ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန
အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန
ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္
Postgraduate Certificate & Diploma သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁)
ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုရမည့္သူမ်ားစာရင္း

Online မွ ေလၽွာက္လႊာတင္သြင္းရာတြင္ ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္ထားၿပီး ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ Server သုိ႕ အရင္ေရာက္ရွိလာေသာ ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို သတ္မွတ္လူဦးေရ ျပည့္သည္အထိ ဦးစားေပး အစီအစဥ္အတိုင္း လက္ခံေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

More details about Postgraduate Diploma and Certificate

Postgraduate Diploma Result

Diploma Result

Postgraduate Certificate Result

Certificate Result