nay (Naing) 058215 2019-09-17 09:59:08
3271 Poe Ei Phyu U Aung Mya Thar 12 / Ah Sa Na ( N) 174636 2019-09-17 09:59:20
3304 Su Su Myo Paing U Myo Myint 12/Tha Ga Ka(N)175392 2019-09-17 09:59:26
3315 Thae Ei Phyu U San Yin 12/TaTaHta(N)007747 2019-09-17 09:59:29
3570 Alinn Nu U Linn Thant 12/MYK(N)163769 2019-09-17 10:00:22
3851 Ma Yu Yu Wai U Myint Swe 8/Pa Kha Ka(N)259185 2019-09-17 10:01:42
3882 Aye Pwint Htet U Aung Moe 10/mlm(N)248665 2019-09-17 10:01:54
4042 Aung Soe Oo U Kyaw Soe 9/pa u la (C) 037173 2019-09-17 10:02:35
4769 Kaung Htike Tin U Kyi Tin 12/Ta Ma Na (N)119683 2019-09-17 10:06:39
5166 Thiri Myat Ko U Myat Ko Ko 12/ SaKhaNa(C)079825 2019-09-17 10:10:11
5176 May Myat Thu U Antt Khanug ၁၂/တမန(နိုင္)၁၁၀၁၅၄ 2019-09-17 10:10:14
5386 Ei Kay Khine U Thit Lwin 12/DGN(N)036403 2019-09-17 10:12:19
5505 Mary Ja Seng Awn U Naw Ja 1/MKA(N) 172524 2019-09-17 10:13:58
5604 AUNG HTET NAING U Sai Phone Naing 12/MA GA DA(NAING)161018 2019-09-17 10:15:40
5763 Hla Yamin U Tin Thaung 14/KAKHANA(N)120118 2019-09-17 10:17:42
6270 Khin Nandar Saw U Saw Maung ၃/ဖပန(ႏိုင္)၀၂၃၁၂၉ 2019-09-17 10:27:26
6283 Thet Zaw Aung U Sein Myint 12/Ya Pa Tha (N) 056484 2019-09-17 10:27:41
6313 May Phu Pwint Zaw U Zaw Khaing Oo ၁၂/တကန(ႏိုင္)၁၉၂၃၇၃ 2019-09-17 10:28:39
6419 BHONE PYAE WAI NYAN HTET NAING 12/tha la na (Naing)162508 2019-09-17 10:32:00
6641 War War Aung U Myint Aung 5/Ah Ta Na (N) 064303 2019-09-17 10:37:08
6683 Nang Khaing Pwint Thi U Aike Lon 13/TaKaNa(N)285745 2019-09-17 10:39:03
6844 Sandi Win U Htay Win ၁၂/လမန(ႏိုင္)၁၆၅၂၈၆ 2019-09-17 10:44:01
7060 Hsu Myat Noe Lwin U Thar Htay ၁၄/ဘကလ(ႏိုင္)၃၂၁၅၄၂ 2019-09-17 10:50:44
7523 Kaung Htike San Soe Kyaw Oo 12/Ka.Ta.Ta(naing) 033885 2019-09-17 11:15:19
7597 Thet Myat Noe Pwint U San Lu Lu 12/BaTaHta(N)043548 2019-09-17 11:21:26
7644 Su Thet Htar U Thein Yee 12/ Da Ga Sa (Naing) 009266 2019-09-17 11:26:43
7678 Htoo Wai Aung U Tin Soe 12/ Ma Ya Ka(Naing)169871 2019-09-17 11:30:14
7798 Phoo Mya Thit U Tin Aye 12/SaKhaNa(Naing)063204 2019-09-17 11:48:50
7845 Thandar Linn U Soe Than 12/Ah Sa Na(Naing)260004 2019-09-17 11:54:43
7861 Nyi Nyi Zaw U Mg San Myint ၁၁/မဥန(ႏိုင္)၀၉၇၁၀၂ 2019-09-17 11:58:22
7936 Justin Peter U Than Tun 12-BTH-N-021063 2019-09-17 12:11:22
7968 Lin Thant Saw Kyaw Kyaw Win ၇/ကကန(ႏိုင္)၁၀၄၁၅၂ 2019-09-17 12:15:20
8120 Nyi Nyi Thwin U Hla Win 11/thatana(n)064947 2019-09-17 12:44:51
8131 Htet Ei Ei Lynn U Aung Nay Lynn 12/ La Ma Na (Naing)158026 2019-09-17 12:46:13
8150 Mya Thet Chal Aung Khing Oo ၁၂/မဂတ(ႏိုင္​)၁၀၅၂၉၉ 2019-09-17 12:50:35
8378 Eaint Thet Hmoo Khaing I Ko Ko Naing 7/nyalapa(N)180435 2019-09-17 13:54:17
8412 Hsu Myat Khin Zaw U Khin Zaw Win 12/SAKHANA(NG)076355 2019-09-17 14:04:20
8737 Myo Ko Han U Thurein Soe ၁၂/ ဒဂန(ႏိုင္)၀၃၆၉၆၈ 2019-09-17 16:50:57
8745 Khine khine nwe U Soe Min Ag 12/ kamaya (naing) 048349 2019-09-17 16:56:59
8768 Mg Zin Min Htun U Win Zaw Oo ၁၂/ဒဂတ(ႏိူင္​)၁၇၆၉၂၅ 2019-09-17 17:36:07
8779 Thant Zin Htun Min Min Tun ၁၂/ဒဂရ(ႏိုင္) 2019-09-17 17:52:31
8859 Ma Htet Htet Hlaing U Toe Hlaing 12/ThaKaTa(Naing)184236 2019-09-17 19:28:45
8865 Kaung Htet Zaw U Aye Han 14/MaMaKa(N)249244 2019-09-17 19:38:26
8868 Moe Myint Thu U San Yin 12/tatahta(N)001282 2019-09-17 19:41:27
8952 AUNG BO BO Zaw U ZAW WIN 12/LaMaNa(N)174376 2019-09-17 22:04:04
9011 Yan Naing Soe U Hla Htay 14/DANAPHA(N)149271 2019-09-18 00:17:32
9025 Aung Kyaw Zaw U Nyunt Hlaing Oo ၇/သဝတ(ႏိုင္​)၁၂၄၇၈၅ 2019-09-18 08:25:33
9035 AYE THU ZAR U Nyunt Tin 8/YaSaKa(N)197729 2019-09-18 09:25:16
9079 Thandar Myint U Mya Sein 12/Ya Pa Tha (N) 031356 2019-09-18 12:16:05
9080 May Chit Thaw U Tin Win 12/da ga ya (N)004470 2019-09-18 12:17:21
9083 Cho Cho Win U Soe Win 10/khasana(N)105876 2019-09-18 12:26:48
9161 Thu Rein Linn Htet U Khin Mg Ko 1158 2019-09-19 00:33:33
9163 Thiri Mon U Thet Oo ၁၂/သဃက(ႏိုင္)၁၉၀၇၆၃ 2019-09-19 00:42:33
9175 Su Thiri Maung U Kyaw Zin 12/UKaTa(N)198285 2019-09-19 11:29:49
9186 Agga Minn Aung Myo That 14/Ma Ma Ka Naing318997 2019-09-19 13:20:01
9189 Aye Myint Myat Thu U Linn Oo 14/lapata(N)175137 2019-09-19 13:38:16
9200 Zin Nwe Zaw Lun U Zaw Lun 12/LaMaNa(N)163556 2019-09-19 18:47:58
9210 Phoo Pwint Wai U Soe Thint 12/Da Ga Ta Naing 2019-09-19 20:52:30
9212 Ma Am Mi Cho U Zaw Myint ၁၄/မအန(နိုင္)၀၀၃၂၉၄ 2019-09-19 22:42:43
9236 Hsu Pyae Sone Kyaw U Kyaw Soe Moe ၁၂/သဃက(ႏိုင္)၁၉၄၁၂၉ 2019-09-20 13:50:23
9246 Arkar Phyo Zaw Wun 14/Ma Ma Ka Naing 318992 2019-09-20 18:03:35
9270 Mg Moe Thu Aung U Zaw Naing Moe ေလ်ွာက္ထားဆဲ 2019-09-21 09:44:20

Japanese (6 Months)

