ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန
အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန
ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္

ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္တြင္ ပထမအႀကိမ္၀င္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားခဲ့ ၿပီး ဦးစားေပးမကိုက္ညီ၍ ၀င္ခြင့္မွ ခၽန္လွပ္ခဲ့သူမ်ားအနက္ ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဆႏၵရွိသူမ်ားအား ထပ္မံေလၽွာက္လႊာေခၚယူခဲ့ရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔နွင့္ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပပါ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံေၾကညာလိုက္သည္။