ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန
အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန
ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္

Postgrduate Diploma & Certificate သင္တန္းအမွတ္စဉ္ (၁)

ေရးေျဖေအာင္ျမင္သူမ်ားစာရင္း

Written Result

Certificate in Interpretation Course (English)

ႏႈတ္ေျဖ ေျဖဆိုရမည့္ ေန႔ရက္ ။ ။ ၂၇-၅-၂၀၁၉ (တနလၤာေန႔)
ႏႈတ္ေျဖ ေျဖဆိုရမည့္ အခ်ိန္ ။ ။ နံနက္ (၉:၀၀)နာရီ
ႏႈတ္ေျဖ ေျဖဆိုရမည့္ ေနရာ ။ ။ ISH 108
* ႏႈတ္ေျဖ ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားသည္ နံနက္(၈:၃၀)နာရီအေရာက္ သတင္းပို႔ၾကပါရန္။


Diploma in International Relations

ႏႈတ္ေျဖ ေျဖဆိုရမည့္ ေန႔ရက္ ။ ။ ၂၇-၅-၂၀၁၉ (တနလၤာေန႔)
ႏႈတ္ေျဖ ေျဖဆိုရမည့္ အခ်ိန္ ။ ။ နံနက္ (၉:၀၀)နာရီ
ႏႈတ္ေျဖ ေျဖဆိုရမည့္ ေနရာ ။ ။ ISH 105
* ႏႈတ္ေျဖ ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားသည္ နံနက္(၈:၃၀)နာရီအေရာက္ သတင္းပို႔ၾကပါရန္။


Diploma China Studies

ႏႈတ္ေျဖ ေျဖဆိုရမည့္ ေန႔ရက္ ။ ။ ၂၇-၅-၂၀၁၉ (တနလၤာေန႔)
ႏႈတ္ေျဖ ေျဖဆိုရမည့္ အခ်ိန္ ။ ။ နံနက္ (၉:၀၀)နာရီ
ႏႈတ္ေျဖ ေျဖဆိုရမည့္ ေနရာ ။ ။ LRC 102
* ႏႈတ္ေျဖ ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားသည္ နံနက္(၈:၃၀)နာရီအေရာက္ သတင္းပို႔ၾကပါရန္။