Sr Name Father's Name NRC Date
1 Kyi Sin Linn Khat U Zaw Min Tun 12/bahana(Naing)110096 2019-09-17 09:30:44
6 Han Ni Tun Aung Thein Tun Aung 12/KaKhaKa(Naing)072033 2019-09-17 09:30:56
7 Ma Zin Mar Phyo U Soe Win Aung 12/Oo Ka Ma (N)221155 2019-09-17 09:30:58
11 Hsu Nandy Linn U Maw Linn 14/MaAhPa(N)345013 2019-09-17 09:31:08
19 Mya Thinn Kyu U Nyein Han 14/kaka(n) 109705 2019-09-17 09:31:16
26 EAINT HMU HTIN U HTIN AUNG KYI ၁၂/စခန(ႏိုင္)၀၇၇၈၇၄ 2019-09-17 09:31:20
34 SEINT YAMIN AUNG U Aung Maw Win 12/BAHANA(N)100179 2019-09-17 09:31:26
45 Zue Latt Nandi U San Lwin ၁၂/မဂဒ(ႏိုင္)၁၇၃၀၆၁ 2019-09-17 09:31:31
49 Kay Zin Linn U HLA KYAING 12/THAKATA(N)180607 2019-09-17 09:31:31
50 Myat Su Khin U Zaw Linn 7/PaTaTa(N)138342 2019-09-17 09:31:32
53 MG PYAE PHYO AUNG U HLA THEIN 10/PAMANA(N)210807 2019-09-17 09:31:33
61 Su Yee Htun U Myo Htun Zaw 12/yapatha(N)071780 2019-09-17 09:31:35
83 Ye Thu Aung U Kyaw 8/MaLaNa(N)094003 2019-09-17 09:31:41
84 Min Htet hein U Khin Mg Toe ၁၂/အလန(နိုင္)၀၄၈၂၂၆ 2019-09-17 09:31:42
89 Nan Chawsu Hlaing U HLA AYE 12/DAGANA(N)031471 2019-09-17 09:31:43
99 Aung Thiha Myat Soe 12/mayaka N 160988 2019-09-17 09:31:46
105 khin may htoo U Htay Win 14/Ya Ka Na (N)145010 2019-09-17 09:31:46
115 ံHpone Paing Myint U Myint Lwin 12/BATAHTA(NAING) 045422 2019-09-17 09:31:49
123 Hsu Yamin Thet U Sein Shwe Mya 12/KaKhaKa(C)114760 2019-09-17 09:31:50
129 Hnin Wuttyi Oo U Win Htike 12/DaGaYa(N)024459 2019-09-17 09:31:51
131 WAI HLAN HTOO MYAT HTOO KYAW 12/OuKaMa(Naing)235920 2019-09-17 09:31:52
142 Nan Htay Htay Khin U San Kyu ၁၂/ကမရ (ႏိုင္) ၀၆၁၅၄၈ 2019-09-17 09:31:54
148 Ma Pan Ei San U Kyaw Lin 12/UKM(N)240586 2019-09-17 09:31:55
152 Ma Shwe Yee Win U Aye Min 14/HA KA KA (N) 042114 2019-09-17 09:31:56
156 Soe Thinzar Kyaw U Mg Mg Nyunt 12/KaMaTa(N)083152 2019-09-17 09:31:57
157 Thadoe Thant U KYAW THANT 12/LATHANA(N)021583 2019-09-17 09:31:57
159 Thiha kyaw thu U thung kyi 12/dagama (n)012718 2019-09-17 09:31:57
161 Ma moe honey U zarni soe oo 12/MAGADA(N)190186 2019-09-17 09:31:57
163 PYAE PHYO AUNG U KYAW NYEIN 9/PABANA(N)196971 2019-09-17 09:31:59
168 Mg Ye Kyaw Kyaw Htet U Kyaw Kyaw Thet 12/THAGAKA(N)194098 2019-09-17 09:31:59
172 KYAW ZAW LIN U AUNG WIN 12/THAKATA (N) 181343 2019-09-17 09:31:59
175 Khin Nandar Oo U Aung Kyaw Soe 12/DAGAMA(N)033568 2019-09-17 09:32:00
185 Su Thant San U Myo Thein 12/SaKaKha(N)025297 2019-09-17 09:32:02
187 Khun Nyan Thein U Pho Hla 3/BaAhNa(N)289913 2019-09-17 09:32:03
191 Thaw Zin Yè Min U Yè Min 12/MaYaKa(N)170665 2019-09-17 09:32:03
193 Han Win Tun U Thet Win Aung ၁၂/မဂတ(ႏိုင္)၁၀၆၉၉၃ 2019-09-17 09:32:03
201 Eingyin May U Than Aung 12/Mayaka(N)146293 2019-09-17 09:32:05
209 Phyu Phyu Thant U Thein Win 12/AH SA NA (N) 274695 2019-09-17 09:32:05
213 Moe Theint Theint U Kaung Thein Htun 7/ThaWaTa(N)094989 2019-09-17 09:32:06
217 PHUE PWINT THYNN U AYE WIN 12/ TA MA AN (N) 105950 2019-09-17 09:32:07
221 Tin Zar Mon Kyaw U Aye Kyaw ၁၂/ကမရ (နိုင္) ၀၆၄၀၈၃ 2019-09-17 09:32:07
230 Shwun Lai Win Zaw Naing 9/TaThaNa(N) 157986 2019-09-17 09:32:09
246 NADI THEINT U Saw Yan Naing 193396 2019-09-17 09:32:11
248 Yin No No Htet U Soe Naing 12/ThaLaNa(N)124432 2019-09-17 09:32:12
251 Su Myat Sandar U Zaw Lin Oo 8/MaKaNa(N)163739 2019-09-17 09:32:13
261 Mg Aung Kyaw U Aung Maung 12/latana(naing)024106 2019-09-17 09:32:14
263 Cho Thet Nwe U thet tin 7/pakhata(n)072250 2019-09-17 09:32:14
285 Htein Ye lynn U Htein Lin 12/ LA THA YA(NAING)080584 2019-09-17 09:32:16
294 Khaing Yee Mon U Tin Htut 10/ThaHtaNa(N)230443 2019-09-17 09:32:17
307 Khine Sui Yin U Win Maw 12/ASN(Naing)212630 2019-09-17 09:32:18
314 Thazin Soe U Soe Wai 14/NYATANA(N)156724 2019-09-17 09:32:19
319 Ma Su Su Hlaing U Myint Mg 14/MMK(Pyu)000027 2019-09-17 09:32:20
327 Shine Thiha U Tun Thein naing ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၂၁၆၈၅၁)216851 2019-09-17 09:32:21
339 Aung Khant Linn U Htay Linn 12/AhLaNa(n)049106 2019-09-17 09:32:22
340 Yati Kyin Lwin U Kyin Lwin 12/BaHaNa(C)102778 2019-09-17 09:32:22
342 Pyae Phoo Khaing U Tin Naing 12/thalana(N)175194 2019-09-17 09:32:23
343 Ma Myo Thandar Kyaw U Kyi Aye 12/DaGaTa(N)072603 2019-09-17 09:32:23
345 Aye Chan Moe U Khin Maung Zin 12/စခန(ႏိုင္)079985 2019-09-17 09:32:23
351 Aye Aye Mon U Shwe Ko 14/HaTaTa (N) 252450 2019-09-17 09:32:24
354 Soe Min Thu U Tun Zin 12/AhLaNa(N)045027 2019-09-17 09:32:24
357 Myat Thu Zar U Thein Nyunt ၁၂/လမန(ႏိုင္)၁၃၇၈၆၈ 2019-09-17 09:32:24
359 Myat Phone Mann U Soe Win ၁၂/မဂတ(နိုင္)၁၀၈၉၃၉ 2019-09-17 09:32:24
360 Hsu Yee Min U Hla Myint 7/Tha Na Pa (N) 126955 2019-09-17 09:32:24
362 Ma Ei Ei Khaing U Hla Soe 12/TAKANA(N)196147 2019-09-17 09:32:25
364 Hsu Thiri Wai U Ye Myint Thein 12/LaMaNa(N)141769 2019-09-17 09:32:25
366 Min Htet Khant U Myint Soe ၇/လပတ(ႏုိင္​)၁၇၃၃၅၉ 2019-09-17 09:32:25
372 Han Htet Htet Soe U Nyi Nyi Tun 12/အစန(နုိင္)245954 2019-09-17 09:32:26
380 Win Lai Lai Phoo U Myint Than 12/BHN(N)108625 2019-09-17 09:32:29
399 Khin Moe Pwint U Kyaw Sein Win ၁၂/ဒဂတ(ႏိုင္) ၁၀၂၈၄၇ 2019-09-17 09:32:30
411 Ngwe Ngwe Khine U Mg Tun Naing 11/mapana(N)085152 2019-09-17 09:32:31
414 Yin Yin Win Shwe U Win Shwe 7/pakhana N 298292 2019-09-17 09:32:31
426 SAW LWEL SAY U THEIN ZAW 14/PATHANA(N)286404 2019-09-17 09:32:33
429 Ingyin Khin U Htun Thein 12/ LaMaTa (N) 034885 2019-09-17 09:32:34
432 Aung Kyaw Zaw Myat Mon 12/KaMaRa(N)061492 2019-09-17 09:32:34
434 Ma Shoon La Pyae U Myint Naing Soe 12/Tha La Na(Naing) 158791 2019-09-17 09:32:34
437 Htet Htet Htoo Aung U Hal Myo ၁၂/သကတ(နိုင္​)၂၀၁၇၇၉ 2019-09-17 09:32:35
456 Ei Ei Kyaw U Zaw Naing 9/TaThaNa(N)157814 2019-09-17 09:32:37
487 Htet Htet Myo U Myo Min Oo 10/ma da na(n)206934 2019-09-17 09:32:42
497 Shine Wai Yan Zaw Khin Zaw ၁၂/သကတ (နိုင္)၂၀၁၉၄၉ 2019-09-17 09:32:42
500 Theint Pwint Phyu U Than Lwin 12/YaKaNa(N)079508 2019-09-17 09:32:50
525 Wutyee Phyo KYAW THEIN AUNG ၁၁/ရဗနႏိုင္​၁၁၂၀၀၃ 2019-09-17 09:32:50
534 Su lei nwe U tun tun win 12/mayaka(N)172436 2019-09-17 09:32:50
535 Wuttyee Nandar Htun U Han Nyunt 12/Ah Sa Na (Naing)229024 2019-09-17 09:32:50
560 Htet Wai Oo Khin Mg Aye 7/KPK(N)109056 2019-09-17 09:32:57
572 Hnin Inzali lwin myo kyaw 12/ ya pa tha (naing) 080152 2019-09-17 09:32:57
573 Nay Aung Lwin U Aung Naing 12/Ma Ga Da (Naing) 184508 2019-09-17 09:32:57
575 Hnin Ei Ei Khin U Chit Shwe 12/DAGAMA(NAING)040548 2019-09-17 09:32:57
579 Ma Khin Soe Kyi Dr. Soe Lwin 14/KaKaNa(Naing)149306 2019-09-17 09:32:57
586 Khaing Phyo Wai U Aung San Oo 12/LaKaNa(N)216744 2019-09-17 09:32:59
587 Ma Pyae Sone Thu U Tun Myint 12/OKT(N)198446 2019-09-17 09:32:59
590 Ma Wah Wah Hnin U Hla Thein 12/DaGaNa(N)034634 2019-09-17 09:33:01
594 Sithu Htun Mya Aye ၁၂ /တမနႏိုင္​ ၁၃၀၃၉၉ 2019-09-17 09:33:10
613 Phyo Thiri Cho U aung myo lwin 12/ ကမရ(ႏိုင္)၀၆၇၀၅၄ 2019-09-17 09:33:10
619 Shin Min Moe U Kyaw Lin Naing 12/ DAGAMA(N)040895 2019-09-17 09:33:10
630 Nant Helena U Saw Tha Lee 12/KaMaTa(N)078406 2019-09-17 09:33:11
632 Ingyin Ko Ko U Ko Ko Hla Htoo 10/YAMANA(N)202888 2019-09-17 09:33:11
638 Shin Thant Lin U Ag Ag 12/AhSaNa(Naing)247909 2019-09-17 09:33:12
640 Yaminn Aye U Thaung Tun 12/TKT(N)198210 2019-09-17 09:33:12
690 Shwe Sin Thune Tint U Soe Tint 12/DAGAMA(N)037151 2019-09-17 09:33:36
696 Ei Nay Che Khin U Than Htut ၁၂/ရပသ(ႏိုင္)၁၁၁၆၇၀ 2019-09-17 09:33:37
701 MYO MIN AUNG U AUNG MYINT 14/MAAHAPA(N)267392 2019-09-17 09:33:39
710 Shwe Thazin Lwin U Zaw Myo Htet 7/TANGANA(N) 206409 2019-09-17 09:33:39
714 Hsu Myat Thiri U Myint Htay 12/LaMaTa(Ng)038041 2019-09-17 09:33:40
729 Wutyee Aung U Htay Aung ၁၂/ကမရ(ႏိုင္)၀၇၀၁၅၆ 2019-09-17 09:33:42
732 Si Thu Aung U Soe Naing 12/TMN(N)136098 2019-09-17 09:33:42
741 MIN PHU THIT U MIN NAING 12/MAYAKA(N)184085 2019-09-17 09:33:48
744 Aye Chan Myae U Win Myint 7/pha ma na ( c ) 166950 2019-09-17 09:33:49
755 Nang Khin Thida Thant U Kyi Myint 13/MAMATA(N)-046609 2019-09-17 09:33:49
761 Sai Htet Myat Naung U Sai Aig Sai 13/LaYaNa(N)178721 2019-09-17 09:33:49
767 Thient eaindray khine U Aung Nyunt ေလ်ာက္ထားဆဲ 2019-09-17 09:33:50
773 Hsu Myat Thazin U Aung Min 12/DaGaMa(N)048628 2019-09-17 09:33:55
776 Mg Ohka Phyoe ီီဦးေအာင္ေမာ္ ေလ်ွာက္ထားဆဲ 2019-09-17 09:33:55
797 Ma Hnin Ainzali U Aung Naing 12/သဃက(နိုင္​)202646 2019-09-17 09:33:55
798 Moe Ei Zan U Zaw Min 9/TaTaU (N) 126991 2019-09-17 09:33:55
820 Moe Nandar Aye U Khin Mg ေလ်ာက္ထားဆဲ 2019-09-17 09:33:55
822 Myat Moe Win U Thein Htun Oo 9/NYAOUNA(N)224919 2019-09-17 09:33:56
830 Khine Su Su Hlaing U Mu 12/Tha Ka Ta(N)183915 2019-09-17 09:33:56
834 Ma Khin Thar Htet Kyaw U Myint Thein ၇/ရတန(နိုင္)၀၉၈၄၆၅ 2019-09-17 09:33:56
844 Ei Myat Thadar UWin Naing ၇/ပခန ႏိုင္ ၃၄၃၇၉၅ 2019-09-17 09:33:56
853 Naw Thapalay Htoo U Saw Daniel ၇/သဝတ(ႏိုင္​)၁၁၆၂၂၁ 2019-09-17 09:33:56
854 Zaw Myo Naing U Kyin Mg 12/AhLaNa(N)044231 2019-09-17 09:33:56
857 Mya Thapyay U Zaw Myo Htet 7/TANGANA(N) 206410 2019-09-17 09:33:56
872 Win Win Aye Phyu U Nay Win ၁၂/မဂဒ(နိုင်)၁၉၃၂၀၀ 2019-09-17 09:33:56
879 Linn Phone Myat U Myint Thein 12/DaGaTa (N) 098969 2019-09-17 09:33:56
882 Saw Lin Thant U Saw Tana Htoo ၁၂/လသယ(ႏိုင္)၀၇၇၂၇၈ 2019-09-17 09:33:56
886 Nyi Nyi Zin U Aye Kyu 12/PaZaTa(E)000450 2019-09-17 09:33:56
887 Ma Yoon Shwe Lwin U Than Lwin 12/kamaya(N)065408 2019-09-17 09:33:56
889 Sai Lin Htin U Pyi Kyaw 5/Ka La Na (Naing) 033287 2019-09-17 09:33:56
894 Thin Thiri Kyaw U Kyaw Soe 12/BaHaNa(N)108854 2019-09-17 09:33:56
897 saw pyae pyae oo u tin oo 12/u ka ma (naing) 214316 2019-09-17 09:33:56
905 Chan Myae Hnin Oo U Hnin Oo 12/OKT(N)173050 2019-09-17 09:33:56
919 Yoon Pyae Shwe Yee U Wai Moe 12/LMN (NAING)159156 2019-09-17 09:33:57
935 Wai Thazin Oo U Tin Win 7/pakhana(n)353447 2019-09-17 09:33:59
940 Minkhantkoko U Ya Wai Tun ၁၂/သလန(ႏိုင္)၁၇၀၀၅၀ 2019-09-17 09:33:59
948 MaThazin Oo U ThawHtin ၉/မဟမ(ႏိူင္)၀၅၈၂၁၈ 2019-09-17 09:33:59
949 Lei lei Yee U Aung San Shwe 12/Da Ga Ma (N) 038285 2019-09-17 09:33:59
958 Thiri Myat Ko U MOE GYO 12/LMN(N)157529 2019-09-17 09:34:00
961 Eaint Kyi Phyu Thein Soe 12/YaKaNa(Naing)086780 2019-09-17 09:34:00
988 Kay Thwe Htun U Than Htay 5/Ma Ma Ta (N)069054 2019-09-17 09:34:04
998 Zin Lin Htet U Khin Zaw ၁၄/ကပန(ႏိုင္)၂၇၈၈၉၄ 2019-09-17 09:34:09
1023 Thein Zaw Min U Hla Myint ၁၂/သကတ(ႏိုင္)၁၉၁၉၉၁ 2019-09-17 09:34:09
1026 Nan Thiri Win U Hla Win 6/Ya Pha Na (N)067727 2019-09-17 09:34:09
1040 Maw Maw Win U Ba Thaung ၁၀/ပိန္(နိုင္)၁၇၁၃၉၆ 2019-09-17 09:34:09
1053 Hnin Zar Aye U Mg Mg Aye ၁၂/လသယ<ႏိုင္>၀၇၇၉၃၈ 2019-09-17 09:34:10
1058 Soe Thiha Kyaw U Thaung Naing 12/AUKATA(N)179133 2019-09-17 09:34:10
1061 Aungkaungmyat U kyaw min ၁၂၊သလန(နိုင္)၁၁၂၇၄၅ 2019-09-17 09:34:10
1065 Thura Aung U Toe Myint Aung 12/lamana(N)159192 2019-09-17 09:34:10
1067 Phyu Sin Myo Myint U Myo Myintnu 7/Pa Ma Na (N) 185932 2019-09-17 09:34:10
1088 Myat Su Paing U Kyaw Soe Oo 12/OuKaTa(N)200571 2019-09-17 09:34:10
1092 Aung Kyaw Myint U Khin Mg Soe ၁၂/အစန(ႏိုင္)၂၁၅၆၀၂ 2019-09-17 09:34:10

Korean (6 Months)

Sr Name Father's Name NRC Date
25 May Thazin Oo U Nay Soe 12/lathaya(N)042572 2019-09-17 09:31:19
47 Chaw Thinzar Lwin U Saw Lwin 12/LATHANA(N)024206 2019-09-17 09:31:31
59 Ma Khin Myat Moe U Tin Myint ေလ်ွာက္ထားဆဲ 2019-09-17 09:31:33
71 YinHnin Wai U Soe Moe Aung 10/Tahtana (N )264968 2019-09-17 09:31:39
114 Thae Thae Thiri Htike U Thaw Htike 7/PAMANA(N)193339 2019-09-17 09:31:48
150 Aye Nyein Naing U Maung Phyu 11/tha ta na (N) 074461 2019-09-17 09:31:55
170 Htet lwin oo U Aung Kyaw Oo 3/BaAnNa(N)274986 2019-09-17 09:31:59
184 Naw Hsar Say Paw U Saw Limbertsan Kyaw Ba 12/ KaMaTa (Naing) 053255 2019-09-17 09:32:02
190 Ma Su Myat Htoo U hla win 12/သကတ(ႏိုင္)၁၈၈၈၆၄ 2019-09-17 09:32:03
205 Phue Pwint Han U Thet Zin 12/tamana(naing)128013 2019-09-17 09:32:05
212 Khine Kalyar Min U Myo Min Tun 12/LaMaTa(N)038237 2019-09-17 09:32:06
228 Amy Zun U Tin Win 12/tha ga ka (N)202074 2019-09-17 09:32:08
249 Khin Thu Zar U Moe Nyo 12/ThaGaKa(N)189502 2019-09-17 09:32:12
268 MAY MYAT NOE KHA U AYE KHA MIN 13/NYAYANA(N)-121294 2019-09-17 09:32:15
272 Khin thant sin htun Tun tun ၁၂ တကန ႏိုင္ ၁၈၁၇၅၉ 2019-09-17 09:32:15
275 Poe Zar Chi Htoo U Win Zaw 12/kamata(N)089535 2019-09-17 09:32:15
295 Phue Phue Aung U Tin Htut 12/ AH SA NA (N) 250057 2019-09-17 09:32:17
305 Htet Arkar U Htein Win 7/KaWaNa(N)205788 2019-09-17 09:32:18
309 HLAING CHU CHU U TIN WIN 7/NTL(N)-137363 2019-09-17 09:32:18
322 aye su you U kyi Myint Naing 12/kamaya(C)066009 2019-09-17 09:32:20
328 Nwe Phue Wai U Khin Maung Nwe 14/Pa Tha Na (N) 291549 2019-09-17 09:32:21
367 Wah Wah Aung U Khin Zaw 12/ASaNa(N)226349 2019-09-17 09:32:25
385 Ma Pa Pa Thinn U San Win 10/မဒန(နိုင္)252620 2019-09-17 09:32:29
389 Shun myat Thet paing U Zaw Myo Htet ၁၂/ဗတထ(ႏိုင္)၀၄၄၅၈၉ 2019-09-17 09:32:29
390 Shine Htet aung U hla win ၁၂/လမန(ႏိုင္)၁၆၀၅၄၄ 2019-09-17 09:32:29
405 Me Me Hmu Zin U Thein WIn 12/ThaKaTa(N)185848 2019-09-17 09:32:31
433 Htet Thin Zar Linn U Tun Oo 12/TaKaTa(N)215570 2019-09-17 09:32:34
468 Pann Ei Phyo U Tin Nwe 12/AhSaNa(N)203511 2019-09-17 09:32:42
486 Ma Pwint Oo Khaing U Than Zaw Myint 13/lamana(N)164103 2019-09-17 09:32:42
499 Thiri Poe Poe U San Tun 13/PATAYA(N)054541 2019-09-17 09:32:50
531 Ma Zin Zin Nyein U THAN ZAW OO ၁၂/မဂဒ (ႏိုင္) ၁၆၅၅၆၃ 2019-09-17 09:32:50
539 Zin Linn Phyu U Zaw Win 12/MaGaTa(N)097722 2019-09-17 09:32:50
552 Khine Hnin Htwe U Mg Mg Lwin ၁၂/ပဘတ(ႏိုင္​)၀၃၆၅၄၀ 2019-09-17 09:32:57
553 Khine Swe Zin Theint U Zaw Win Hlaing 8/NRC 281209 2019-09-17 09:32:57
558 Thatoe Nay Naing U SOE HLAING 12/MABANA(N)134630 2019-09-17 09:32:57
588 Phyo Thinzar Htut U Ye Htut ၁၂/မဂဒ(ႏိုင္) ၁၅၆၉၉၉ 2019-09-17 09:32:59
591 Zun Mie Naing U Thein Naing ၁၂/သကတ(ႏိုင္)၁၇၆၉၁၅ 2019-09-17 09:33:09
618 ZinThwe san U Thiha Zaw ၁၂/သကတ(ႏိုင္​)၁၉၅၉၈၁ 2019-09-17 09:33:10
642 Ma Mya Theingi U San Tun Oo ၇/ရတန(နိုင္) - ၁၂၇၅၇၅ 2019-09-17 09:33:12
653 SHun wut yee htun U myo Thein Htun 12/sakhana(naing)075960 2019-09-17 09:33:16
668 Kyi Kyi Soe U Htay Ngwe 12/LKN(N)232045 2019-09-17 09:33:26
682 Khine Hsu Wai U Khine Htoo Aung 12/BTHG(N)043674 2019-09-17 09:33:27
747 MA CHO CHO HEIN U MYINT SOE 14/DA NA PHA (N)182413 2019-09-17 09:33:49
784 Ma Shwe Poe Eain U Myint Lwin 12/TAMANA(N)128584 2019-09-17 09:33:55
812 Kay Thari Myo Myo Kyaw Swar ၁၂/တတန(ႏိုင္)၀၅၉၁၇၆ 2019-09-17 09:33:55
825 May Moe Naing Aung Naing ၁၂/ဇဗသ(နိုင္)၀၀၀၁၄၁ 2019-09-17 09:33:56
843 Myat Su Mon Htike U Than Aye 9/nyauna (naing)180402 2019-09-17 09:33:56
873 Hnin Ei Khine U Thaung Oo 14/MMK(N)191121 2019-09-17 09:33:56
884 Win Nu Nu Htwe Aung Htwe ၃/မဝတ(ႏိုင္)၀၄၃၄၉၅ 2019-09-17 09:33:56
888 Khin Yadanar Soe U Kyi Soe ၁၂/လသယ(ႏိုင္)၁၁၁၇၆၆ 2019-09-17 09:33:56
914 Nwe Oo Wai U Htin Aung ၁၂/တတန(ႏိုင္​)၂၄၁၅၁၈ 2019-09-17 09:33:57
934 May Thinzar Kyaw U Kyaw Win ၁၂/လသန(ႏိုင္)၀၂၄၃၄၉ 2019-09-17 09:33:59
962 Ei Chit Thae Po U Myint Thein 12/OKaMa(C)244350 2019-09-17 09:34:00
981 Ma Myat Thawdar Htun U Aung Kyaw Oo 6/KaTaNa(C)065480 2019-09-17 09:34:03
986 Yoon Mhone Phoo U Soe Win 8/KaMaNa(N)065267 2019-09-17 09:34:04
987 Ma Su Sandar Kyaw U Lin Naing 14/မအပ ( ႏိုင္) 331886 2019-09-17 09:34:04
1059 Zun Phoo Pwint U Soe Naing ၁၂|အစန ႏိုင္​ ၁၃၇၂၅၀ 2019-09-17 09:34:10
1066 Khant Paing Pyae U Thwin Htun ၁၂/တမန(ႏိုင္) ၁၂၈၅၆၅ 2019-09-17 09:34:10
1069 Aung Myat Phyo U Myo Thant 066275 2019-09-17 09:34:10
1097 Myo Pa Pa Phyo U Tun Yae 12/DaGaYa(N)030854 2019-09-17 09:34:10
1124 Khine Hsu Wai U Soe Htet Thein 12/da ga ta(n) 075779 2019-09-17 09:34:10
1133 soe thiha aung u tin yu 12/mgt(naing)105230 2019-09-17 09:34:10
1143 Phyu May Thaw U Aye Thaung 12/MAGATA(N)100063 2019-09-17 09:34:10
1170 Thitsar Htun U zaw min tun 12/Au Ka Ma (N)222671 2019-09-17 09:34:51
1198 Ma May Thazin Oo U Myo Khin 14/DaNaPha(N)168582 2019-09-17 09:53:13
1218 Yan Naing Htun U Saw Thein 12/DaGaTa (N) 066718 2019-09-17 09:53:14
1297 Swe Swe Thwin U Soe Paing 8/TaTaKa (N)167294 2019-09-17 09:53:13
1331 Pyone Wint Soe Naing U Soe Naing 12/Sa Kha Na (N) 079364 2019-09-17 09:53:16
1348 Zar Yamin Hlaing U Saw Shwe Kyi ၁၂/လသယ(ႏိုင္)၁၁၁၇၆၅ 2019-09-17 09:53:18
1360 HAY MAR LWIN U YE HTUT 7/PhaKaNa (N) 440209 2019-09-17 09:53:19
1396 KYAWT KYAWT THIN U AUNG KYAW MYO ၈/ပခက(နိုင္)၃၀၆၈၄၉ 2019-09-17 09:53:23
1421 Ma Phyu Lei Lei Chaw U Han Win Aung ၁၂/ဒဂန(ႏိုင္)၀၃၇၁၀၁ 2019-09-17 09:53:25
1422 Aung Kyaw Myint U Aung Myint ၁၂/တမန(ႏိုင္​)၁၃၅၉၅၈ 2019-09-17 09:53:25
1446 Ma Yin Mon Oo U Tarique 12/KA TA DA 034009 2019-09-17 09:53:28
1466 Hein A Zan Aung San Win ၁၂/မဂတ(ႏိုင္) ၁၁၅၆၅၄ 2019-09-17 09:53:30
1490 HninSoeKhaing UTinAye ၁၁/မဥန(ႏိုင္)၁၅၀၁၇၈ 2019-09-17 09:53:33
1528 Ma La Min Phyu U Nyunt Win ၁၂/မပဒ(နိုင္)၁၇၃၃၁၄ 2019-09-17 09:53:37
1554 Htoo Pyae Sone Linn U Ye Linn Aung 12/SAKHANA(N)079268 2019-09-17 09:53:39
1600 Ma Hnin Yee Tun Oo Wonna Tun ေလ်ွာက္ထားဆဲ 2019-09-17 09:53:45
1628 Htet Oo Khin U Aung Than Kyaw ၁၄/ ဝခမႏိုင္ ၃၁၅၂၇၀ 2019-09-17 09:53:49
1633 Kyi Mar Htun U Tin Tun 5/HML(N)081109 2019-09-17 09:53:50
1637 Theint Muyar Cho U Nay Oo 12/OKT(N)201358 2019-09-17 09:53:50
1661 Thae Oo Khin U Tun Naing Oo 12/DGM(N)034473 2019-09-17 09:53:54
1722 Kyaw Yamin Than Oo Kyaw Tin Myint 12/ThaGaKa(N)196623 2019-09-17 09:54:06
1724 Phyu May Thwin U Lwin Mg Kyaw ၁၂/ရကန(ႏိုင္)၀၈၇၆၇၄ 2019-09-17 09:54:06
1750 Ma Su Than Sin Aung U Aung Aung 7/Ta Nga Na (R) 227709 2019-09-17 09:54:12
1762 Shunn Lae Wai U Tun Aye ၁၂/သဃက(ႏိုင္)၁၉၅၉၁၆ 2019-09-17 09:54:14
1790 Yunn Za Latt Phyu U Nay Soe Naing 12/ Ma Ya Ka (N) 174240 2019-09-17 09:54:18
1793 Zin Mar Htay U Kyauk Khae 13/TAKANA (N) 290463 2019-09-17 09:54:18
1795 Ei Phyo Min U Zaw Min Yu 12/Ma Ga Ta(N)098813 2019-09-17 09:54:18
1798 Pann chuu eain U hla ngwe ၁၂/ဥကမႏိုင္ ၂၅၉၆၀၃ 2019-09-17 09:54:18
1800 Hnin Lwin Lwin Oo U Than Oo ၇/ပခန(နိုင်)၃၇၃၂၃၅ 2019-09-17 09:54:19
1821 Hnin Pwint Zin Myint U Thant Zin 12/AhLaNa(N)043596 2019-09-17 09:54:21
1825 Nay Da Tun U Win Thine 3/thataka(N)001840 2019-09-17 09:54:22
1834 Zin Min Tun U Aung Win 14/kalana(N)181640 2019-09-17 09:54:23
1867 Thu Thu Saw Naing U Aung Thet Naing 12/KaTaTa(N)031963 2019-09-17 09:54:31
1882 Kyawt Kay Thi Saw Naing Aung Thet Naing 7/PMN(N)229048 2019-09-17 09:54:33
1885 Shin Mon Hla Maung Maung Htwe ၁၂/တမန(နိုင္)၁၂၆၉၁၃ 2019-09-17 09:54:33
1903 Ei Khaing Phyo U Than Tun Aung ၁၂/ဒပန(ႏို္​င္​)၀၆၁၀၁၂ 2019-09-17 09:54:37
1910 Mg Aung Myat Thu U Myat Htoo Aung 12/Ka Ma Ra (C) 062319 2019-09-17 09:54:41

Russian (6 Months)

Sr Name Father's Name NRC Date
5255 A-Thondari U Thet Hla 12/PBD (N)036801 2019-09-17 10:10:59
6623 Ma Htun Eaindra Win U Than Myint Tun ၁၃/တကန(ႏိုင္)၃၆၀၈၃၁ 2019-09-17 10:36:32
7521 Nay Chi Htet U Nay Min Win 12/ThaGaKa(N)186924 2019-09-17 11:15:08
8043 Phyu Phyu Thaw U Kyaw Min 12/LAMANA(Naing)156963 2019-09-17 12:29:56
8742 Ma Chit Po Po U Soe Hlaing 5/ MaYaNa (naing)264699 2019-09-17 16:53:31
8854 Suu Suu Nai Myint Htay 9/zabatha(c)002564 2019-09-17 19:21:16
8925 Myint Myint Than U Myint Thein ၁၂/ဒဂတ(ႏုိင္​)၁၃၂၀၁၀ 2019-09-17 21:23:15
9192 Aung Min Soe U Aye Thaung Lwin 12?Thakata(N) 154903 2019-09-19 15:46:14
9197 Ye Min Aung U Myint Shwe 12/DaGaMa(N) 024665 2019-09-19 16:59:04
9250 Ma Win Pa Pa Aung U Tin Aung Tun ၁၂/သလန (ႏိုင္) ၁၇၃၆၃၁ 2019-09-20 19:20:55
9264 Wai Wai Oo U Than Oo 8/MaKaNa(N)261246 2019-09-21 00:55:30

Thai (6 Months)

Sr Name Father's Name NRC Date
37 Khine Su Su Hmwaye U Kyi WIn 12/DaGaMa(N) 024901 2019-09-17 09:31:28
87 Khin ShunnLae Linn Htin Linn 12/tamana(N)115100 2019-09-17 09:31:43
134 Htay Htay Nwe U Myint 3/MaWaTa(N)029351 2019-09-17 09:31:52
140 Ma Zin Mar Aung U San Oo 12/Tha Ka Ta (N) 169492 2019-09-17 09:31:53
204 Zay Yar thinn U Aung Kyi 12/Ahalana(N)049511 2019-09-17 09:32:05
257 KHin Thiri Khit U Thet Ko Ko Gyi 12/LMN(N)156293 2019-09-17 09:32:14
264 San Lin Kyaw U Tin Aung Kytaw 12/La Ma Na (N) 152146 2019-09-17 09:32:14
304 Htoo Htet Htet Zin U Than Zaw 10/KaHtaNa(N)153291 2019-09-17 09:32:18
317 Phyu Hnin Pwint Wai U Marmad Dulhuk TGKN 069106 2019-09-17 09:32:19
341 Min Min Than Aung tun 1/makana(naing)144212 2019-09-17 09:32:23
460 Nang Aye Hein Kyi Phyu U Kyaw Soe Moe 13/katana(N)169999 2019-09-17 09:32:37
492 Kyaw Myo Thein U CHAIN HWET 12/UKATA(PYU)000067 2019-09-17 09:32:42
496 Htet Wint Htal U Wai Phyo Oo 12/yakana(naing)088016 2019-09-17 09:32:42
548 Chit Snow Aung Aung U Aung Aung 12/SCG (N)072593 2019-09-17 09:32:57
581 Phyu Zin Tun U Touk Tun 6/KTH(N)091422 2019-09-17 09:32:58
629 Aung Myo Hein U Myo Myint Soe 12/la ka na (N) 236778 2019-09-17 09:33:11
752 Myat Thitsa Khine U Myo Aung ၁၂/လမန (နိင္) ၁၅၃၇၃၅ 2019-09-17 09:33:49
839 Saung wut yee U Thura Thein 12/Yapatha(N)088928 2019-09-17 09:33:56
866 Hein Lynn Htet U Tin Oo 7/MaLaNa(Naing)106862 2019-09-17 09:33:56
895 Ma Saung Thinzar Zaw U Khin Maung Zaw 12/TAMANA(N)111840 2019-09-17 09:33:56
966 Yuzana Myint U Maung Maung Myint 12/LaMaNa(N)142632 2019-09-17 09:34:00
1027 Zaw Zaw Aung U Hla Htay 12/PaZaTa(N)034553 2019-09-17 09:34:09
1036 Mya Hnin Se Khin Latt U Khin Latt 12/Ou Ka Ma (Naing) 238223 2019-09-17 09:34:09
1064 Khin Thet Thet Wai U Tin Kyaw Oo 13/TAKANA(N)277000 2019-09-17 09:34:10
1098 Ma Phoo Pwint Kyaw U Hla Thein 12/KaMaTa(Naing)076035 2019-09-17 09:34:10
1154 May Thin Khine U Myint Thein ၁၂/ဗဟန(ႏိုင္)၁၀၀၉၀၂ 2019-09-17 09:34:10
1165 Aye Thandar kyaw U Kyaw kyaw San ၁၂/မဘနႏိုင္၁၆၆၈၀၀ 2019-09-17 09:34:40
1169 Htun Thu Aung U Myint Thu ၁၂/စခန(ႏိုင္)၀၇၉၆၂၃ 2019-09-17 09:34:51
1188 Pyae Sone Phyo U Soe Naing 12/Lakana(N)223767 2019-09-17 09:53:13
1263 Lae shwe yee hnin Soe myint aung 12/ThaLaNa (N) 138639 2019-09-17 09:53:13
1264 May Myat Soe U Zaw Maung Maung Soe ၁၂/ကမရ(ႏိုင္)၀၆၈၇၁၄ 2019-09-17 09:53:13
1411 HninHnin U Kyaw Thaung ၁၂/စခန(ႏိုင္)၀၇၉၁၉၁ 2019-09-17 09:53:24
1529 Ma Thaw Thaw Shwe Sin U Ye Shwe ၁၂/တကန(ႏိုင္​) ၁၆၇၉၁၆ 2019-09-17 09:53:37
1540 Nay Sin Win U Aye ၁၂/လမန(ႏိုင္)၁၆၁၉၉၆ 2019-09-17 09:53:38
1546 Su Eaindra MInn U Aye Thant 12/SaKhaNa(N)075297 2019-09-17 09:53:38
1609 Htet Htet U Ye Myint 12/Ta Ma Na (N) 111384 2019-09-17 09:53:46
1616 Susan U Myo Naing 12/lathananaing 024220 2019-09-17 09:53:47
1686 Ma Koo Eindrai Hlaing U Hlaing Bwar Aung ၁၂/အစန(ႏိုင္)၀၁၄၃၇၇ 2019-09-17 09:53:59
1764 Moe Wutt Yee Aung U Win Maung 12/LaMaNa(N)157946 2019-09-17 09:54:14
1803 Khin Nyein Oo U Tin Wynn 8/Ta Ta Ka(N)089696 2019-09-17 09:54:19
1824 Win Akari Hkaing U Than Htike Oo 12/BaHaNa(N)107211 2019-09-17 09:54:22
1831 Sao Mya Yati U Nyan Htoo 12/DAKAMA (N) 034581 2019-09-17 09:54:23
1931 Thet Htet Oo U Pyi Soe 12/KaTaTa(N)031995 2019-09-17 09:54:45
1958 Mg Hlyan Htet Wai U Than Tun 12/တကန(နိုင္​)223884 2019-09-17 09:54:49
2001 Ms.Zu Zin Zaw U Hla Win 12/MaGaTa (N)107008 2019-09-17 09:55:04
2211 MG THURA @ THUREIN HTUN U SAN LWIN 12/ THAKHANA(N)070079 2019-09-17 09:55:52
2401 Zin Myo Aye U Thant Zin Tun 12/ Ka Ma Ta(N)070344 2019-09-17 09:56:34
2478 Mg Pyae Sone Aung U Myint Aung ၇/ဝမန(နိုင္)၁၆၁၁၉၉ 2019-09-17 09:56:47
2509 Ma Thawdar Linn U Lay Naing 12/U Ka Ma (N)256711 2019-09-17 09:56:52
2568 Tint Aung Lin U Aung Ye Min 12/ThaLaNa(N)135491 2019-09-17 09:57:02
2682 Shwe Yi Thinn U Maung Maung Thwin 9/Pa Ma Na (N) 186821 2019-09-17 09:57:27
2706 Tinzar Yadanar U Kyaw Thu Ya ၇/ကဝန(ႏိုင္)၁၄၉၆၆၀ 2019-09-17 09:57:31
2741 swe swe mar U AUNG THEIN 12/LAMANA(N)033526 2019-09-17 09:57:36
2802 Hsiehser moe Myo min 12/ရပသ(နိုင္)၁၀၇၉၁၆ 2019-09-17 09:57:52
2911 Kyaw Swar Hein U Ohn Kyaw 7/PaMaNa(N)194690 2019-09-17 09:58:11
2963 U Ye Htut U Tin Htwe ၁၂/သကတ(ႏိုင္)၁၉၀၀၃၇ 2019-09-17 09:58:20
3050 Cho Cho Win ဝင္းထိန္ 12/AuKaMa(N)032984 2019-09-17 09:58:35
3097 Zay Yar U San Yee ၁၂။လကန(ႏိုင္)၂၀၇၄၇၉ 2019-09-17 09:58:43
3114 Kay Thi Zin U Sein Tun Aung 10/malama(n)217657 2019-09-17 09:58:46
3124 Wai Yan Hein U Khin Maung Kyaw 9/AhMaZa(N)025265 2019-09-17 09:58:48
3173 Thurein Phyo Thant U Mg Mg Thein 6/HaWaNa(N)149980 2019-09-17 09:58:56
3259 NYI NYI KHANT NAUNG U MYINT AUNG 12/DAGATA(NAING)075088 2019-09-17 09:59:20
3429 Lin Htet Win U saling Soe win 12/SakhaNa (Naing) 078052 2019-09-17 09:59:50
3573 Khaing Yin Win U Than Win ၁၃/လရန(နိုင္)၁၅၇၅၂၃ 2019-09-17 10:00:23
3604 Ma Khin Thandar Ko U Nyunt Than 14/LaPaTa(N)165037 2019-09-17 10:00:31
3760 Aye Thandar Win UMya Win 12ဒမဂတႏိုင္ ၀၈၄၁၁၉ 2019-09-17 10:01:21
3933 Yamin Cho U Pyone Cho 12/ThaLaNa(N)124953 2019-09-17 10:02:19
4098 Ma Sun La Win U Kyaw Din ၁၂/တမန(ႏိုင္​)၁၂၅၃၆၅ 2019-09-17 10:02:51
4240 Ma Than Thiri Wai U Ohn Than ၁၂/အစန(ႏိုင္) ၂၁၆၄၀၃ 2019-09-17 10:03:31
4262 Zaw Win Htet U Win Thein ၁၂/သခန(ႏိုင္)၁၂၆၀၈၁ 2019-09-17 10:03:37
4326 Htet htet khaing U aung zaw Oo 12/LA ma na (Naing) 2019-09-17 10:03:58
4358 Mg Nay Thu Hein U Htay Myint ၁၄/ပသန(ႏုိင္)၂၃၅၄၀၉ 2019-09-17 10:04:05
4495 Thae Myat Sandi U Soe Min 12/kamata(N)066134 2019-09-17 10:04:54
4514 Hnin Eain San Hla Thein Tun 3/BaAhNa(Ng)323216 2019-09-17 10:05:07
4586 Ei Myat Noe Oo U Soe Linn ၁၂/ဥကတ (ႏိုင္) ၂၀၄၇၈၇ 2019-09-17 10:05:29
4603 MA War War Tin Htut U Tin Hurt @HtunMyint 12/ဒဂရႏိုင္004128 2019-09-17 10:05:33
4625 Nyan Linn U Tun Thein 11/Ya Ba Na (N)086752 2019-09-17 10:05:45
4629 Ma Hsu Mon Oo U Khin Maung Oo 12/KaTaNa(C)079064 2019-09-17 10:05:47
4656 Htun Linn Oo U Saw Myat Thaik 12/OuKaMa (N) 252010 2019-09-17 10:05:57
4797 Ma Aye Nyeint Nyeint Zaw U Than Win 12/YaPaTha(N)097907 2019-09-17 10:06:54

Spain (6 Months)

Sr Name Father's Name NRC Date
290 Aye Kyi Khaing U MYint Swe 12/ALN(N)042344 2019-09-17 09:32:16
356 Swan Htet Aung U Aung Zaw Than 13/takaLa(N)065104 2019-09-17 09:32:24
510 Sai Tun Lynn U Sai Sam 13/TKN(N)222723 2019-09-17 09:32:50
527 Aung San Mon U Tun Hla ၁၂/ဗဟန(ႏိုင္)၀၉၉၆၆၄ 2019-09-17 09:32:50
654 Yin Yin Wint U Khin Maung Nwet 14/ BAKALA (N) 239871 2019-09-17 09:33:26
693 Su Pyae Min Hlaing U Aung Myint Hlaing 12/MAGATA(N)102953 2019-09-17 09:33:36
807 May La Minn U Han Htun ၁၂/လမန(ႏိုင္)၁၆၂၇၄၀ 2019-09-17 09:33:55
1077 Htet Lin U Aung Moe Zaw 7/lapata(N)150271 2019-09-17 09:34:10
1323 Myint Myat Mon U Zaw Zaw Linn ၁၂/စခန(ႏိုင္)၀၇၉၈၇၄ 2019-09-17 09:53:15
1332 Lynn Let Bo U Bo Bo Than 12/TGK(N)186058 2019-09-17 09:53:16
1414 Tin Lei Oo U Thein Myint 12/UKAMA(C)214197 2019-09-17 09:53:24
1815 AUNG Zaw Lin AUNG Moe 7/PATANA(Naing)112306 2019-09-17 09:54:20
1899 SI THU OO SOE WIN 12/MaYaKa(C)135989 2019-09-17 09:54:36
1919 Su Myat Phyu Sin U Zaw Win Htay 12/Oukata(N)199401 2019-09-17 09:54:43
1995 Aye Myat Kyi Phyu U Thet Htun 12/KAMAYA (Naing)067461 2019-09-17 09:55:03
2217 Yan Naung Soe U Lu Maw ၁၄lမမက နိုင္​၁၄၂၃၂၇ 2019-09-17 09:55:53
2280 Mg Htet Lwin Oo U Khin Maung Nwet 14/BAKALA (N) 319825 2019-09-17 09:56:07
2479 Ma Ni Lar Win U Mg Htay 14/La Pa Ta(N)160279 2019-09-17 09:56:47
2783 Mya Yee Shinn thant Myint Han 12/YKN(N)089797 2019-09-17 09:57:45
2839 Phyo Phyo Thu U Thaung Shwe 12/PZT(N)036733 2019-09-17 09:57:57
2881 Phyoe Wai Zin U Sein Than 12/oukama(C),237159 2019-09-17 09:58:05
3480 Khin Lapyae Win U Tin Htun 12/UKAMA(N)201211 2019-09-17 10:00:04
3531 Arkar Minnmyat U Than Htun ၁၂ /ဥကမ (နုိင္) ၂၆၁၁၄၁ 2019-09-17 10:00:16
3578 Thet Thu Thu han Thar U Kyaw Kyaw Sun ၁၂/မဂတ(နိုင်)၁၀၈၇၀၄ 2019-09-17 10:00:24
3714 Hnin Ei Shwe Yee U Than Zaw 12/Ma Ga Ta(Naing) 108449 2019-09-17 10:01:03
4584 Thadar yadanar shein U Min YU shein 12/KMY(N)068500 2019-09-17 10:05:29
4675 Mann Chinh Huai U Sein Mang 3/Ba Ah Na (Naing) 267700 2019-09-17 10:06:05
4697 May Myat Bhone Swe U Khine Min Swe 12/SaKhaNa(N)080564 2019-09-17 10:06:19
5154 SHUN HTET HTET NAING U TUN AUNG NAING 12/MA YA KA (NAING) 175066 2019-09-17 10:10:04
5314 Soe Thaw Tar Kyaw Min U Kyaw Min 12/TKT(N)197475 2019-09-17 10:11:39
5317 Ei May Lwin u myint lwin 8/pakhaka(N)253080 2019-09-17 10:11:39
5388 May Thaw Tar Tun U Hla Myint Htun 12/tatana(N) 208277 2019-09-17 10:12:20
5759 Su myat htike u maung zaw 12/Tanana(n)108586 2019-09-17 10:17:42
5830 Mg So Pyay Oo U Nyan Htun ရ/ပခန(ႏိုင္​)၃၃၆၉၄၂ 2019-09-17 10:18:48
5871 Myo min aung U Tin Ohn 12/UKAMA(N)218001 2019-09-17 10:19:47
6150 Paing Phyo Khant U Aung Lwin 12/OhKaMa(Naing) 216523 2019-09-17 10:24:57
6393 Ma May Nyein Thu U Maung Maung Shwe ၁၃/တကန(ႏိုင္)၃၀၇၈၉၈ 2019-09-17 10:30:51
6997 Eaint Hmue Khin U Thar Aye 13/kalana(N)092226 2019-09-17 10:48:35
7096 Shine Ye lin U Ayar Kyaw 12/ KaMaTa(N )089963 2019-09-17 10:51:49
7275 Aung San Win U Win Myint 12/BaHaNA(C)099640 2019-09-17 11:00:07
7383 Htet Pwint Wai U Hla Shwe 13/KMN(N)139410 2019-09-17 11:05:59
7749 Shin Gabyar Htway U Tin Htway 7/NaTaLa(N)136438 2019-09-17 11:39:18
7941 Pwint Wathann U Min Oo 12/LaThaYa(N)042726 2019-09-17 12:12:02
8155 Sonny U Mohanlal 9/MaKaNa(N)10776 2019-09-17 12:52:01
8371 Lynn Lae Nwe Khin U Khin Mg Myint 9/KaSaNa(N)168177 2019-09-17 13:52:01
8457 Aung Myo Khine U Lian Art Kyi ၁၂/ကတတ(ျပ ု)၀၀၀၉၈၇ 2019-09-17 14:19:49
8576 Julia Tun 12/Ta Ma Na(N) 125018 2019-09-17 15:12:09
8579 Kyaw Phyo Oo Aung Kyaw Sein ၁၂/မဂဒ(ႏိုင္)၁၄၁၉၄၃ 2019-09-17 15:16:23
8625 Myat Noe Aung U Tin Soe ၁၁/သတန(ႏိုင္) ၀၆၁၉၇၃ 2019-09-17 15:34:07
8755 Aye Min Zaw Thet Naing Win 12/UKaTa(N)205952 2019-09-17 17:17:27
8801 Yoon May Phyu U Zaw Ye 12/THAGAKA(N)179966 2019-09-17 18:12:30
8922 Zarni Yal Naung U Kyaw Thura 12/Ah La Na(N) 048163 2019-09-17 21:20:02
9042 Mr nan da aung U tin maung maung 12/sakhana(naing)077181 2019-09-18 10:00:04
9126 Khin Thuzar Naing U Win Naing ၁၂/ပဇတ(ႏိုင္)၀၃၈၀၄၇ 2019-09-18 16:20:17
9165 Hein Htet San U Tin Win Hlaing 12/AhSaNa(N)244468 2019-09-19 06:29:58
9172 Ms.Zun Zar Htun U Shwe Mann 8/MaLaNa(N)094299 2019-09-19 10:54:26
9184 Ma Shunn Pyae Pyae Aung U Sein Myint ၁၂/ပဇတ(ႏိုင္)၀၃၈၁၀၀ 2019-09-19 12:52:00
9205 Saw Htwe Maung Maw Saw Nay Doh 3/ThaTaKa(N)005711 2019-09-19 19:40:11
9208 Saw Soe Doh Say Y San Ngwe 3/labana(N)149910 2019-09-19 20:13:07
9239 win zaw latt U NYAN TIN 12/LKN (Naing)252895 2019-09-20 14:25:32
9240 Ma Chu Chu Thaw Zin Oo U Nay Win 8/SLN(N)159460 2019-09-20 14:55:36
9244 Hpone Myint Zaw U Myint Tun 12/BaTaHta(N)044383 2019-09-20 17:11:01
9249 Nay Oo Lwin Wunna 14/Ma Ma Ka Naing318229 2019-09-20 18:04:46
9254 Mg Kyaw Min Myat Lin U Saleem ၁၂/ဗတထ(နိုင္)၀၄၄၆၉၄ 2019-09-20 22:05:52
9260 Moe Ma Ma Myint U myint Lwin 12/DaPaNa(N)056080 2019-09-20 23:05:28
9267 Khaing Zay Shune Lei U Zayar Latt 12/AhSaNa(Naing)245850 2019-09-21 09:05:10
9268 Arkarphwintphyo U Soe Win Thant 12/AhSaNa(N)239457 2019-09-21 09:10:21
9282 Minn Hein Tun U Mg Mg Htwe 12/ukama (N) 362213652 2019-09-21 17:25:30
9285 Juu Thethtar Kyaw U Kyaw Thura ၁၂/ဥကမ(ႏိုင္)၂၆၂၄၈၆ 2019-09-21 22:25:53
9286 Ma Yunnadi Hlaing U Aung Kyi Hlaing ီDa Ga Ya (N) 010013 2019-09-22 11:04:34
9287 Aung Ko Zin U Hla Htay ၁၄/ကလန(ႏိုင္)၁၃၈၃၉၈ 2019-09-22 12:11:23
9289 Khant Si Thu Rein U San Aung 12/Oukata(Naing)206101 2019-09-22 13:31:43
9296 Ma Hnin Thet Hlaing Win U Than Win ေလ်ွာက္ထားဆဲ 2019-09-22 20:16:51
9300 Yadanar kyaw Kyaw linn ၁၂/မရက(ႏိုင္)၁၇၂၅၄၀ 2019-09-23 10:13:44
9302 Htet Nway Nway Lwin U Myint Lwin 13/ Ta Ka Na (N) 270005 2019-09-23 10:40:39
9306 Than Htoo Aung U Thu Ya Saw ၁၂/ဥကမ(နုိင္)၂၂၉၆၈၆ 2019-09-23 13:29:06
9309 SAI MIN HTET U KYI NAING 12/DAGANA(N)032914 2019-09-23 16:18:52
9310 Hsu Mo Mo Zaw U Min Zaw Htoon 12/BaHaNa (C) 107782 2019-09-23 16:50:18
9312 Aye khant po U Zaw Min 9/LaWaNa (N) 164378 2019-09-23 18:27:15
9318 Su Su Kyaw U Kyaw Myaing 12/LaMaTa(N)036292 2019-09-23 22:00:59

Myanmar

Sr Name Country NRC Date
5 Wincel C Kyaw Singapore K0229582Z 2019-09-17 09:59:29
8 Huynh Trong An Viet Nam C1539314 2019-09-17 10:03:29
13 Janarose Advincula Philippines P4726077A 2019-09-17 10:54:51
16 WOOSUNG JANG KOREA M84446056 2019-09-17 17:01:26
17 Lulin Chen China EE6582400 2019-09-17 17:19:11
22 Jack Huang China EC4248590 2019-09-18 13:59:37
25 Mrs. Suphatra Srimaitreepithak Thailand CD1004390 2019-09-19 09:43:07
26 Mr. Hans Jakob Roth Switzerland X6815055 2019-09-19 09:46:40
32 MARY BANFIELD AUSTRALIA N 5186015 2019-09-25 15:56:31

© 2019 All Rights Reserved. Powered by World Wide Myanmar